pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1728

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1728». Страницы 30а - 35b.

 

    pict    Страница 30a
               
pictpict Też Same Włoki pict     pict pict pict
         
Gabriel Lincewicz   pict    
Po Matyaszu Suchuckim Jan Lincewicz   pict    
Po [Kiłbarzyney] Wdowie Hryszko Iwaszkie-        
    wiecz   pict    
Po Leonie [L]iączyku Alexander Podhayski   pict    
Po Benedykcie Staszkiewiczu do Maiew-        
    szczyzny niezastawił   pict    
Wasil Krzeczko   pict    
Po Ławrynie [Plesniwcu] Wasil Krzeczko   pict    
Jan Zieniewicz Cymbalista   pict    
Po Sitniczce Mikołay Suchocki   pict    
Po Michale Janeczku Hryszko Iwaszkie-        
    wicz   pict    
Andrzeiowa Hubczyna Jakow Szirow z Karasiow   pict    
Po Jakubie Sautyczu Zacharyarz Kvet z        
    Jurisdyki   pict    
Po Ławrynie Plesniwcu Anton Mokrzecki   pict    
Dmitr Karpowicz Zostawił do Maiewszczyzny     pictpict  
Po Michale Aresztowiczu Dmitr Karpowicz        
    Zastawil do Maiewszczyzny     pict  
Po Janie Zieniewiczu Siemion Suchocki   pict    
Wasil Krzeczko   pict    
Andrzeiowa Hubczyna Zastawiła do Ma-        
    iewszczyzny     pict  
Cimoch Zięczyk bez Prawa   pict    
Po Leonie Zięczyku Alexander podhay-        
    ski   pict    
Po Romanie Wasilewiczu Stefan Kręczik        
    zastawil do Maiewszczyzny     pict  
Latus   5pict 2  
         

    pict    Страница 30b
               
pictpict Też Włoki pict     pict pict pict
         
Andrzeiowa Hubrzyna Zostawiła do        
    Maiewszczyzny     pict  
Symon Dawidowicz Zyd nalezy do kar-        
    czmy Piaskowey do Maiewszczyzny   pict    
Jan Rudkiewicz Zastawił do Maiewszczy-        
    zny teraz Olechnowicz   pict    
{Drug.} Po Tomaszu Janeczku Łukasz Matusewicz   pict    
--------------------------------------------------------------------------------        
Po Symonu Efremowiczu Filip Wasile-   1pict pict  
wicz teraz trzyma   pict    
Leon Sautycz   pict    
Po Apanasie Jarmołowiczu {Piotkowa Młynarka z Połonska}   pict    
Leon Sautycz   pict    
Symon Dawidowicz do karczmy Piaskowey        
    do Maiewszczyzny odebrano   pict    
Jakub Matusewicz {teraz Sapko z Połonska}   pict    
Po Jerzyn Dawidziku Iwan Dawidzik   pict    
Jerzy Dawidzik {teraz Pawluk Sapko z Połonska}   pict    
Simeon Szelest   pict    
Paweł Zubkiewicz   pict    
Wasil Kuryan po Bosku   pict    
Po Bosku Jwanie Radkiewicz teraz Olechoǫ   pict    
Jan Radkiewicz teraz Olechnowicz   pict    
Andrzey Łopko teraz Stefan Rusinowicz   pict    
Item Andrzey Łopko Stefan Rusinowicz   pict    
Siemien Łowkiewicz   pictpict    
Paweł Łowkiewicz   pict    
Gabryel Lincewicz   pict    
Bazyli Strok   pict    
Po Wasilu Puzyku Stefan Łowkiewicz   pict    
Latus   9pictpict pict  
         

