pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1728

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1728». Страницы 35а - 39b.

 

    pict    Страница 35a
                 
  Wies Dołki Włok 15              
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict pict
                 
Jakim Ohnik   pict          
Tenże Ohnik   pict          
Tenze po Kosciukiewiczu   pict          
    1 Arciuch Borysewicz pict pict     w 1  
  Po Kosciukiewicz Pawłuk Kosciu-              
      kiewicz   pict          
    2 Pawluk tenze Kosciukiewicz pict pict     w 2  
    3 Jakow Ohnik pict pict     w 2 12
  Wasil Zarebko   pict          
  Trochim Pietraszko   pict          
    4 Wasil Zerebko pict       w 1  
    5 Trochim Pietraszko pict       w 2 5
    6 Oles Czyrka pict            
    7 Marcin Ƶerebko pict            
Ƶachar{[uta]} Ƶubienia   pict          
    8 Ƶacharyasz Ƶubienia pict pict     w 2  
    9 Lewko Bubnowicz pict pict     w 1  
  10 Jasko Bubnowicz pict pict     w 1  
  11 Łukasz Rupinski pict pict     w 1  
Ƶacharuta Zubienia   pict          
  12 Hryszko Charko pict pict          
Jewsiey Karpuk   pict          
  Łukasz Rypinski   pict          
  Lewko Bubnowicz   pictpict          
  13 Mikołay Kopieyka pict       * 1  
Tenże Mikołay Kopieyka   pict          
Gryszko Charko   pict          
Marcin Pieczurka   pict          
Tenze po Rusaku   pict          
... 1pictpict 5pict          
               

    pict    Страница 35b
                 
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict pict
                 
  Trochim Zarebko   pict          
  14 Hryszko [Ƶinowin] pict pict          
Po Jewsieiu [Karpuke]     pict        
  Zosim Zerebko   pict          
  15 Hryhor Karpuk pict pict       1  
  16 Anton Zacharko pict pict          
  17 Marcin Pieczurka pict pict       2  
  18 Trochim Ƶarebko pict            
  19 Zosim Ƶarebko pict         2  
  20 Janko Szlachcienia pict         2  
  21 Cimoch Karpuk pict            
  22 Krzysztof Rybak[e]w pict            
  Anton Ƶacharewicz   pict          
  Po Piotru Pijanku     pict        
  23 {Po} Fiedor{[ek]} Pi[*]anka Ziemǫ         pictpict    
  24 Jurko Pijanko         pictpict    
  25 Janko Pijanko Ziemǫ         pictpict    
  Janko [Szlachcienia]   pict          
  [Zosim] Zarebko   pict          
Janko Pianko Ziem   pict          
  Item tenze   pict          
Po tymze     pict        
Latus 2pict 2pict     1pict    
               
W tey Wsi Nayduieszę Włok              
    ciahłych do robocizny z ktorych              
    płacą po zł. dwa y groszy 15. tych              
    wszystkich pict 5pict   pict 12 24.  
Czynszowych po pict. 5. Włok pict 4pictpict   pict 39. 5.  
Ziemianskich po pict 12. Włok. pict 1pict   pict 13. 15.  
--------------------------------------              
Summa       pict 65 14  
Dziakła z Włoki ciahłey              
Ges. 1. Kurow 2. Jaiec 20. Chmielu Solanka iedna.              
               

    pict    Страница 36a
                 
  Powinnosc tey Wsi.              
               
Z Włoki Słuzałey podług dawnych Inwenta-              
  rzew począwszy od Sǫ Piotra Ruskiego az do pokrowy              
  w tydzien dni Szesnascie a od pokrowy do Sǫ Piotra dni              
  Osm Zasłuzyc maia. Strozą koleyno odprawowac              
  Ziemianie do posługi nalezą.              
                 
