pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 73а - 77b.

 

    pict    Страница 73a
             
  Inwentarz Folwarku
Krystyampolskiego w Po-
wiece Słonimskim
będącego
   
       

    pict    Страница 74a
             
  Opisanie Budowli Folwarku
Krystyampolskiego w Powiece
Słonimskim będącego
   
       
      Jadać z Rozany Groblą do Krystyampola Broma w ktorey    
  wrota podwoyne wdole na biegunach a wgorze na Antabach    
  zelaznych skublem y Probojami, wszedszy do Bromy po    
  prawey stronie Izba do ktorey Drzwi na biegunach z Zaszczep-    
  ką Zelazna, Pieć Kaflowy szary bez Komina, Okno    
  deskami Zabite jedne, naprzeciw do Izby Drzwi na biegunach    
  Zaszcepką Zelazną, Pieć Kaflowy Szary Komin Murowany    
  na dach wyprowadzony, Okno jedne deskami Zabite. Na    
  drugim pietrze Pokojow trzy, Pieć Zielony, Murowany Ko-    
  min na dach wyprowadzony, Drzwi troje na Zawiasach z Za-    
  szczepkami, w Pokoju mnieyszym Drzwi po lewey stronie    
  na Zawiasach, Okno szklanne jedne drugę deskami Zabite    
  a w Pokoikach spomnionych okien szklannych dwie. Wy-    
  chodząć z Gory na doł Drzwi na Zawiasach z Zaszcepką Ze-    
  lazna, Idąć daley polewey stronie    
      Budynek Kuchenny z drzewa Kostkowego budowany Drani-    
  cami Kryty, do ktorego wehodząć do Kuhni Drzwi na Zawia-    
  sach z Zaszczepką, Kuchnia Murowana z Kominem na dach    
  wyprowadzonym, po lewey stronie do Izby drzwi na na Za-    
  wiasach z Zaszczepka, Pieć Zielony Komin Murowany na    
  dach wyprowadzony, Okien szkła drobnego cztery, z Izby    
  do Komory Drzwi na Zawiasach z Zaszczepką Zelazną, Na-    
  przeciw po prawey stronie do Izby z Komoro Drzwi na biegu-    
  nach, Pieć Zielony a drugi piekarniany, Kominow Mu-    
  rowanych dwa na dach wyprowadzonych, Okien w Izbie    
  y Komorze szkła drobnego dwa a trzy zamurowane.    
      Studnia na czterych słupach wystawiona, drzewem ocembro-    
  wana Gontami Kryta na niey Zuraw Blaszany.    
      Broma przy Studni od Rozany z Wrotami podwoynemi    
  udołu na biegunach a ugory na Antabach zelaznych    
  Broma    
       

