pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 65а - 68a.

 

    pict    Страница 65a
             
  Inwentarz Folwarku
Odynowskiego w Powie-
cie Słonimskim
lezącego
   
       

    pict    Страница 66a
             
  Opisanie Budowli Folwarku Odynow-
skiego w Powiecie Słonimskim lezącego
   
       
      z Zamku od Rozaney przyiezdzaiąc do Dworu Wrota podwoyne    
  z Daszkim Gontami pokrytem, polewey stronie Obora z po-    
  dworza wrot dwoje maiąca jedne do Odryny a druge na bie-    
  gunach przy iednycz tylko skubel z probojem, wszedłszy do    
  Obory pregroda dla Cieląt y druga przegroda z Balek do Odry-    
  ny, Drzwi stare z Dranic do Chlewka a poprawey stronie    
  Drzwi proste do staienki mały Urzędniczy w teyże oborze    
  przegordzony, Prosto idąć na obore gdzie bydło stoj Wrota    
  poiedyncze na biegunach, w tey Oborze i est wrot sześ poiedyn-    
  czych sciankami z Kraglakow przegrodzone, a Siodme Wrota    
  podwoyne z Obory do Odryny. Ta Obora y podnią Odryna    
  Dachem starem słomianym pokryta a z Ulicy po brzega[ch]    
  Szar z dranic. Daley idąć po lewey stronie Budynek Mie-    
  szkalny Mieszkalny Nowy Gontami pokryty do ktorego wcho-    
  dząć w Sien Drzwi na Zawiasach Klamką y Krukim, Okno    
  jedne w drzewo osadzone z Okiennicą na Zawiasach, Sklep    
  Murowany do Ktorego Drzwi podwoyne na Zawiasach skublem    
  y Probojami, z Sieni po prawey stronie do Izby Drzwi na    
  Zawiasach z Klamką skublem y Probojami, Okien z Okien-    
  nicami na Zawiasach z Kruczkami y Probojami cztery    
  Pieć Zielony Komin Murowany na dach wyprowadzony    
  z Isby do Alkierza Drwi na Zawiasach skublem y Probojami    
  Okno z Okiennicą na Zawiasach jedne, z Alkierza na O-    
  grod Drwi na Zawiasach z Zasuwką Zelazną, drugę Drzwi    
  do Szpizarni na Zawiasach z Klamką Zelaznemi, Wraca-    
  iąć się nazad do Sieni naprzeciw po prawey stronie do    
  Izby Drzwi na Zawiasach z Klamką skublem y Probojami    
  Okien w drzewo osadzonych z Okiennicami na Zawiasach    
  pięć. Pieć Zielony Komin Murowany na dach Wyprowadzony    
  z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach z Klamką Zasuwą    
  zelaznemi, Okien z Okiennicami Zasuwanemi dwie    
  z Komory    
       

    pict    Страница 66b
             
  z Komory do Ogrody Drzwi na Zawiasach z Zasuwą Zelazną    
  Drugę Drzwi do Szpizarni [zwyi] w Zmiankowaney na Zawia-    
  sach z Zasuwą Zelazną, Okno małe jedne, Posadzka wszęd[zie]    
  w całym budynku y Połap tarciczny.    
      Chlew na Ptastwo z drzewa Kraglakow budowany, Dranicami Kryty    
  do ktorego przegrod sześć z Wrotami na biegunach    
  przy tymze Wrota podwoyne wpole na biegunach    
      Warzywnia z drzewa Kraglakow budowana Dranicami    
  Kryta, do ktorey Drzwi na biegunach, drugę Drzwi do Komo-    
  ry a trzecie na podworze na biegunach.    
      Mielnica na wszystkę [wiedliny], do ktory drzwi na biegunach    
  skublem y Probojami    
      Browar Nowy z drzewa Kostkowego Kostkowego budowany    
  Gontami Kryty, do ktorego Wrota podwoyne Na zawiasach    
  skublem y Probojami, we Srzodku horn na dwa Kotly mu-    
  rowany Tamże po prawey stronie Izba do ktorey Drzwi na    
  Zawiasach skublem y Probojami, Pieć Zielony Komin Mu-    
  rowany na dach wyprowazony, Okien Szkła białego dwa    
  Połap Tarciczny, podłoga z cegły ułozona. Naprzeciw    
  porządna Słodownia do ktorey Drzwi na Zawiasach z    
  Krukami Zelaznemi, Okien bez szkła dwa, Połap do    
  [roszczenia] Słodu tarciczny ieden, Pieć do Suszenia Murowany    
      Szpichlerz wielki z drzewa Kostkowego budowany, Gontami    
  pokryty, z Gankiem o czterych slupach, Drzwi dwoje na    
  Zawiasach skublami y Probojami na Zamki Wiszące O-    
  kien małych Okragłych cztery, Zasiekow porządnych cztery    
  Pomost y Połap tak w Szpichrzu jako y w ganku tarciczny    
  Na gorze po rogach Okien wielkich szkła białego dwie, Dwor    
  ten w koło Parkanym w Szuła zarzuconym Ogrodzony    
  z Osobna przy gumnie takim że Parkanym Ogrodzone    
  Broma z [Gołembnikim] y Wrota Sztakietow    
      Gumno z drzewa Krąglakow budowane, Słomą Kryte, do    
  ktorey Wrot podwoynych na Biegunach 3 jedne skublem y Probojami    
  Przy tym    
       

