pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1728

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1728». Страницы 25а - 29b.

 

    pict    Страница 25a
               
pictpict Morgi na Jackowym Hrudzie pict     pict pict pict
         
Jerzyna Radkiewiczowa       5
Po Dybaczewskiey       5
Łukasz Radkiewicz        
Paweł Zoludko       6
         
Stogi Ulicy Bliznienskiey        
         
Paweł Zoludko   1pict    
Piotr Petecki z Jurisdyki   2    
Siemion Ptucha   1    
Jan Towsciakowski   1    
[Item] Jan Towsciakowski   pict    
Fiedor Turba Starszy   1    
Fiedor Turba Młodszy   1    
Po Rohowym [Parmen] {z Yurisdyki}   1    
Stefan Rusinowicz   1    
Jan Joskiewicz   3    
Hryszko Lesniczy   1    
Janowa Radciewiczowa {Olechnewicz}   1    
Gregorz Paszkowski   1    
Turba Mnieyszy   pict    
Ławryb Psarcewicz   1    
Jan Gasławski   1    
Po Łosewskiey {Sama trzyma za prawom}     1  
Siemion Szelest   2    
Michał Gietynski   2    
[Item] Gietynski Dzienis Ciesla   1    
Dybaczewska   1    
Zacharyusz Kvet z Jurisdyki   1    
Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}   2    
Po Łisowskiey {Sama trzyma}     1  
Siemion Mazienik   1    
Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}   1    
Dybaczewska   1    
Jan Gasłauski   1    
Jan Limanowicz   1    
Latus   32pict    
         

    pict    Страница 25b
               
pictpict W koncu tychże Morgow Stogi pict     pict pict pict
         
Po Łosowskiey {Łosowska}     1  
Tamze Gura {zdawna pusta}        
Jan Gasławski   2    
Jakub Romanowicz   4    
Janowa Radkiewiczowa {Olechnowicz}   4    
Jakub Romanowicz nic nie trzyma        
         
  Stogi na zadnim Hrudzie        
         
Wasil Bułhan {Krzysztof Karpewicz}   1    
Fiedor Turba   1    
Janowa Radkiewiczowa {Olechnewicz}   1    
Jan Piotrowski   1    
Fiedor Turba Starszy   2    
Zarzecze Nazywaiąceszę pod Zapolem        
Janowa Radkiewiczowa Olechnowicz   pict    
Jan Piotrowski   pict    
         
  Morgi za Włokami na Lisich
norach do Miasta nalezące
       
         
Tych Morgow wszystkich cale pustych        
    y Zarosłych Znayduieszę       33
         
  Morgi w Hrynkowym Polu        
         
Po Sitniku Mikuła z Szeypiak   1    
Po Czarniawskiey Kolenda z Woli   3    
Po Krasowskim tenże   2    
Po Butrymowisczu Hryszko Drozd z Woli   1    
Po Lacewiczu Pawluk z Woli   2    
Jakub Nikan z Woli   1    
Latus   27    
         

    pict    Страница 26a
               
pictpict Też Morgi u Koszczycowego Chmiza pict     pict pict pict
         
Po Janie [K]orysze Rymarzu       1
Andrzey Nikon z Woli   1    
Maxim Nikon y Jakub Nikon z Woli   8    
Hryszko Drozd z Woli   2    
Anton Kunienia   4    
Ławryn Kukilewicz   2    
Alexander Kukilewicz   2    
Michal Matusewicz Drozd teraz   3    
Dymitr Łapko       1
Anton Kuleniaka   3    
Alexander Kukilęwicz   1    
Hołodowskie       4
Jakub Romanowicz       5
Paweł Horodniczy   4    
Stefan Rusinko       2
Łukasz Rostropowicz   1    
Tenze Rostropowicz   1    
Po Gaydzie Jakub Kubarka   1    
Po Michale Woytowiczu       8
Po Ihnatie Haniukiewiczu       4
Hołodowskich       4
Po Michale Łaszuku       1
Siemion Łowkiewicz   1    
Po Hołodownie [Prokop] Kukoda z Woli   1    
Po Bosku y Jurku z Woli   1    
Po Ławkiewiczu Paweł [Horodniczy]   1    
Po Ławkiewiczach y po Karpowiczach       8
...   47   38
         