    pict    Страница 74b
             
      Brama druga z dziedzinca do Folwarku przy ktorey Wrota    
  na biegunach podwoyne, daley [tez] pierzeią    
      Ganek y cały Pałać na pod Murowancie z drzewa Kostkowego bu-    
  dowany, Gontami pokryty, wchodząć do sieni Pałacowey Drzwi    
  podwoyne na Zawiasach z Zamkim Wnętrzym y Zasuwą Zelaz-    
  znemi, w Sieni Okien w Ołow osadzonych dwa w ktorych    
  Szyb Siedmiu niemasz, Po lewey stronie do Pokoju pier-    
  wszego Drzwi na Zawiasach z Zasuwą y z Zamkim wnętrznym w    
  tymże Pokojie Obicie malowane na Płotnie w Kwiaty, Okien    
  w Ołow osadzonych z Kwaterami na Zawiasach z Zaszczepkami    
  trzy, Luster blaszanych pobielanych trzy, Pieć na dwa Pokoje    
  Kaflony, Komin Murowany na dach wyprowadzony, Stoł do    
  Kredensu stolarskiey roboty harasem obity, z Pierwszego    
  Pokoju do drugiego Drzwi podwoyne na Zawiasach z Zasuw-    
  ką y z Zamkim wnętrznym, obicie tak iak w pierwszym    
  Pokoju, Kanapa płocienkim w paski obita jedna, Okien    
  w Ołow osadzonych z Kwaterami na Zawiasach z Kruczkami    
  trzy, Luster pobielanych trzy, z Tego do trzeciego Pokoju    
  Drzwi na Zawiasach z Zasuwą y z Zamkim wnętrznym, O-    
  bicie malowane Tureckę, Pieć Seledynowy, Komin    
  Murowany na dach wyprowadzony, z Tego Pokoju Garderobka    
  do ktorey Drzwi na Zawiasach z Zaszczepką, Okno jedne    
  w Ołow oprawne, z Skrzynia z nasionami, Łozko proste po-    
  dwoyne, z Tych Pokojow do Sypialnego na prawą strone    
  Drzwi podwoyne na Zawiasach z Zaszczepkami y z Zamkim    
  wnętrzʕm, Obicie na Płotnie białym wyszywane w Kwiaty    
  Portretow roznych pięć, Lustro szklanne jedne, Pieć bialy    
  Komin Murowany na dach wyprowadzony, do Ogrodu Drzwi    
  dwoje jedne z Pokoju szklanne a z podworza drewniane na    
  Zawiasach Krukach z Zaszczepkami, Ganek od Ogrodu z Ba-    
  lasami na czterych [T]ilarach. z Sypialnego Pokoju na druga    
  Stroną Drzwi poiedyncze na Zawiasach z Zamkim wnętrznym    
  Obicie w Kwiaty błękitne, Komin Murowany na dach wyprowa-    
  dzony, Okien w Ołow oprawnych trzy z Krukami y Zawiasami    
  z Tego Pokoju    
       

    pict    Страница 75a
             
      z Tego Pokoju Drzwi poiedynkowych, jedne do Garderoby dru-    
  gę z Pokoju wychodząć na Zawiasach z Zaszczepkami y z Zam-    
  kami wnętrznymi, w Garderobie okno w Ołow oprawione je-    
  dne, z Garderoby Drzwi do Apteczki na Zawiasach z Zamkim    
  wnętrznym, Pieć na Apteczkę y Garderobe, Kominow Mu-    
  rowanych dwa na dach wyprowadzonych, Szafa z drzwiczka-    
  mi na Zawiasach z Zamkim wnętrznym, Okno w Ołow    
  oprawne jedne, Police w Koło sciany, Sklepik potaiemny    
  Do Panienskiego Pokoju Drzwi dwoje na Zawiasach z    
  Zamkim jednym wnetrznym, Okien w Ołow oprawnych    
  trzy, Komin Murowany na dach wyprowadzony, z Panien-    
  skiego Pokoju do Sieni Drzwi na Zawiasach z Zaszczepką    
  y z Zamkim wnętrznym, w Sieniach Drzwi do sklepu bez    
  okucia. Sklepow w Srzodku przepierzonych dwa, do pier-    
  wszego Drzwi ze skublem y Probojami, drugę Drzwi z Zam-    
  kim wnętrznym, w tych że okien z kratami zelaznemi dwa    
  w Sieniach schody na Gore, na pierwszych schodach Drzwi    
  na Zawiasach, na Gorże od Dziedzińca nad Gankim Drzwi    
  do Salki na Zawiasach z klamką y Probojami, Okien w O-    
  low oprawnych trzy bez szyb czterych y Kwatery całey, po o-    
  budwoch stronach tey Salki Drzwi dwoje na Zawiasach    
  Naprzeciw tey Salski nad Gankim od Ogrod[u] Salka    
  Druga tak zewszystkim jak pierwsza obisana. Przepie-    
  rzenie na tey Gorze pod dach na tey że gorze z obu stron Drzwi    
  na Zawiasach y Krukach Zelaznych. Okiennice w Ganku    
  od Ogrodu podwoynych dwie na Zawiasach z Zaszczepkami    
  Okiennica w Apte[cce] poiedynkowa na Zawiasach, w Rogo-    
  wym Pokoju Okiennić poiedynczych na Zawiasach z Za-    
  szczepkami trzy, Reszta okiennić w Pał[ace] podwoyne Za-    
  suwane. z Pałacu do Ogrodu    
      Studnia na czterycz słupach wystawiona, Drzewem Kostkowym    
  ocembrowa, w Koło Kamieniami ubrukowana skubłem.    
  Budynek Ogrodnika do ktorego Drzwi do Sieni na Zawiasach    
  w Sieniach    
       