    pict    Страница 67a
                                       
  Przy tymże Gumnie Odryna z drzewa Krąglakow budowa-  
    na, Dranicami jednym Szarem w Koło a reszte Słoma De-  
    kowana, do ktorey Wrot podwoynych na biegunach dwoje  
                                       
  Grunta Orome Dworne  
  Poletek Podłazie nazwany, jednym Koncem                
    pod Folwark a drugim do Drogi Pla-              
    cew Mieyskich Ulica Łososinska {zwanych} Morgow       104   p   86
  Poletek Mostowka nazwany Koncem jednym            
    pod Zwierzynieć a drugim do drogi            
    z Folwarku do Zahalić idącey Morgow         90   p 236
  Poletek Zanyry nazwany za Jedliną, Kon-            
    cem jednym do Jedliny a drugim do            
    Sciany Dołkowskią Morgow 60 p   33    
    Przydatek podedworem Zasadzie Morgow 37        9   97   .    42
    ===================================  
    Summa          Morgow       292   p   64
                   
  Ogrody Dworne  
  Ogrod Za Browarem na Warzywą                
    Ogrodzony Zerdziami Morgow       2  
  Ogrod za [Steczką] na Warzywą                
    Ogrodzony Zerdziami Morg       1   p    20
  Ogrod za Budynkim teraz Nową w tym                
    Roku w Kwatery Szczepami Załozony             2       130
    ===================================  
    Summa Ogrodow          Morg     4   
                   
  Sianozęci Dworne  
  Sianozęć Moroczowka nazwana pod Dołkomi Morgow     55    
    Druga Piehałek zwana za Browarem Morgow     20     
    Trzecia pod Słapycze od Wygonu za Jedliną Morgow     40     
    ===================================  
    Latus          Morgow     115     
                                       

    pict    Страница 67b
                                       
  Dalsza Sianozęć Dworna  
  Transport Morgow     115    
                   
    Czwarta Sukowy Łas Morgow       180    
    Piąta pod Zwierzyncem Morgow       40   
    Szosta w Łozkach Morgow       25    
    ===================================  
    Summa          Morgow       360   
                     
  Gay Jedlina za Dworem drzewa dość wyniosłego w Kawałku    
    niewielkim rozszerzona.    
  Sadzawka Kopana za Browarem dość obszerna na zdro[****]    
    za Rybiona samemi Karasiami.    
       
  Grunta Wsi Bereznicy  
  Poletek { 29} Siedzibny, Koncem jednym do Jedliny Gaiu a drugim    
    do Sciany drugich Poletkow po Zawsią będących długośći na Włokę    
    Sznurow 31 p 5 a szerokośći p 7 czyni Morgow 8 p 5, do niego    
    naddatek obok tego poletku przeż połowe uzyty a przeż drugą połowe    
    w Bagnach y Zaroslach razem skomputowawsy do Kazdey Włoki po Mor-    
    gow Sześć, [Item] obok tego za drogą Rozańską do Kazdey Włoki    
    po Morgu 1 p 198. Summa czyni Włoka Morgow 15 p 203.    
  Poletek Pielota nazwany iednym Koncem do Sćiany Woroni-    
    łewskiey a drugim do Bereznicy długośći Sznurow 34 p 2 a    
    szerokośći na Włokę p 5 czyni Morgow 8 p 236, do niego przy-    
    datek w poszrodku tego Poletku p 170 Tamze druginarz do Włoki    
    Morgow 2 p 80, Tamze trzecinaż po drogę Łososinską do Włoki Morg    
    jeden p 12, tamże Czwarty raż do Włoki p 260 Summa Włoki    
    zkomputowawszy z Naddatkami Morgow 13 p 158.    
  Poletek Pieńkowka zwany, Koncem jednym po Woroniłowską    
    Sciane a drugim po Brod długośći Włoka sznurow 31 p 5 a sze-    
    rokośći prętow 10 czyni Włoka Morgow 10 p 15    
  Procz tego ze Poletek Pienkowka w jednym Konce przeż granice    
    Woroniłowską z Krowny mają przy nim że obok tyle przydania    
    iak wiele ubywa onego, Powtlore Powtore do Naddatkiw Siedzibny    
    Poletku    
         

