pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 23а - 22b.

 

    pict    Страница 23a
             
  Inwentarz Folwarku    
  Połonskiego w Powiecie    
  Wołkowskim Lezącego    
       

    pict    Страница 24a
             
  Opisanie Budowli Dworu Połonskiego oraż y
przyłączony Karczmy.
   
       
      z Przyiazdu od Miasta Rozany wiezdzająć na Dziedzinieć Folwaro-    
  czny Wrota poiedyncze na biegunach z desek wystawione, na-    
  przeciw ktorych Budynek Mieszkalny z dachem Gontami Krytem    
  przeż połowe rozwalonym, przy ktorym to Budynku Ganek z oso-    
  bnym przybudowany dachem, wchodząć do Sieni Drzwi proste    
  na biegunkach z Zasuwą drewnianą jedne, a drugę Drzwi naprzeciw    
  tych na Pole takosz na biegunach, z Sieni po prawey stronie do    
  Izby Drzwi na Zawiasach z klamką skublem y Probojami, Pieć Ka-    
  flowy Zielony, Komin Murowany na dach wyprowadzony, Okien    
  trzy w drzewo osadzonych z Okiennicami Zasuwanemi, przy oknach    
  Zaś połowy Zawiaś z Krukami niemasz, Połap y Podłoga Tarcicz-    
  na, Stoł wielki, Magiel stary, z Tey Izby do Bokowego Pokoju    
  Drwi na Zawiasach skublem y Probojami, Komin Murowany na    
  dach wyprowadzony stary, Pieć z Kafłow Ziolonych stary, Połap    
  y Podłoga Tarciczna, Okien we dwie Kwatery pięć na Zawiasach    
  y przeż połowe haczykach, w jednym oknie szyb sluczonych sześzć    
  a w drugim całey niemasz Kwatery, z Tey do Alkierza Drzwi    
  na Zawiasach skoblem y Probojami, Okien z Okiennicami za-    
  suwanemi duże jedne ze szkłem a drugę deskami zabite, Połap    
  y Podłoga tarciczna, z Alkierza do Komory Drzwi na    
  Zawiasach skublem y Probojami, Okno z Okiennicą bez szkła    
  na biegunach. Po prawey stronie Izby naprzeciw przeż Sien    
  Drzwi do Izby na Zawiasach skublem y Probojami, Pieć Zielony    
  y z Kominem [na nić] niezgodnym stary, Okien z Okiennicami    
  zasuwanemi przeż połowie szyb potłuczonych cztery, Połap y Podło-    
  ga Tarciczna, z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach skublem    
  y Probojami, w Komorze drzwi jedne na Pole a drugę do    
  Sieni na biegunach, Okno bez Szkła jedne, Pieć z Kominem Pie-    
  karnianym, z Budynku po lewey stronie.    
      Lodownia z drzewa Kostkowego budowana, Dranicami Kryta    
  z wystawą, do ktorey Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami    
  do Zamykania    
       