    pict    Страница 75b
             
  w Seniach Kuchenka Murowana z Kominym wyprowa-    
  dzonym na dach, Na prawey stronie Izba bez Klucza na    
  pierwszych drzwiach w drugich Drzwiach Kruki z Zawiasami    
  Okien w Izbie y Komorze w drzewo osadzonych trzy, Pieć    
  Zielony, Komin w Komorze Murowany, na drugiey stronie    
  Drzwi na Zawiasach z Klamką, z Tey do Komory Drzwi    
  na Zawiasach z Klamką skublem y Probojami, w Izbie    
  y Komorze Okien z[u] Kwaterami na Zawiasach z Zaszczep-    
  kami cztery. Ogrod cały oparkaniony w dyle, z Tego    
  ogrodu do Folwarku Fortka na biegunach.    
      Budynek przy Browarze z drzewa Kostkowego budowany    
  Dranicami Kryty, do ktorego wchodząć drzwi na biegu-    
  nach, do Izby Drzwi takosż na biegunach, Pieć Krzyzowy    
  Gliniany, Przy tey że Izbie Osiecz do ktorey Drzwi na    
  biegunach, Powraćająć do Sieni po lewey stronie Osiecz    
  z cegły Murowana, po prawey stronie Piekarnia do niey    
  Drzwi na biegunach y Pieć Gliniany.    
      Browar z drzewa Kostkowego budowany, Dranicami Kryty    
  do ktorego Wrota poiedyncze na biegunach, w Sieniach    
  Pieć na dwa kotły Murowany, z Sieni do Browarney    
  Izby Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami, Okien    
  w drzewo osadzonych dwie Pieć szary Kaflowy.    
      Budynek Folwarczny do ktorego Drzwi na Zawiasach    
  z Zasuwą drewnianą, z Sieni po prawey stronie Drzwi    
  do Izby na Zawiasach z Kruczkim, z Tey do Komory    
  Drzwi na Zawiasach z Zaszczepką, w Komorze y w Izbie    
  Okien w drzewo osadzonych Sześć, z Komory do Sieni Drzwi    
  na Zawiasach z Zaszczepkami Pieć Zielony, Komin Mu-    
  rowany na dach wyprowadzony, w Izbie pierwszey Kru-    
  cyfix wielki do Sciany przybity. Z Pierwszey Izby    
  Drzwi małe na podworze na Zawiasach skublem y Probojami    
  Napreciw polewey stronie Piekarnia do ktorey Drzwi    
  na Zawiasach    
       