    pict    Страница 68a
             
  ze do 10 Włok niestało pod Poletkim pierwszym Dołkiew-    
  skim tylez mają nadania jak wiele do siedzibnego gruntu nalezy    
      Sianozęć do Siedziby do Kazdey Włoki w Hrudach zwanych po Morgow    
  trzy p 220 w jednym tyłko mieyscu, z Ciemr Zaś Morgow 15 p 108    
  po Niżey podłozone płacą w powinnosciach płate wyrazoną.    
     
  Grunta Wsi Dołkow    
  { 14}    
      Poletek pod Kaplami, Koncem jednym pod Nowosady a drugim do    
  Naddatkow Wsi Bereznicy, długożći na Włokę sznurow 21 a Szeroko-    
  śći Sznur jeden p 7 czyni Morgow 12 p 127. Tamge do niego przy-    
  datek do Włoki Morg 1 p 12 Summa Włoki Morgow 13 p 139    
      Poletek Siedzibny, Koncem jednym po Nowosady, a drugim po Jedline Dworną    
  długośći Sznurow 54 p 6 a szerokośći p 8 czyni Morgow Włoka 14 p 186    
      Poletek pod Zahaliczami Koncami do tych Scian y co pierwszy, Długośći    
  Wloka p 54 Prętow 6 a Szerokośći p 8 czyni Morgow 14 p 168    
     
  Grunta Wsi Zahalicz    
      Poletek { 21} Siedzibny iednym Koncem pod Nowosady a drugim    
  do Sciany Mieyskich gruntow Długośći na Włokę Sznurow 32    
  prętow 4, a Szerokośći p 7 Czyni Morgow 7 p 168, do niego przyda-    
  tek przy Samym Poletku do Włoki Morg 1 p 2 czyni Morgow [8] p 170    
  Tamże obok Poletku Mieskiego Morgow 3 Sumʕa Włoki Morʕ 11 p 170    
      Poletek Lipinki nazwany, jednym Koncem do drogi Rozanski, a drugim    
  do samey Wsi Zahalicz Długośći na Włokę Sznurow 42 a Szerokośći    
  prę 5 czyni Morgow 11 p 60, Tamze obok do Kazdey Włoki w trzech    
  mieyscach po Morgu 1 p 104 Summa Włoki z Naddatkami Morʕ 12 p [164]    
      Poletek od Mieyskich gruntow Kuty nazwany, jednym Koncem do dro    
  drogi Rozanskiey a drugim do Swego Poletku Siedzibnego, długośći    
  Włoka Sznurow 42 a szerokośći p 8 {a drugim 5} czyni Włoka Morgow 9 p 30    
  Tamze przydatek we dwoch Mieyscach do Kazdey Włoki przy Scia-    
  nie Mieyskich gruntow Mor 1 p 232 Summa Włoki Morʕ 10 p 262    
      Sianozęć ma ta Wieś w jednym miescu przy Bereznicy do Kazdey    
  Włoki po Morgu jednym prętow Szesdziesiąt trzy, w jednym tylko    
  mieyscu w drugim y w trzeciem niemasz [procz] w Ciemrach Morʕ 6 p 10    
  z ktorych pod Powinnośćiami płata onych postanowiona    
      Sianozęć Wies Dołki tamze przy Zahalickich ma do Kazdey Włoki w jednym    
  mieyscu po Morʕ 2 p 76, Za Morgow Mʕ 22 p 97 w Ciemrach płaca rownie    
  Summariusz    
       

Яндекс.Метрика