    pict    Страница 31a
               
pictpict Też Włoki pict     pict pict pict
         
Gabryel Lincewicz   pict    
Benedykt Wołkowyski   pict    
Jakub Romanowicz   pict    
Arciom Muraszka z Jurisdyki   pict    
Symon Dawidowicz do karczmy Piaskowey        
    nalezy do Majewszczyzny   pict    
Symon Łowkiewicz teraz Arciom Muraska z Jurisdyǫ   pict    
Tenze Symon Łowkiewicz a tenz Roman Wasilewicz   pict    
Roman Wasilewicz   pict    
Jan Łukianowicz   pict    
Po Subotewskim Siemion Łowkiewicz       pict
Meier Rudzieiwski Zyd   pict    
Jan Lincewicz   pict    
Po Stefanie Mieleszko {Daniło Siemack z Połonska}   pict    
Symon E[f]remowicz   pict    
Po Mankiewiczu       pict
Leon Staniewicz       pictpict
Leon Sancewicz       pictpict
Piotr Krędzik   pict    
Zyd Meier Rudzieiewski po Stroku   pict    
Tenże Meier Rudzieiewski   pict    
Siemion Łowkiewicz   pict    
Iwan Rabienki   pict    
Po Hryszku Stupce Paweł Nowik   pict    
Po Jakowie Klimowiczu Jasko Siemack        
    z Połonska   pict    
Marcin Sautycz   pict    
Po Ławrynie Kuchcie Daniło Winnik       pict
Latus   6pict    
         

    pict    Страница 31b
               
pictpict Sumariusz
Intraty z gruntow Mieskich
pict   Złot Ggrosz
         
Z Placow Osiadlych Chrzescian-        
    skich pict 50. pict. pict. A z Placow        
    Zydowskich Osiadłych pict. 62. pict. Ra-        
    chuiąc po złotych trzy y groszy pię-        
    ciu, Placow Wszytkich pict112 pict pict 354. 22
Z Placow nieosiadłych z morgami        
    Stogami, Rezami [rowno] kładąc        
    po groszy pułosma Wszyłkich Znay-        
    duię pict 695. pict. Czyni pict 174. 13
Z Włok polonych płatnych in [inklu]-        
    dniąc Obrąmb za Młynami, tylko tych        
    co dobrowolnie zastawili do Majewszczy-        
    zny y z pieniǫdzy [prufituią] Włok Wszy-        
    tkich pict 40 pict. pict. pict. po złotych        
    płacą Szesciu [Wynosi] Summa pict 246. 7.
Z Włok w tymże obrembie 14. y pict. tym        
    ktorych grunta darmo y bezpieniędzy        
    odeszlo do Majewszczyzny [defalkuieszę]        
    Czynsz przez połowę to iest po złotych        
    tylko trzy płacie maią [U]czyni pict 42. 22.
Z Placow nieosiadłech, Stogow, Mor-        
    gow y Rez polowych Mieyskich, ktore        
    z pod [cadzey] Jurisdykiyey, tak z Mias-        
    ta iako y ze [wsiom] Ludzie zarabiaią        
         

    pict    Страница 32a
               
    y ztych po złotemu płacą, to iest poł złotego        
      Czynszu do Dworu a połzłotego do Podymnego        
    Mieskiego według Ustawy nizey opisaney        
    [rachuiesię] Placew Morgow Stogow y Rez ze        
    wszystkim 90 [pict]. pict ktore [Luk] [Są] połozono po        
    [pulosma] grosza. Jednak z nich [S*iłese] kładąc        
    Czyni złotych pict 22. [Szetą] 2.  
---------------------------------------------        
I Summa Miasto Czyni        
            Czynszu pict 840. 5.   ***  
         
         

    pict    Страница 32b
           
  Ustawa Miasta        
         
Ponieważ od tak a Vielu Latt [gaudent] Privilegijs Na Jasniej-        
szych Krolow Mieszczanie Rożańscy y tak wiele mają pro        
Authoritate Magdaburÿey Universalnych Consirznacyi        
Przy tych Samych Zupelnie Żachowani byc Maią ktorzy        
według Swoich Praw Sądy wszelkie w Ratuczney Sądo-        
wey Izbie odprawowac wolni przy Obecnosci Jed-        
nak Dworu Jesliby Jakie Sprawy Maioris Authora-        
  ment były Poniewaz teraz Woyth niemasz.        
Czynsze tak Mieszczanie Jako y żydzi podług Inwentarza        
Terminem Jako dawny Zwyczay wnosic do Dworu po-        
winni, przy kturych wybieraniu Zapisnego y kwitowe-        
go razem kładąc z Placow Osiadłych, iako y z włok :        
Wielkich polowych [Seorsive] po groszy Szesciu a z placow        
Nieosiadlych także Morgow Stogow y Rez po groszu Jed-        
nemu od kożdego oddawac będą powinni: aże przez        
Nieporządek Dworu y Magistratu Rozne [wprzedaiach]        
y Zastawach Gruntow do Cudzych [Jurisdÿkcyi] a Cudzym        
z [ten u*y] gruntow Mieyskich dochodzi profit, Prze        
to Jako Na grunt Pański Nie powinien nikt dawac        
Pieniedzy, Przy universale Jasnie wielmożnego Jḿci        
Pana Stolnika WXLǫ te Wczystkie inconveniencie.        
[Cascuiąe] Oprocz gdzie pod Wino Kop Litewskich        
Sta na Samego Jḿci Dobrodziea naznaczona [pḿci]        
[caveluv], aby Zaden na grunta Mieskie ile od Cudzych        
Jurisdykcyi y Dzierżaw długow Nie zaciągał [ctiam] Sub        
Nullitate Prawa Chocby z Magistratu wydanego        
ktoby dawał Pieniądze Mieszczanom zas Swoim        
pod        
         

