pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 57а - xx.

 

    pict    Страница 57a
             
  Inwentarz Folwarku
Łososinskiego
w Powiece Słonimskim lezącego
   
       

    pict    Страница 58a
             
  Opisanie Folwarku Łososinskiego
w Powiece Słonimskim lezącego
   
       
      z Przyazdu od Wsi w Ulice Wrota o dwoch słupach poiedyncze    
  na biegunach, z Ulicy na Dziedzinieć Wrota podwoyne    
  na biegunach, o dwoch słupach wystawione, naprzeciw ktorych    
  Budynek Mieszkalny, z drzewa Kostkowego budowany, Gonta-    
  mi poKryty, do Sieni wchodząć Drzwi podwoyne na Zawia-    
  sach z Klamką do Zamykania, Okien szkła białego duże, z    
  Sieni do Izby poprawey stronie Drzwi na Zawiasach z klamką    
  y z Zamkim wnętrznym bez Klucza, Pieć Zielony, Komin    
  Murowany na dach wyprowadzony, Okien Szkła białego z    
  dwom udolu Kwaterami na Zawiasach z Kruczkami y Okien-    
  nicami Zasuwanemi cztery, Połap y podłoga tarciczna    
  z Izby do Alkierza Drzwi na Zawiasach z klamką skublem    
  Probojami y z Zamkim wnętrznym bez Klucza    
  Okien Szkła białego z dwoma Kwaterami udołu na Zawiasach    
  z Kruczkami y Okiennicami Zasuwanemi cztery, z Alkierza    
  do Komory Drzwi na Zawiasach z Kruczkiem, skublem y    
  Probojami, Okno szkła białego jedne, w ktorym Krata    
  Zelazna z pięciu prętow wszersz a Czterych wsdłusz z Komo-    
  ry do Bokowki Drzwi na Zawiasach Zabite. Prowrociw-    
  szy nazad do Sieni po lewey stronie do Isby Drzwi na    
  Zawiasach z kłamką bez Klucza y Antaby, Pieć Zielony, Ko-    
  min Murowany na dach Wyprowadzony, Okien szkła bia-    
  łego z dwoma Kwaterami wdołu na Zawiasach z Kruczkami    
  y Okiennicami Zasuwanemi cztery, Połapy podłoga tar-    
  ciczna, z Izby do drugiey Drzwi podwoyne na Zawiasach    
  z Klamką y Zamkim wnętrznym bez Klucza y Antaby, Ko-    
  min Murowany Murowany na dach wyprowadzony, Połap    
  y Podłoga tarciczna, Okien szkła Białego udołu z Dwoma    
  Kwaterami na Zawiasach z Kruczkami y Okiennicami Za-    
  suwanemi Cztery, z Alkierza do Bokowki Drzwi Podwoyne    
  na Zawiasach    
       

    pict    Страница 58b
             
  na Zawiasach, z Zamkiem wnętrznym bez Klucza y puł An-    
  taby, Pieć Zielony Komin Murowany na dach wyprowadzony    
  Okien szkła białego z dwoma Kwaterami udołu na Zawiasach    
  z Kruczkami y z Okiennicami na Zawiasach dwie, Połap y    
  Podłoga tarciczna, Drzwi na podworze podwoyne na Zawia-    
  sach z Klamką y z Zamkim wnętrznym bez Klucza y Antaby    
  a drugę Drzwi z podworza podwoyne na Zawiasach z Krzuczkim    
  Zelaznem do Zamykania, Obok tego Budynku.    
      Piwnica Kopana z Drzewa Kraglakow budowana, Dranicami    
  Kryta, do ktorey wpierwey do [Szyi] Drzwi na biegunach, do Pi-    
  wnicy Samey Drzwi na biegunach skublem y Probojami    
      Szpicherz z drzewa Kostkowego Nową budowany, Gontami    
  pokryty z trzema Osobnemi przegrodami, do pierwszego Drzwi    
  na Zawiasach z kublem y Probojami, we srzodku Zasieki    
  Okno okrągłe małe, do drugiego przepierzenia Drzwi na    
  Zawiasach skublem y Probojami, Okno okragłe małe, do    
  trzeciego przepierzenia Drzwi, na Zawiasach skublem y Probo-    
  jami we Srzodku Zasiek y Okno okrągłe jedne, Schody na    
  Gore tarciczne, we Szczytach po Koncach Okna szkła białego    
  w ktorych przepierzeniach Połap tarciczny y Podłoga Przy    
  tym Szpichlerzu wystawa z toczonemi Palisadami akomodo-    
  wana, około ktorey po bokach dwa osobne szhowania na    
  Zawiasach skublami y Probojami. Całe tę w Koło opisanie    
  budowli, Parkanym w szuła oparkanione    
      Piekarnia z drzewa Krąglakow budowana, Dranicami Kryta    
  Drzwi jedne do sie[n]i a drugę z Sieni na Staw na biegunach    
  w Sieni Komorka na Czeladne zshowanie do ktorey Drzwi na    
  biegunach z Zamkim drewnianym, po prawey stronie Drzwi    
  do Izby na biegunach, Pieć piekarniany, Połap z tarcić podło-    
  ga z dylow ułozona, Okien małych z roznych Kawałkow Cztery    
  z Izby do Komory Drzwi na biegunach, Okno małe jedne, Podło-    
  ga y Połap z dylow ułozona    
      Warzywnia z drzewa Kostkowego budowana Dranicami pokryta    
  do Sieni Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami bez Po-    
  łapu    
       