    pict    Страница 24b
             
      do Zamykania, Połap y Podłoga z dylow z przegrodami do składania    
  łodu ułożona, na Gore schody Tarciczne.    
      Syrnik z drzewa Kostkowego w Ogrodzie Budowany, Dranicami Kryty    
  z gruntu stary do niczego niezdatny    
      Browar z drzewa Kostkowego budowany, Dranicami Kryty, do    
  Ktorego Wrota z Fortką na biegunach poiedynocze, we srzodku Horn    
  na dwa Kotły z cegły murowany, Suszarnia do wyrabiania Słodow    
  do ktorey Drzwi na biegunach, Pieć y wszelkę do tego [obeyśćiasiće]    
  naczynie porządne, Sieni do Wołowni Drzwi małe na biegunach    
      Wołownia z drzewa Krąglakow budowana, Dranicami Kryta, do ktorey    
  Drzwi podwoyne na biegunach, we srzodku Podłoga z dylow, Złoby    
  z Konca w Koniec z drabinami, Na tymże podworzu Chlewkow z drze-    
  wa Krąglakow budowanych trzy z przegrodami y troygo Drzwiami    
      Budynek Mieszkalny Dyżpozytorski z Drzewa Kostkowego nową budo-    
  wany, Dranicami Kryty, do ktorego whodząć do Sieni Drzwi    
  na biegunach z Zasuwą drewnianą, nad nim okno małe, w Sieni    
  Podłoga z tarcić y Połap ułozony, do Izby mieszkalny Drzwi na Zawia-    
  sach Klamką skublem y Probojami, Pieć Szary, Komin Murowany    
  na dach wyprowadzony, Okien z wysuwanemi Kwaterami y Zasu-    
  wanemi Okiennicami trzy, Połap y Podłoga Tarciczna, z Izby    
  do Komory Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami, Okno z    
  Okiennicą jedne, Połap y Podłoga tarciczna, z Komory do Szpi-    
  zarni w tym Roku z Sieni przepierzoney Drzwi na Zawiasach sku-    
  blem y Probojami, Okno wgorze małe jedne, Naprzeciw przeż    
  Sień do Picharnianey Izby Drzwi na biegunach, Okien szkła    
  prostego trzy, Połap beż podłogi, Pieć Piekarniany, z Sieni na    
  Ogrod Kurnik przybudowany, Dranicami Kryty, do ktorego    
  Drzwi małe na biegunie.    
      Staynia z drzewa Kraglakow budowana, Słomą Kryta, do ktorey    
  wrota pojedyncze na biegunach skublem y Probojami, Połap    
  y podłoga z dylow ułozona, Złoby z drabinami z Konca w Koniec, Prze-    
  grod z jedney strony sześć a z drugiey trzy, ze stayni obok do    
  Wozowni Wrota poiedynoze na biegunach skublem y Probojami    
  na Koncu jednym pomost y złoby z Drabinami z Konca w Koniec    
  Szpichlerz    
       

    pict    Страница 25a
             
      Szpichlerz dwu piątrowy, z drzewa Koztkowego budowany, Dra-    
  nicami Kryty, w Koło wystawa u dołu y ugory do przechodu,    
  Do pierwszego piętra Drzwi na Zawiasach z Zamkim wnętrznym    
  na drugim piętrze Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami    
  na dole Zasiekow trzy a na Gorze Okien bez szkła dwie    
      Piwnica z Kamienia Murowana nadwoje przepierzona, [niew] Zwierz-    
  chu dylami Kilko [wyniosła] Dranicami Kryta, Drzwi jedne    
  na Schody na biegunach, drugę Drzwi do Piwnicy na Zawiasach    
  skublem y Probojami    
      [Syrnik] stary o czterych słupach udołu a wgorze Palisadami a-    
  komodowanemi wybudowany Dranicami Kryty.    
      Lamus w tym Roku wybudowany z schodami y z Schowaniem    
  na gorze wyszktałcony    
      Odryna z drzewa Kostkowego budowana Słomą Kryta stara, w kto-    
  rey Wrot poiedynczych Czworą na biegunach z Zasuwami dre-    
  wnianemi jedne tylko Wrota skublem y Probojami    
      Gumno z drzewa Kostkowego budowane, Dranicami w koło je-    
  dnym Szarem a reszte słomą Kryte, Wrota w Koncach wy-    
  lotne podwoyne na biegunach z Zasuwami drewnianemi    
  drugę wrota podwoyne wylotne wsrzodku na Biegunach    
  jedne tylko wrota ze skublem y Probojami    
      Obora w Kwadrat z drzewa Krąglakow budowana, Dranicami    
  w Koło jednym Szarem a reszte słomą Kryta, w Ktorey na    
  rozne bydło przegrod Dziesięć, przeż połowe Wrot poiedyn-    
  czych a przeż drugą połowę podwoynych na biegunach    
      Odryna z drewa Kraglakow budowana, Dranicami w Koło jednym    
  szarem a reszte słomą Kryta przy ktorey Wrot poiedynczych    
  na biegunach czworą    
      Swiren z drzewa Kraglakow budowany, Dranicami Kryty, do kto-    
  rego Drzwi na Zawiasach z Zamkim wnętrznym, Zasiekow dwa    
  Podłoga z dylow bez połapu    
      Studnia jedna przy [Swirniu] druga przy Browarze wykopane    
  drzewem Kostkowym [wysoko Koą] od Ziemi ocembrowane    
  przy ktorych Zurawie z Korytami    
  Obora    
       