  Wies Zahaliche
Włok 22
             
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict pict
                 
  Stanisław Jankowski Za       1pict      
    1     Prawem Jm Dobrzdzieia              
               
    1 Samus Charytonowicz pict pict          
    2 Sawka Charytonowicz pict pict          
    3 Onupry Charytonowicz pict pictpict          
    4 Harasim Charytonowicz pict pict          
  Po Byskowey Wdowie     pict        
  Po Danile Korokazu     pict        
  Sawka Charytonowicz   pict          
  Mikołay Bysko   pict          
  [Wpustie]     pict        
  Jan Jankowski   pict          
  Po Maximie Charytonowiczu     pict        
  Po Kochanskim     pict        
Po Michał Krainski       1      
  Symon Kondra[tt]   pict          
    5 Tenze Symon Kondra[tt] pict pict          
... pictpict 2pict          
               

    pict    Страница 36b
                 
  Też Same              
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict pict
                 
    6 Ioachim Mikulenia pict pict          
Hryszko Kuhła   pict          
    7 Tenze Kuhła pict pictpict          
  Po Hryszku Charytonowiczu     pict        
  Po Iwaczeni[u] [Buraczeniu]     pict        
    8 Sciepan Cieryn pict pictpict          
    9 Hryszko Skok teraz Dziemian pict pictpict          
  Tenże Dziemian     4pict        
  Po Andrzeiu Charytonowiczu     pict        
  Po Fiedoru Charytonowiczu     pict        
  Po Illaszewiczu     pict        
  Po Szczebiocie     pict        
  Po Szturunie     pict        
  Iwana Szczebiota     pict        
Dziemian Skokow Zięc   pict          
  Po Toporowskim       1      
  10 Jasko Naw[hrocewicz] pict pictpict          
  Po Pawluku Nawhrocewiczu     pict        
  11 Marcin Szczebiot pict pictpict          
Iwan Szczebiot   pict          
  12 Iwan Szczebiot pict pictpict          
  13 Zacharko Szczebiot pict pictpict          
  14 Pawluk Nawhrocewicz pict pict          
  Zacharko Szczebiot   pict          
  15 Kazimierz [M**szenia] pict pict          
  16 Adrzey Illaszewicz pict pictpict          
Po Pawłu Łukiewiczu     pict        
Stanisław Jankowski       pict      
  17 Nieczipor Dubina pict pictpict pict        
Roman [Furman] płaci Takez [by]-              
    ły Wolny od Panszczyzny       pict      
               

    pict    Страница 37a
                 
pictpict Imiona pict pict pict pict pict pict pict
                 
  18 Sciepan [Kiewlik] pict pict pictpict        
  19 Mikita Charytonowicz pict pict          
  20 Pawluk Korol pict pictpict          
  21 Omelan Korol Ciesla pict pict pictpict        
  Po [Jakimie] Korolu              
      zdawna wpustce     pictpict        
  Labus 2 5pictpict          
                 
  W tey Wsi znayduiesię              
      Osiadłych alias ciahłych Włok              
      z ktorych płacą po złotych              
      Dwa y groszy piętnascie pict 2pictpict   pict 6 17.  
  Czynszowych z ktorych              
    płacą po złotych pięciu pict 7pictpict   pict 39 11.  
  -----------------------------------              
    Summa   pict 45 28  
  Tamze Chłop furman płaci       pict 8.    
  Dziakła. Summa   pict 53 28  
Z Włoki ciahłey dawac powinni              
      Ges 1. Kur. 2. Jaiec Dwadziesсia              
      Chmielu Solanka iedna.              
                 
  Powinnosc.              
                 