    pict    Страница 59a
             
  Połapu y podłogi z Sieni do Izby Drzwi na Zawiasach Ze-    
  laznych, Pieć piekarniany, Okien Szkła prostego dwie Po-    
  łap bez Podłogi    
      Chlew na Ptastwo z trzema przegrodami z drzewa Krąglakow    
  budowany Dranicami pokryty    
      Browar z drzewa Kostkowego razem z ozdownią budowany, drani-    
  cami pokryty, do Browaru wrota poiedyncze na biegunach sku-    
  blem y Probojami, do Ozdowni Drzwi na Zawiasach skublem    
  y Probojami, Tamze drzwi trzecie do słodowni na Zawiasach    
  zelaznych, Pieć na Kotły murowany, stol do wyrabianea [słoda]    
  z tarcić, Studnia z Zurawiem drzewem ocembrowana    
      Obora z gruntu stara rozwalona zadney oney nieczyni się opi-    
  sania poniewasz Nowey zrob stanoł, ale jednak przy niey Wo-    
  zownia z drzewa Kraglakow budowana, Słomą Dekowana    
  do ktorey Drzwi na Zawiasach na biegunach    
      Gumno z drzewa Kraglakow budowane, Słomą Kryte, Stare już    
  takosz, do ktorego, Wrot poiedynczych na biegunach czworą    
  jedne tylko Drzwi skublem y Probojami, w koło parka-    
  nym w [Szuła] ogrodzone z Wrotami poiedynczemi [w Ulice]    
      Karczma w Łososinie z drzewa Kraglakow budowana, Drani-    
  cami pokryta, do Sieni Drzwi na Zawiasach z Sieni do    
  Izby Drzwi na Zawiasach z Klamką zelaznemi, Okien szkła    
  prostego z Okiennicami zasuwanemi cztery, Pieć szary    
  Komin z piecjkiem Murowany na dach wyprowadzony, Po-    
  łap z dyłow bez podłogi, z Izby do Komory Drzwi na Zawia-    
  sach skublem y Probojami, Okna szkła prostego jedne, Po-    
  łap bez podłogi, z Komory do Sieni Drzwi na biegunach,    
  Obok Karczmy Piekarnia z Drzewa Kostkowego Budowana    
  Dranicami Kryta, do Sieni Drzwi na biegunach z Sieni do    
  Piekarni Drzwi na biegunach Pieć piekarniany, Okien bez    
  Szkła dwie, Połap bez podłogi, w Sieni po prawey stronie    
  Komorka do ktorey Drzwi na biegunach. Do tey Karczmy    
      Browar z drzewa Krąglakow budowany Dranicami pokryty do kto    
  wrota poiedyncze na biegunach skublem y Probojami    
  Karczma    
       