  Stogi Uleczki Dworney        
         
Po Franusku Dąmkowskim Kredencerz     2  
Piotr Karpowicz po Bartoszku   1    
Jozef Kapuscianski   1    
Latus   39    
         

    pict    Страница 26b
               
pictpict Też Same Stogi pict     pict pict pict
         
Po Fiedorowiczu po Dawidku po Gaydzie        
    [Po] [Wichłorze], po Hukałku, Gitynski do        
    Majewszczyzny Zastawił   5    
Latus   5    
         
  Włoki
Miasta Rożaneÿ
       
         
Po Dybaczewskim Włoka Woytowska        
    [zostaie]       1
Po Leonie Sancewiczu Wasil Bułhan   pict    
Po Wasku Cichnu       pict
Po Marcinowey [C***onie]       pict
Paweł Zoludko       pict
Po Janie Karpowiczu       pict
Po Andrzeiu Walentowiczu       pict
Po Iwanie Piecku       4
Po Macieiu Rudkowskim {Jasko Wielizorczyk z [****]}   pict    
Fiedor Turba   pict    
Wasil Adamowicz       pict
Gres [Astafewicz]       pict
Po tymze Wielizorczyk z Jurisdyka   pict    
Po Gurskiey [Ksecarce]       pict
Po Fiedorze Kusmie       pict
Kazimierz Kochanski       pict
Baranowska z Kołozubow       pict
Andrzeiowa Kretowna       pict
Jan Wielizorczyk z Jurisdyki   pict    
Ławrynowa Kochanska       pict
Latus   2pict    
         

    pict    Страница 27a
               
pictpict   pict     pict pict pict
         
Pawłowa Choroszewska       pict
Po Siemionowey y Janowey       pict
Łukaszowa Wdowa       pict
Szymko Rudkiewicz       pict
Onisko Budykiewicz       pict
Tomasz {[Ƶukowski]}       pict
Paweł Ƶoludok       pict
Fiedor Kuzma       pict
Stefan Tanuszkiewicz       pict
Maciey Szyianko       pict
Michał Krainski po [Kozieyku]     pict  
Pod Szpitalem cerkiewnym     pict  
Kazimierz Kochanski   pict    
Maciey Szyianko       pict
Hryszko Marczyk z Jurisdyki   pict    
Piotr Pełecki z Jurisdyki   pict    
Leon Sautych po Szabłowskim teraz       pict
Daniło Korzecki   pict    
Jasko Wielizorczyk {z Jurisdyki}   pict    
Po Ławrynie Marcin {[Jawhucienia] z Jurisdyki}   pict    
Krzysztof Te[n]porowski       pict
Po Jasku Ƶacharyasz Kvet z Jurisdyka   pict    
Po Sauce Maxim [Jawhucienia] z Jurisdyka   pict    
Po Jakubowiczy Kḿierz Kułakowicz z Jurisdyki   pict    
Po Jakubowiczu Sciepan Filipowicz s Jurisdyki   pict    
Po Łukaszu Jakub [Jawhucienia] z Jurisdyki   pict    
Po Dawidziku Piotr [Pełecki] z Jurisdyki   pict    
Hryszko Marczyk z Jurisdyki   pict    
Wasil Krzeczko po Onisku Turbie   pict    
Po Janu Hurcowiey Hryszko Marczyk z Jurisdyki   pict    
Łukasz Matusewicz       pict
Latus   6pictpict    
         