    pict    Страница 76a
             
  na Zawiasach, Okien w drzewo osadzonych trzy, Ten    
  Budynek cały z drzewa Kostkowego budowany na pod Mu-    
  rowaniu Dranicami Kryty z Tego budynku obok pod    
  iednym dachem Izba na Ptastwo do ktorey Drzwi na    
  Zawiasach z Zasuwą drewnianą, Okien w drewo osadzonych    
  skła prostego dwie trzecie pobite, Pieć gliniany prosty    
  z dziedzinca przy Parkanie Wrota z dranić na biegunie.    
      Odryna z dwoygo wrotami, na biegunach słomą Kryta jedne    
  wrota skublem y Probojami Zelaznemi    
      Gumno Słomą Kryto z Czterema Wrotami na biegunach    
  jedne tylko Wrota skublem y Probojami, w tymże Gu[mnie]    
  Komorek na plewy cztery przy ktorych Drzwi na biegunach.    
      Swireń do zsypania Zboża dwu piątrowy, przy tymże Drzwi    
  udołu y ugoʕry na Zawiasach Krukach skublem y Probo-    
  iami, z drzewa Kostkowego budowany Dranicami Kryty    
      Swiren mnieyszy do ktorego Drzwi na biegunach skublem y    
  Probojami, Za Nim Obora w Kwadrad budowana, Sło-    
  mą Kryta, z drzewa roznego z piącio Chlewami składana    
  w teyże oborze na Konie Administratorskie staienka    
  przy ktorey wrota na biegunach, w Oborze wrota wszystkę    
  na biegunach, z Obory ku Folwarkowi Chlewkiew na Pta-    
  stwo polewey stronie dwa. Folwark Zaś cały w koło    
  parkanym w szuła ogrodzony.    
      Piwnica na Mleczno Kopana Dranicami pokryta do    
  ktorey Drzwi na biegunach skublem y Probojami, w Rogu    
  samym Folwarku Syrnik na jednym słupie w Ba-    
  laszki z daszkim Gontami pokrytym.    
      Gumno w Kosulach z Drzewa krąglakow budowane, Słomą    
  pokryte, przy ktorym Wrot [czworo] poiedynczych na biegu-    
  nach jedne tylko przy ktorym skubel z Probojami.    
      Tamże Budynek dla Pastucha z drzewa Krąglakow bu-    
  dowany Dranicami Kryty, w Ktorym sien, Izba z Kominem    
  z drzwiami na biegunach y z Piecem Piekarnianym    
  Grunta    
       

    pict    Страница 76b
                 
Grunta Orome Dworne
                   
  Poletek Zalutie nazwany pomiędzy Polami Sznu-                
    rowemi Wsiow Woli y Karasiow, Koncem jednym                
    od drogi przeż wies idącey a drugim do Granicy                
    Ziedzinski odtrąciwszy połowe Zarosłego Morgow         52 . 80
  Poletek Omelina [nazwany] pomiędzy Sznurowemi                
    gruntami Wsi Woli, jednym Koncem pod Szeypiaki                
    a drugim pod sam Dwor przypieraiący przeż Część                
    zarosły [Poparu] Morgow   45 p   97      
    Tamże pod Zytem       37 p   40   93 . 35
    Tamże Nowiny teraz dobytey Morgow   10 p 198      
  Poletek Trzeci pognoy zwany do Dworu Klinem                
    a pod Karczme Piaskową bokim przypiera-                
    izey pod Jarzyną Morgow 130 p 279      
    Tamże pod Żytem       24 176 . 165
    Nowiny pod Karasiami Morgow   18      
    Pod Dworem ponad Groblą         3 p 186      
  w Ko[z]ukach pod Żytem Morgow   47 p 115      
    Tamże Poparu Morgow   13        
    Tamże za Błotym Sieciszcze zwane         6     61 126 p 176
    Tamże Wyrobkow po Lesie Morgow   60        
    ==========================
    Summa Morgow       448 p 156
                   
Ogrody Dworne
  Ogrod przy Dziedzinciu na Warzywą                
    ogradzono z jedney strony Parkanym                
    a z drugiey strony Płotem Morgow           1 . 150
  Ogrod w Bok Browaru ogrodzony                
    Płotem wymiaru Morgi           1 .   25
  Ogrod Włoki dwie obszerny w Kwaterach, roznych                
    Drew Trukłowych znayduiący się                
    ===========================
    Summa Morgow           2 p 145
                     

    pict    Страница 77a
         
Sianozęći Dworne  
         
Sianozęć w Kożulach koło Rzeki Bobrowki przeż        
połowe do Łosozina a połowe [tu] Wozow   15  
Sianozęć za Dworem od Karczmy Piaskowey      
az pod Dwor [Jezierzyszcze] nazwane Wozow 150  
Sianozęć za Rzeką Rozanką pod Miastem Przeż        
część Zarosła Wozow   80  
====================================
Summa Wozow   245  
         