    pict    Страница 59b
             
  Karczma w Woroniłowcach z drzewa Kostkowego Budowana, Drani-    
  nica Kryta, do Sieni Drzwi na biegunach, z Sieni do Izby Drzwi    
  na Zawiasach, Pieć Szary, Komin z piecykiem Murowany, Okien    
  Szkła prostego dwoje    
      Młyn na Stawie pode dworcem o dwoch Kołach Niedzwiatkowych    
  z drzewa Kraglakow budowany, Dranicami pokryty, do ktorego    
  wrota poiedyncze na biegunach, z Zasuwą drewniną, drugę Drzwi    
  małe Koło Koszow na biegunach skublem y Probojami, Pier-    
  wsze [Kłoło] z Wałym na ktorym Ryf wielkich dwie, capow    
  z panewką dwa Papryca Zurzecionym papeską y dwoma    
  Ryfkami jedna, Drugę Zaś Koło z takimze samym Zela-    
  zym iak pierwsze znayduię się    
      Młyn na Stawie Kazmierowskim za Wseą Łososinem z drze-    
  wa Kostkowego Nową z upustem budowany, do ktorego Wro-    
  ta podwoyne na Zawiasach skublem y Probojami, a drugę    
  drzwi nad Korzami na Zawiasach skublem y Probojami    
  Koło pierwsze z Wałym na ktorych Ryf wielkich trzy Ca-    
  pow dwa, Paprzyca Zurzecionym, panewką y Ryfka-    
  mi dwoma, Koło drugę z takimże Zelazym iak pier-    
  wsze znayduię Się    
      Młyn na Stawie zarosłem ku Rozanie o dwoch Kołach Nied-    
  wiadkowych z drzewa Kostkowego budowany, Dranicami    
  pokryty, do ktorego Wrota poiedyncze na biegunach z Zam-    
  kim drewnianym, Koło pierwsze z wałym na ktorym    
  Rif wielkich dwie, Capow dwa, Papryca z panewką y dwo-    
  ma Ryfkami Zelaznemi, Koło drugę z takim że samym    
  zelaznym iak pierwsze znayduięsię    
      Cerkiew w Woroniłowcach pod Założeniem Swiętych Apo-    
  stołow Piotra y Pawła z drzewa Kostkowego budowana    
  Gontami pokryta, do ktorey Fonduszem nadano Włok    
  gruntu Sześć y Chłopow osiadłych Sześć.    
       Cerkiew w Bereznicy takosz drewniana pod zjawienieniem    
  Boga Rodzicy, ktorey dozor tenze Sam Xiądz Woroniłow-    
  ski dozor ma Sobie zalewny.    
       
       

    pict    Страница 60a
                                       
  Grunta Orome Dworne  
  Poletek pod Stodołami niemaiący nazwiska                
    zadnego teraz w [U]gorze Morgow 97        
    Przydatek Sadowiszcze Morgow 27 p   23 120   p 243
    Item Axamitowskzczyzna Morgow 4 p 220      
  Poletek pod Jarzyną przy Zwierzyncu         155   p     3
  Klin przy drodze z Folwarku do Klepaczow                
    idącey po prawey Stronie   19      60      
  Tamze pomiędzy naddatkami Klepackie-             48   .  130
    mi pustoszy Nadatkow   29      70      
    ===================================  
    Summa          Morgow       332   p   76
                   
  Ogrody Folwarczne  
  Ogrod obok Dworu Parkanym Ogrodzony                
    na Same tylko Inspekta          wolny                
  Ogrod za droga Zerdziami Ogrodzony na                
    rozne Warzywą Morgow       1   p  156
  Ogrod przy Browarze na rozne Warzywą                
    Folwarczne                 p  150
  Ogrod pod Zwierzyncem na Warzywą                
    Ogrodzony Zerdziami Morʕ       1  
    ===================================  
    Summa Ogrodow          Morgow     3     
                   
  Sianozęci Dworne  
  Sianozęć Berezowe błoto pod Rzeką                
    Jasiołdo nad granicą Morgow     20     
  Sianozęć [Wygon] pod Rohozem Morgow     100     
  Sianozęć po [Kątach] koło Dwora Morgow     100     
  Sianozęć koło Zwierzynca Morgow     50     
    ===================================  
    Summa          Morgow     270     
                                       

    pict    Страница 60b
             
  Bory y Gaie    
      Ciemra, Poroslina, Berezowo błoto, Pusty, Hyzobny    
  Sielewionowa hrada, Demianow, Bohoryty, Gelny,    
  Olchowe, Koroszcza, Płoski, Worony Lis, Uroczyszcza je-    
  dne Koło drugiego, drzewa dozć wyniosłego jako Sosniny    
  Jedliny, Brzeziny, Osiny, mieyscami Dembiny, podszyty    
  Chwoino, Klonino, Lesczyno, y roznem chastem, w ktoryą    
  to Gaiach Zwierz wszelki jako to Łos, Dzik, Niedzwiedz, Lam-    
  part y Inne poławiają się.    
     