    pict    Страница 25b
             
      Obora teraż się Nową budująca ze jeszcze tylko sciany staneli prze    
  to Zadnego nieczyni się opisania, tylko to się wyraża sż    
  dość obszerna z drzewa dobrego Szczytno jest Załogona    
      Karczma we Wsi wselkich Połonsku z drzewa Kostkowego ze    
  staynią buduwana, do ktorey pierwey do stayni Wrota wy-    
  lotne poiedyncze na biegunach, z Sieni do Izby Drzwi na    
  Zawiasach, Pieć Kaflowy Komin z piecykiem Murowany na    
  dach wyprowadzony, Okien szkła dobrego dwa, z Izby do Ko-    
  mory Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami    
      Browar z drzewa Krąglakow budowany Dranicami Kryty, do    
  ktorego Wrota poiedyncze na biegunach skublem y Probojami    
      Chlew na Bydło z drzewa Krąglakow budowany Słomą Kryty do    
  ktorego Wrota na biegunach poiedyncze.    
     
  Poletki Dworne    
       
      Poletek Podsieciszcze nazwany jednym Koncem pod        
Dwor a drugim pod Gay Szeciszcze zwany, jednym        
Koncem, to jest Bokim do Błota a drugim do        
Sznurowych Gruntow Połonskich                                          Morgow   97pict  
      Poletek Strugi jednym Koncem do gruntow Wsi        
Wielkiey a drugim do Granicy Sławatyckiey jednym        
Bokim do Granicy Pieczukowskiey a drugim do Poletku        
Dwornego Jakubowszczyzna zwanego                                  Morgow   79pict   50
      Poleletek [Podjakubowszczyzna] przy Poletku Strugach        
leząćy do Granicy Sławatyckiey przypieraiący                       Morgow   58  
      Poletek Dworzyszcze przy tychże Samych gruntach lezący        
z jedney strony od Jakubowszczyzny, a z drugiey do Błota        
pod Kulanami się rozszerzaiącego do Sławatyckiey        
rownie przypiera Granicy                                                       Mor   93 100
      Poletek Za Kulanami Holowisk zwany pomiędzy        
Lasem y Tamze Wyrobiona Nowina                                      Morgow   92pict  
      Poletek Łuzki zwany pomiędzy Sznurowemi Wsi        
Wielkiey Połonska nad Rzeką Zelwą                    Morgow z Nowiną 196pict 100
  =======================================    
  Summa Morgow       617pict 100
       

    pict    Страница 26a
             
  Ogrody Dworne    
      Ogrod Włoski bez Kwater z drzew tylko roznych Ulicami Za-    
  sadzony, jako to z Gruszek Jablek Sliwek y Wisien        
      Ogrod Za Budynkiem Dyspozytorskim od błota Palisadami    
  ogrodzony wynosi na Morg ieden y puł        
      Ogrod Za Ogrodem Włoskim dylami w koło we szuła Ogrodzo-    
  ny wynosi na Morgow dwa. [Eficit] Morgow     3pict    
     