Bory y Zarozle  
Bor Paroslina nazwany Drzewa Sosnowego, Jodłowego        
dożć wyniosłego, podszyty Olszyno, Brzezino, Leszczy-        
no, Jesienino y Choino, długi na mile a Szeroki na        
puł Mili dobrych        
Bor Jasieńska Rzeczka nazwany drzewa Dość wyniosłego        
Jedliny, Brzeziny, Olszycny, na puł mili długośći        
a na Cwierci mili Szerokośći ma w Sobie        
         
Grunta Wsi Baykow  
Poletek Siedzibny Włok 12 w sobie mający jednym        
Koncem od Wygonu a drugim do [ściany] w lesie będączy        
długość na Włokę sznurow 68 a szerokośći p 8 czyni        
Morgow ( przeż racyą zarosłego y Bagnach nieuzytych Pola        
a w Kom puł miare wprowadzono ) 18 p 40        
Poletek drugi Koncami do tey [ściany] co y Pierwszy bokim        
przy seidzibnym tez samie wynosi miare co y Siedzibny        
Poletek trzeci w Samym lesie do [Sciany] tey w Bor co y        
pierwzy [i] Drugim y tez same ma miare ale w Zaro-        
slach tak dalece ze ledwo połowę ma w sobie uzytecznego        
gruntu        
         
Sianozeci        
             

    pict    Страница 77b
             
      Sianozęci ma ta Wies do kazdey Włoki w jednym Polu bę[da-]    
  cy po Morgow 4, w Ciemrach Zaś w tym Roku wymieno-    
  nych Morgow 71 [p 226] z ktorych płata pod Powinnością opisa-    
  na będzie.    
      Grunta Wsi Manczykow jedne miare mają ze Wsią Bay-    
  kami y rowne do Włoki {Siano}żeci wychodzą, w Ciemrach Zaś    
  w tym Roku wymienonych Morgow 40 p 286 z ktorych pod    
  powiannośćią płata opisana zostanie.    
      Poletek Siedzibny Wsi Karasiow maiący Włok w sobie 7    
  dlugośći włoka Sznurow 40 a szerokośći na Włokę p 12    
  czyni Morgow [ex gvo] przeż połowe w gurach y ze tylko na    
  dwa poletki 18 p 20. Poletek Drugi obok tegoz rowny    
  pierwszemu.    
      Sianozęci ma ta Wieś do Kazdey Włoki pod Rzeką Rozanską    
  po Morgow cztery w Ciemrach Zaś w tym Roku wymierzonych    
  Morgow 21 p 10 z ktorych Płata pod Powinnośćia opisana    
      Poletek Wsi Woli Siedzibny maiący w sobie włok 15    
  w mierze rowny iak Wśi Karasiow, Drugi Zaż Poletek obok    
  tego przeż większą Połowe w Rowach y w Zaroslach.    
      Sianozęci ta wieś ma do Kazdey Włoki pod Rzeką Rozanką po    
  Morgow cztery, w Ciemrach Zaż w tym Roku wymiorzonych    
  Morgow 26 p 227 z ktorych płata Powinnośćią opisana    
      [Inne] Grunta Włość Krystyampolska ktore ma Jako to    
  Morgi polesie wyrobione polowe, Morgi pod siedzibami    
  Ogrodow trzy pod Karasiami ponizey w Summaruszu Osia-    
  dłośći pod Kazdym Gospodarzem wynotowane bedzie.    
      Granica Włośći Krystyampolskiey poczynasię od Berezoweho    
  bła w Konieć rzeczki Ciemry, y tą Rzeczką Ciemro w Jasienieć    
  z Jasieńca w tarasowy Hrud, z Hruda w Dołhy Ugoł, ż tąd w Osowe    
  zosewy na Majowy Hrud, z Hruda Majowego w pięto Rzeki Ciemry    
  z pięty na Sciane Kopcami usypaną, dzieląć grunta iedne    
  polewey stronie za Rzeką Łyskowskie a po prawey Baykow-    
  skię, od Kopca do Gosćinca Łyskowskiego przeż Sześć Kopcow    
  po Prawiey    
       

Яндекс.Метрика