    pict    Страница 33a
           
pod Miastem y w iedney Dispozycyiey Zostaiącym wolno        
Zbywac y Jednemu od drugiego kupowac zadoniesieniem        
Jednak Dworu y w pisaniem sią do Xigą Maydaburÿey.        
Żetedy wszyskkie generaliter grunta od Miasta w cudze        
Dzierżawy Zastawione lub Zaprzedane Zadnego Waloru        
miec nie moga y wrocicsię [Sine] disquisitione powinne        
do Miasta [adinterim] nim dodawney Miszczanie [przyi-]        
do prifekcyey y Sposobu dorozebrania tych gruntow        
  Miedzy Siebie dodalszey woli Jḿci Dobrodzieia po-        
zwalaiąsię na Czynsz zawiadomoscia Dworu Rożańskie        
go rozbierac z to kondycio aby karty ze Dworu brali y do In-        
wentarza wpisywalisię podlug kturego Inwentarza Czyn-        
szu z placu nieosiadłego także z morgu Stogu y Rezy, kto        
tylko Mieyski zechce grunt Zarabiac czyto zewsiow Czyli        
z Juryzdyki Plebanskiey Rożanskiey albo Innych dzierżaw        
po Złotemu Jednym do Dworu Rożanskiego wnosic po-        
winien będzie to iest Czynszu groszy Piętnascie do Dwo-        
ru a groszy piętnascie podymnego do pomocy Miastu.        
co Wszystko przy Czynszach Dwor powinen będzie        
Exeqwowac y przezpołowe do Burmistrza na wypłace-        
nie oddawa z Czego Burmistrz ma Czynic Calkulacyą        
Rozkłady wszelkie w Miescie ktorebysią trafic miały, Bur-        
mistrz z kilku ludzmi godnymi z Magistratu, tudzieą        
z kilku Osobami z pospolitstwa Zasiadszy ma uczynic Ex-        
divizią nikomu nie podlegaiąc ani tez innych Ciemiężąc        
Za wiodomoscią Jednak Dworu co rozłozy ynaco ma        
wydac pokazac ma Regestra.        
Czynszu tak Mieszczanie iako [ą] Zydzi quantitatem        
z Placow Osiadłych po Zlotych polskich trzy y groszy        
Pięciu, z nieosiadłych Placow, także Morgow, Stogow        
Rez        
         