    pict    Страница 27b
               
pictpict Też Same Włoki pict     pict pict pict
         
Po Ławrynie Pietraszkiewiczu Kondrat        
    Sielenia z Jurisdyka   pict    
Po Marcinie Chalimoniku Ihnat z Juris-        
    dyki   pict    
Astap Wasilewicz       pict
Po Macieiu Chalimoniku Symon Koz-        
    łowski z Jurisdyki       pict    
Po Miakiszu Hrehory Woytowicz   pict    
Po Jasku Tąkoplasu Kondrat Sie-        
    lenia z Jurisdyki   pict    
Po Kupieszewskiey Koman Czarniakie-        
    wicz z Jurisdyki   pict    
Po Jasku O[b]niku Piotr Ohnik z Jurisdyki   pict    
Po Hurcowey Fiesko Małaszewicz z Jurisdyki   pict    
Fiesko item Małaszewicz z Jurisdyki   pict    
Po Jakubie Lewaszewiczu Stefan Wa-        
    silewicz z Jurisdyki   pict    
Po Jozefie Furmanie       pict
Po Dorofiewiczu Stefan Organista     pict  
Michał Krainski     pict  
Zacharyusz Kre[t] z Jurisdyki   pict    
Po Fiedorze Turbie y Dybaczewskie       pict
Roman Wasilewicz       pict
Jakowa Cichna       pict
Wasil Goda       pict
Łazar Kozaka Zięc       pict
Kupieszewska       pict
Po Wictorze Kudziele       pictpict
Siemion Sielnik       pict
Latus   2pictpict    
         

    pict    Страница 28a
               
pictpict Też Same Włoki pict     pict pict pict
         
Cimoch Masiewich       pict
Po Cimochu y Janie Herbszcie po Andrzeu        
    Towsciakowiczu Stefan Organista   1    
Arciuch [Jawkucienia] z Jurisdyki   pict    
Jan Radkiewicz       pict
Jan P[i]otrowski   pict    
Jozef Radkiewicz       1
Jan Dudzinski   pict    
Bazylina Zabonowa       pict
Po Marcinie Chalimoniku Symonowa Ley-   pict    
    bowiczowa       1
Paweł Zołudko       pict
Łukasz Janeczko       pict
Po Stefanie po Leszce y Iwanie Ohniku Mu-        
    larz z Dołkow   pict   pict
Paweł Zołudko       pictpict
Po Szczebiecie       pict
Piotr Petecki z Jurisdyki   pict    
Fiedor Turba       pict
Po Astapie [Huczek] z Bereznicy   pict    
Po Fiedorze Turbie Symonowa Leybo-        
    wiczowa       pict
Janowa Radkiewiczowa   pict    
Jan Piotrowski   pict    
Jasko Pianko z Dołkow   pict    
Paweł Sokoniewicz       pict
Paweł Rohowy       pict
Michał Gietynski       pict
Po Ciwunskim Maxim [Jawhucienia]        
    z Jurisdyki   1    
Latus   6    
         

    pict    Страница 28b
               
pictpict Też Same Włoki pict     pict pict pict
         
Iwan Mazienik       pict
Stefan Zierebko z Dołkow       pict
Jewchim Trochimowicz z Dołkow   pict    
Iwan Butrymowicz z Dołkow Zaczaruta   pict    
Lewko Bubnowicz z Dołkow   pict    
Jozef Filipowicz z Jurisdyki   pict    
Pianko z Dołkow drugi Brat [Hrehory]       pict
Piotrowa Rusinowiszowa       pict
{Po} Dołkowsk{iey} Wdow{ie} {Olexiey Mysliwiec}18       pict
Po Fiedorze Heliasz Oleszkiewicz z Jurisdyki-   pictpict    
    ki        
Fiedor Turba   pict    
Po Pawle Wasilewiczu Korol z {z Zahalicz}        
    Jurisdyki   pict    
Sidor Dawidzik z Jurisdyki   pict    
Po Stasku Ƶwierzynzynniku       pict
Paweł [Rohowy]       pict
Po Peteckim po Zołudku Cnielewski z Jun-        
    dziłowicz   pict    
Po Zoludku Piotr Pe[t]ecki   pict    
Po Kaspereowiczu Ihnat Sosnowski z Jurisdyki   pictpict    
Hrehory Woytowicz z Jurisdyki   pict    
Iwan Koro[k] po Andrzeiu z Zahalicz   pict    
Po tymże Jan Klimowicz   pict    
Marcinowa Haniukiewiczowa   pict    
Po Janie Herbszcie y po Sawickim Sciepan        
    Soroka z Jurisdyki teraz Łosowska za prawem     1pict  
Po Jakubie Dybaczewskim       pict
Po Janie Symonowa Leybowiczowa   pict    
Onisim Turba   pict    
Po Michale Gitynskim Hryszko Lesniczy   pict    
Latus   7pictpict    
         