  Grunta Wsi Woroniłowicz    
      Poletek Zahoły nazwany mający Włok 23 Koncem jednym    
  pod Szczytno a drugim po Rzekę pod Wsią idąco Włoka dłu-    
  gośći Sznurow 34 p 4 a szerokośći p 7 czyni Morgow 8    
  p 11, do nego przydatek po drogę Rozanską do Kazdey Włoki    
  po p 216, w drugim mieyscu przy Poletku do Kazdey Włoki    
  po Morgow 3 p 127 In Summa Włoki Morgow 12 p 55    
      Poletek drugi Siedzibny, Koncami do tey granicy co y pierwszy    
  obok pierwszego, długośći na Włok Sznurow 38 p 5 a sze-    
  rokośći p 9 wynosi Włoka Morgow 11 p 165    
      Poletek Trzceci do tey granicy Koncami przypiera co y pierwszy    
  z [Kąt] y tez Same w Sobie zawiera miare.    
      Morgi orome pod Gośćincem Rożanskim będące ktorych    
  In Summa 10 pod Kazdym są iak ktorem wiele [trzyma]    
  wyrazone, y płata z onych pod powinnoscią opisana.    
      Sianozęci ta Wieś ma pod Bereznicą do Włoki w jednym    
  polu będącey po Morgu jednym y puł, w Ciemrach Zaś w    
  tym Roku wymierzonych Morgow In Summa 20 p 269    
  z ktorych plata pod powinnośćią ponizey opisana wyrazo-    
  na zostanie, a Same Morgi jak wiele się wymierzyło    
  pod Kazdym Gospodarzem przy Osiadłośći wpisane zosta-    
  ną dystynktym    
  Grunta    
       

    pict    Страница 61a
             
  Grunta Wsi Klepaczow    
      Poletek Siedzibny jednym Koncem do Dwornego gruntu a    
  drugim za Brod długośći na Włokę Sznurow 37 p 3 a    
  Szerokośći p 5 czyni Morgow 6 p 159 do niego prydatek    
  pod Zwierzyncem do Kazdey włoki Morgow 3 p 4 czyni    
  włoka z Komputowanym Naddatkim Morgow 9 p 163    
      Poletek Zabrodzie nazwany pomiedzy Lasem długośći na Wło-    
  kę Sznurow 120 a szerokośći p 5 czyni Morgow 2 p 40 do niego    
  przydatek w Łazach do Kazdey Włoki po Morgu jednym p 132    
  w drugim miescu przy Tychże do Kazdey Włoki Morgow 2 p 42    
  Summa Włoka z naddadkami Morgow 5 p 214    
      Poletek Sierniakowszczyzna, Koncem jednym po Drogę Baykow-    
  ską a drugim po Zwierzynieć długośći Włoka Sznurow 50    
  p 4 a Szerokośći p 8 czyni Morgow 13 prętow 132.    
      Morgow Oromnych ma ta Wieś po Lesie wyrobionych 58    
  Morgow Zaś w Ciemrach in [*] 39 p 68 w tym Roku wymierzo-    
  nych Sianozętnych przy Osiadłośći Kazdego Gospodarza Liczba    
  z wymiaru Połozona a płata z onych pod Powinnoscią opisana    
      Sianozęci Zas do Siedzibnogo poletku przydanych mają pod Bay-    
  kami do Kazdey Włoki po Morgow 3. z ktorych nie płacą    
     
  Grunta Wsi Łososina    
      Poletek Łaykowszczyzna[z]a jednym Koncem do Woroniłowskiey [ściany]    
  a drugim do drogi Rozanskiey długośći na Włokę szczurow 23    
  prętow 6 a szerokośći p 11 czyni Morgow 8 p 255    
      Poletek obok tego Koncami do tey granicy co y pierwszy długośći Snu-    
  row na Włokę 21 p 6 sz a szerokośći p 11 czyni morgow 8 p 35    
      Poletek Siedzibny Koncami jednym do Rzeki po [Za wsią] będącey a    
  drugim do Rzeki w lesie będącey długośći Włokę sznurow 40    
  a szerokośći p 9 czyni Morgow 12, Oprocz tego ma ta wieś pod    
  siedzibami y po Lesie wyrobionych oromych Mʕ 139 Morgow Zaś    
  Siennych w Ciemrach [AS] 57 p 102 z ktorych pod powinnośćią płata    
  ustanowiona, Sianozęci ma takosz do Włoki po Morgow 2    
  Granica    
       

Яндекс.Метрика