  Ta wies takowąz rowną Panszczyznę podług              
Inwentarzew dawnych do dworu [pełnic] powin-              
na to iest z Włoki począwszy od Sǫ Piotra              
  Ruskiego az do pokrowy do Sǫ Piotra po dni Osm              
               

    pict    Страница 37b
                 
  Dworowi z czym rozkazą Zasłuzyc będą              
powinni. Na Stroze podług proporcyey              
kołeyno chodzic maią.              
  Lasowe podług dawnych Zwyczaiow według We-              
  ryfikacyey Koni y Wołow, to iest od iednego ko-              
nia Szanek Owsu ieden a od pary Wołow takze              
Szanek ieden oddawac maią .              
  Budynek w Zahalicza[ch**] P Bartoszewicza              
  Izba biała bez komory z oknami Sien Piekar-              
  nia z komorą, [Swiren] Staynia, Gumno ze wszy-              
tkim w koło ogradzone, w ktorych budynkach              
y gruntach Wolno będzie Osadzic Ziemian.              
                 
  Ziemianie Jundziłowscy              
                 
pictpict Imiona         pict    
                 
    1 Łukazz Roztropowicz Konny         pict    
    2 Piotr Antonowicz Konny         pict    
    3 Hryszko Bakiewicz pieszy         pict    
    4 Alexiey [Szlachcienia] pieszy         pict    
    5 Maciey Miziuta pieshy         pict    
    6 Jakub Do[h]yanowicz pieszy         pict    
    7 Andr[us] Chmielewski Konny         pict    
    8 S[lw]ester Chmielewski Konny         pict    
    9 Dominik Okuniewski Konny         pict    
    10 Siemion [Murzenia] pieszy         pict    
    11 [Lack] Jasko pieszy         pict    
    12 Klim Miziuta         pict    
               

    pict    Страница 38a
                 
  Ziemianie z Woli              
          Włok    
pictpict Imiona do płaty pict pict    
                 
    1 Lukarz Roztropowicz       1pict      
    2 Mateusz Roztropowicz       pict      
    3 Paweł Roztropowicz Horodniczy         pict    
    4 Stanisław Roztropowicz       pict      
    5 Tenże po Kuhelowey       pict      
  Alexandrewa [Kuhelowa] Wdowa         pict    
    6 Ławaryn Kuhelewicz       pict      
    7 Z Krasnosielcew Hryszko Zięcik       pict      
                 
Pod tymi Wszytkiemi Ziemianami z Jundziło-              
    wicz y z Woli [znayduiesię] Włok              
      Wszystkich pict 7.pict. z Wło-              
      ki po zł. 12. Czyns złotych. pict 87.          
                Powinneze              
[Pomienieni] Ziemianie Jundziłowscy, iako tez z Wo-              
  li y z Dołkew, Słuzbę Ziemianską to iest posyłki z Li-              
  stami za dwornym rozkazem Słuzyc y drogi odprawo-              
  wac powinni to iest z gruntu Cwierci droge iedną Wies-              
ką, a z pułwłoki drogi dwie na Rok, Inne zas ko-              
leyno mnieysze [odsługiwae] y odprawowac maią              
Ziemianie Zas Jundziłowscy [piesi] podług dawnych              
Zwyczaiew nie [niz] posyłki drozne ale straz we              
Dworze po tygodniu koleyno na [vsłudze] odprawo-              
wac maią              
pict              
               

    pict    Страница 38b
           
  Lesniczowie do Gaiu Bliznienskiego.        
         
Z Miasta Rożaney naznaczeni.        
    Jakub Dybaczewski Lesniczy        
    Hryszko Lesniczy.        
    Daniło Korecki.        
    Z Jundziłowicz Lesniczych dwuch        
    Z Blizney Lesniczy ieden [Nazwiskiem] Karaban        
Ktorzy to pomienien Lesniczowie do zadnych innych [*]        
  Są Obligowany powinnosci tylko [prefse] pomienioneny        
Gaiu y Goru pilnowac maią zo wszyskich Stron y        
pilno doglądac Zadnemu naymnieyszego drzewa        
[niepozwlaląc] Wycinac ani łoz [Wywozic] [cluc] by y        
na potrzebę dworną pod [Summą] karą a kogo by [Coz###]        
Lesniczowie z Łapac y poscignąc miel takowego [gra]-        
bic y do dworu prowadzic powinni [będą]. Nad ktorem        
maiąc [Zwierzchnusc] P Krainski nie tylko ich pilno do-        
glądac ale y Sam [przeisdac] się ma. Dwor zas Ro-        
żanski Za niepilnese ma moc napumniec y karac Le-        
sniczych ktorzy y Zwierzynca Rużanskiego [doy rze-]        
maią y nikomu niepozwolac pod tąż samę kara        
ktora nieodwłocznie na nich od Dworu byc powinna        
         