    pict    Страница 29a
               
pictpict Też Włoki pict     pict pict pict
         
Michał Giełynski       pict
Po Stefanowey Ptuszyney Łukasz Klimo-        
    wicz   pict    
Michał Gietynski       pict
Stasko Zwierzynnik z Zahalicz       pict
Po Jerzym Chmielewski z Jundzilowicz   pict    
Jasko Zubienia z Bereznicy Ƶacharuta z Dołkow   pict    
Po Franciszku Dąmbowskim. Kredencerz.       pict
Jasko Zubienia z Bereznicy   pict    
Kazimierz Karpowicz teraz Jan   pict    
Jan Hukałko z Jurisdyki   pict    
Po Haniukiewiczu Kredencerz       pict
Po Demianie Siemion Ptucha   pict    
Marcin Szczytlak z Zahalicz   pict    
Jasko Howorozewicz z Zahalicz       pict
Jasko Zubienia z Bereznicy   pict    
Bazylina Łobanowa       pict
Kuzma z Zahalicz       pict
Maysiey A[x]itowicz z Dołkow       pict
Pawlus Szlachcienia z Dołkow   pict    
Po Ihnacie Haniukiewiczu Michał Ko-        
    morski z Jurizdyki   pictpict    
Po Andrzeu Karperowiczu Fiedor Jakubowicz   pict    
Stefanowa Ptuszyna       pict
         
pictpict Obrąmb włok Mieyskich
za Młynami
pict     pict pict pict
         
Po Bazylin Stroku Zyd Meier Rudzieiewski        
    Zastawił do Maiewszczyzny     pict  
Michałowa Pawłowiczowa Zastawiła do        
    Maiewszczyzny     pict  
Latus   3pictpict pict  
         

    pict    Страница 29b
               
pictpict Tenże Obrąmb włok pict     pict pict pict
         
Po Stefanie Puchnarewiczu y Iwanie do        
    Maiewszczyzny   1    
Gabryel Lincewicz   pict    
Po Romanie Wasilewiczu Hryszko Iwa-        
    szkiewicz   pict    
Andrzey Łapko Zastawił do Maiewszczyzny     pict  
Hryszko Karabanowicz   pict    
Gabryel Lincewicz   pict    
Bartłomiey Malenicz do Maiewszczy-        
    zny zastawił     pict  
Po Danile Stanisław Roztropowicz   pict    
Leon Sautycz   pict    
Po {Apanasie} Jarmoliku Alexander Ku-        
    kilewicz Zastawił do Maiewszczyzny     pict  
Cimoch Zięcik   pict    
Po Janku Zołnierczyku obiął grunt        
    Piotr [Ciwon] trzyma   pict    
Po Kiłbaczyney Wdowie Anton Mokrzecki   pict    
Marczykowie   pict    
Po Kurniewskim Stefan Krodzik Mły-        
    narz Zastawił do Maiewszczyzny     pict  
Symon Dawidowicz Zyd przy karczmie        
Piaskowey maiąc Cwierc Włoki Zasta-        
    wił do Maiewszczyzny niezastawił   pict    
Stefan Rusinowicz z Bratem   1    
Po Fiedorze Ƶukiewiczowey Zastawiono        
do Maiewszczyzny Syn zastawił     pict  
Baszylina Stro[k]owa   pict    
Po Marcinie Sautyczu Paweł Roztropowicz   pict    
Latus   7 3  
         

Яндекс.Метрика