    pict    Страница 33b
           
Rez po groszy pułosta Płacic y Do dworie powinni,        
Miara do zboża ustawiona alias kłoda pod Ratuszem w Juris-        
dykcyey Burmistrza byc powinna, w ktory tak Przedaiącym        
Jako y kupuiącym mierzyc wolno, Aże niepodobna aby kozdy        
Zyd lub Mieszczanin w Miescie Mieszkaiący zdaleka mogł        
dotey kłody przybyc y mierzyc pozwalaiąsię po domach ta-        
kiez Miary y Szanki ktore Cechowane y wymierzone rowno        
żkłoda Ratusza byc maią, z to Jednak [Caucyo] iz Jesli kto        
  w domu Swoim Fałszywo miał Miare y przedaiących        
Oszukiwał Takowy zadowodem Exce[f]su na Ratusz koy-        
trzy na Ratusza restauracio Zapłacic powinien Cędzie Za        
wiadomoscią Jednak Dworu z ktorych win Odebranych        
Burmistrz dac Rachunek Powinien będzie: Taz Cecha doce-        
chowania y gorzalczanych u Burmistrza Zostawac ma w dyspo-        
zycyey, ktorą Burmisztz pod Sumnieniem Sprawiedliwie        
Ceczowac ma, zadno Nieuwodzącsię od Szynkarzow Corrupcyo        
zoczym Dwor Rożanski pilno miec ma circumspectią:        
Targowe w Rynku od przedaiących y handlaiących ponieważ        
tylko abantiquo należało brac woytowi y podług kontrakta        
Arędarzom Zaczym y dopioro nikt więcey iako tylko Dwor        
y Arędarze do tego Należec maią, tak iednak pomiarkowane        
aby targow przez zdzierstwo nie psowac:        
Podwod ani żadnych Roboczych powinnosci poniewaz        
Mieszanie y Zydzi Dworowi niepełnily odtych y teraz wolni        
zostawac powinni        
Puczcza maią Sobie wolno na opał do ktorey tylko pewnych        
dni Jezdzic pozwolono toiest w poniedziałek y we czwartek, aże-        
żeliby ktory innych dni do puszscy ważyłsie Jechac albo drze-        
wo ze pnia Spuszczac lub tez y na wolnych dniach takowego Lesni-        
czey        
         

    pict    Страница 34a
           
Aże wszelkim podatkow y Składanek Mieszczanie trzecią Czesc a Żydzi dwie        
Czesci dawac powinni, Zaczym to y teraz ponawiaiąc podlug Pomiarkowania        
Miedzy Sobą Składac powonni:        
Tygodniowe Jḿci Panu Adminstratorowi Mieszczanie po Zło-        
tych dwa A zydzy po złotych Cztery podług Postanowienia Jḿci Dobrodzie-        
ia co tydzien Płacic y oddawac będo powinni.        
Arędy Roczney Generalney z Miasta Rożaney podług dawnych Kon-        
tractow Jḿci Dobrodzieia y terminow od S: Jana Zaczynaiąceycią Złotych        
  Polskich Siedm Tysięscy. A z karczmy Piaskowey Osobliwie Złotych        
[Piącsot]. Podług Kontraktu Wielḿǫ Jḿci Pana Starosty Luboszanskiego        
Arędarze z kahalu Naznaczeni y za kontraktem trzymaiąec płacic będo po-        
winni [Ratami] trzema, to iest pierwszo Rate na Swięty Jan, druga        
Ratę na Boże Narodzenie, trzecia Rate na Swiety Jerzy na ktura to Arę-        
de lubo od Wielḿǫ Jḿci Pana Starosty od S: Jerzego do takowegoz ter-        
minu brac będe Kontrakty Jednak ten termin pr[a]iudicare nie może Arę-        
darzom aby mieli Szkodowac Ale iz Sami podług dawnych terminow S: Ja-        
na Aręde trzymac Zaczynac y na tymże terminie konkludowac powinni.        
będo y wszelkie na Siebie Arędowne Odbierac prowenta; Inni zaskon-        
trakenci wolni będo inspatio tego Czasu S: Jerzego Staraczię Okontrakt        
Ale iednak dawnieyszym do S: Jana Zadney Nieczynic aż do zakon-        
czeniasię terminu przeszkody:        
Ciz Arędarze ponieważ za Rzeznikow Łopatkowe wypłacaią.        
y dopioro na Jmci Pana Adminstratora Rożańskiego co Rocznie Zło-        
tych Sto oddac y propłacic powinni będo.        
Odtychże [toiu] Surowego Kamieni Osm na Rok na potrzebe        
Dworną iako dawny Zwyczayḿa dochodzic.        
Młynowe od Młynarzow albo Połowego podług dawnego Po-        
stanowienia iako iest Opisano Należec Dworowi y dopioro powinne        
Ktorzy to Młynarze lub Wieprza gdy ze dworu dadzą ukarmic Na-        
leżycie od kożdego Poła iednego powinni Lub też od koła po Tynshow        
Dwanascie oddac y Zapłacic do Dworu maia:        
Podymne z Miasta tak Mieszczanie Zydzi y Cała włosc, Ja-        
kotez wsie y A[f]inentie w Cudzych Dzierżawach Zostaiące podług        
Jmci Dobrodzieia podpisanego Dymow Dyspartymentu płacic        
będo powinni.        
         

    pict    Страница 34b
                 
  Пустая страница              
               

Яндекс.Метрика