Osocznicy        
         
do Puszczy Wielkiey Baykowskiey        
Z [Mołoczkuw] Janko Dawidzienko        
                        Lewonko Dawidzienko        
Ci zgruntow Swoich od Czynszu [pryhinu] y [**] [zolkich]        
    powinnosci Dworbych [Zą] [***lnieni]        
Kołacz ze Wsi Baykew. Przydany do [pomcey]        
Ci tedy Osocznicy pilne [miec] maią Staranie ** do        
    pilnowani* Puszczy aby nikomu niepuzwala [k###]        
         

    pict    Страница 39a
           
Nawet y Ludziom z Swoiey [Włosci] y Miasta, kto-        
rzy maią dni excypowane pust*egac aby nie wycina-        
li [A iesli] by w dni zakazane [poscignąc] mieli [Cen] Wia-        
domosci dworney, [Takemych] grabic y grabiez do Dwo-        
ru oddawac powinni [tedą] ktorych to Lesniczych [Dwo-]        
ru [pomniec] y Skarac ma [mez].        
[Azo] niepodobna aby ci tylko we trzech całey Puszczy        
ze wszyłkich Stron upilnowac [mogli]. Wielmozny        
  Jm [P] [Slawska] Luboszanski ze Wsi Szczytna Ososz-        
nika do Pomocy [obmyski] rozkaze.        
         
Zwierzyniec Łososinski        
         
Do dopilnowania Zwierzynca Lososinskiego przy-        
stawniwszę Osocznik z Mołoczkew Hryszko Men-        
czyk ktory pilnowac Zwierzynca powinen y po-        
strzegac aby niepustoszono z dependencyą iednaż        
Dworu w [Swoiey] pilnosci ktorego Dwor doyrzec ma.        
Do ogrodzenia Zas Zwierzynca i [aku] dawnÿ Zwyczay        
[Vpraszac] Jehm PP Zastawnikow aby po Zakonczonych        
Robotach puzwolili na trzy dni Robotnika.        
Axamitowski poniewaz [podług] dawnieyszey *un-        
**yey Swoiey poniewirney Puszczy dopilnowac nie        
ckie y niepodeymuieieę przy Prawie tylko od Jm Do        
**dzieia [do] dalszey Woli Panskiey Zachowany Do        
Puszczy Zas ze psami Zadnego wstempu miec niema        
**erłowani Za Prawami Jm Dol**zi***        
         
P Michał Krainski od Czynszew Podymnego y Wszilkich        
    Dwornych Powinnosci        
P Jankowski Wsi Zahaliczach.        
P [Łosuska] w Miescie Rożaney.        
P Axamitowski.        
Dybaczewska        
Zyd Izak Doktor.        
         

    pict    Страница 39b
           
Młynew w Miescie Rożaney do Arendy nalezą-        
cych [podaiesię] Trzy, Dwa nowe po koł dwa a ie-        
den Stary iako [iuż] jest nyżey opisano.        
         
  Summaryusz generalny        
         
Z miasta od Mieszcan y zydow        
    Czynszu pict 840. 5. 2.
Arendy Generalney zł. pict 7500.    
  Wies Dołki pict 65. 14. 2.
Wies Zahalicze pict 53. 28.  
Od Zemian Wszyłkich Jundziło-        
    wskich z Woli [***] pict 84.    
-----------------------------        
        Summa Summarum pict 8546. 18.  
         
Takowy Inwentarz za [Wolą] y Uniwersałem [J***] Wielmǫ        
Jm [Pǫ] Jerzego Stanislawa Hrabi Sapiehy Stolnika WXLǫ        
zpisawszy do poszeszyey zastawney Wielmożnemu Jm [P**]        
[rosne] Luboszanskiemu w Rożaney dnia Dwudziestego trzecie-        
go Aprila 1728 podałem ze wszyłkiemi [Itsratami] Czyn-        
szami et cum Omnibus attinontys pudałem. Do ktorego        
[Się] pudpisałem.        
___________________        
Roku 1816 maia 22. Takowę Inwentarzę Maiętnosci Rużany przy  
Prawie Zastawnym Hʕ Nowosielskemu od Jxx Hrabiego Sapiehę  
Stolnika Wʕ Xʕwa Litʕgo wydanym w Rʕ 1728 Mʕca Apryla 23 dnia  
Sporządzony, w Sprawie Graniczney przes W Kie**skiego rozpoczętey ze Strony
Hʕ*** Jmoci  Franciszka Sapiehę Taynego [Ego] Imperatorskiej Mosci [Radca]
Komandora i Kawalera produkowany S*o*onie do Nastałego Dekretu Sądow-
nie [Kon**l**ę] - Andrzey Bułhak19 Sądzia Graniczny Słonimski  
         

 

Примечания

  1 должно быть Władysława IV.
  2 Мало кто вспоминает, что эта пышная зимняя поездка (в Ружанах король пробыл с 10 по 19 января 1644 года) завершилась в Вильне 24 марта кончиной королевы Цецилии при родах. Значит путешествовала королева по "зимнику", вероятно на санях уже "на сносях" со сроком 6-7 месяцев...
  3 Строка «Pokoy drugi» в оригинале отсутствует.
  4 Строка «Skarbiec» в оригинале отсутствует.
  5 Строка «Pokoy Pierszy» в оригинале отсутствует.
  6 В этом месте затертая надпись Folwark «Odyncowszczÿzna».
  7 Первоначальная надпись, видимо, «Jerzey Kozul» исправлена на «Po tym Kozula» далее неразборчиво.
  8 Добавлено и затерто Hrehory Iwaszkiewicz.
  9 Первоначальную надпись распознать не удалось, исправлена на «Jan Piotrowski».
10 Исправление, первоначально «Po Łukaszu Matusewiczu».
11 Исправление, первоначально «Piotr Karpowicz».
12 Возможно здесь и строкой ниже «Jezie[r]ski».
13 Возможно «Adam» исправлено на «Abram».
14 Непонятно, много исправлений. Первоначально, видимо было «Wasil Bułhanowicz».
15 Первоначальная надпись, «Leon Sautycz» исправлена на «Po Leonu Sautyczu alias po stroku Wasilewicz za Prawem».
16 Первоначальная надпись, «Filip Wasilewicz» исправлена на «Po Filip Wasilewicz Fiedor Bucisz».
17 Строка добавлена.
18 Первоначальная надпись, «Dołkowska Wdowa» исправлена на «Po Dołkowskiey Wdowie Olexiey Mysliwiec».
19 Булгак Андрей, судья Слонимского повета. Упоминается также здесь:
Дело граничного судьи Слонимского повета Андрея Булгака с шляхтичем Згерским о захвате митрополичьего духовного фундуша. П. Р., 06.05.1829, д.3191, 24л.
{Архiў унiяцкiх мiтрапалiтаў. Дакументы да гiсторыi царквы ў Беларусi XV—XIX стст. у фондзе "Канцылярыя мiтрапалiта грэка-унiяцкiх цэркваў у Расii": Даведнiк. Склад. С.I. Паўловiч, Т.М. Мальцава —Мiнск—Полацк, 1999. — 386 с.}.

Яндекс.Метрика