  Sianozęci Dworne    
      Sianozęć Podłasie Zwana w Koncu wygonu Wsi [Ułasewicz]    
  przy drugim Koncu Morgach teyże Wsi na                                Wozow     3    
      Sianozęć tamże Szerokę Błoto z jedney strony skarbowe    
  grunta a z drugiey Wsi Wielkiey Połonska                                Wozow     5    
      Sianozęć Harkowy Les pod Dworzyszczem y Odry-    
  nicą                                                                                            Wozow   55    
      Sianozęć Stelmachowa, Grabina, Berezyna, [S]apkow    
  Łuk y Inne Uroczyszcza razem jedna Koło drugiey    
  począwszy od Sieciszcza Bokim Jednym, a od Rzeki    
  Zelwy drugim, Koncem jednym do Błota Sznurowego    
  Wsi Wielkiey Połonska a drugim pod Same Wieś    
  Ogrodniki na Wozow wynosząca 240    
  =======================================    
  Summa Morgow       303  
     
  Bory y Zarosle    
       
      Gay Budy zwany z Sosniny Jedliny dosć wyniosłego drzewa    
  podszyty Leszczyno, Choino, Brzezino, y Innym Chrustem    
  jednym Koncem do Gaiu Zieleniewiećkiego [JP] Grabowzkiego    
  do Scianą dzieląco, a drugim do Poletku Wsi Wielkiey Połonska    
  Kropiwa nazwanego, jednym Bokim do gruntow Kulanslich    
  a drugim do Rzeki Zelwy    
  Bory Dalsze    
       

    pict    Страница 26b
             
  Dalsze Bory z Zaroslami    
       
      Gay Hory nazwany jednym Koncem do Naddatkow Wsi    
  Wielkiey Połonska, a drugim do Sznurowych Wsi Kulan, je-    
  dnym Bokim do drogi z Zieleniewicz do Ulasevich idącey a    
  drugim do naddatkow wsi Zapola y Ogrodnikow, Drzewa Lo-    
  sniny y Jedliny dosć wyniosłey    
      Gay Podsieciższcze nazwany Drzewa Sosniny y Jedliny dosć wy-    
  niosłey, podszyty Lesczyno, Choino, Osino, Graniczy iednym    
  Koncem do scany z Połonska do Zinkowicz idącey a drugim do    
  Błota Wsi Wielkiey Połonska, jednym bokiem do Sznurowych    
  Sławatyckich [JP] Grabowskiego a drugim do skarbowego Poletku    
     
  Grunta Wsi Zapola            Włok 15pict          
       
      Poletek Jackowszczyzna nazwany, jednym bokiem od Papierni a    
  drugim od Siedzibnego Poletku, Koncem jednym do Naddatkow    
  Wsi Ogrodnikow, a drugim Rzeki Zelwy włoka ma w sobie Mor-    
  gow 9 prętow 30, do niego przydatek pod Jezioro zwane do Kazdey    
  Włoki po Morgow pięć prętow 80 in Summa Włoka w tym Po-    
  letku czyni Morgow 14 przetow 110.    
      Poletek Siedzibny, jednym bokiem od Poletku Jackowszczyzny a dru-    
  gim od Poletku trzeciego Podlesie zwanego, Koncem jednym do    
  Rzeki Zelwy a drugim do Sznurowych Wsi Wielkiey Połonska Wło-    
  ka Morgow 9 przętow 30, do niego przydatek za Borem Budy    
  nazwanym pod Granicą Zieleniewiecką do kazdey Włoki po Mor-    
  gow 2 prętow 13 in Suma wynosi Włoka Morgow 11 p 43.    
      Poletek Trzeci Podlesie nazwany jednym Koncem do Rzeki Zelwy    
  a drugim do Sznurow Wsi Wielkiey Połonska, jednym bokim    
  od siedzibnego a drugim od Poletku Wsi Ogrodnikow Krayny    
  zwanego Włoka czyni Morgow 9 p 30, do niego Przydatek na    
  Struzie do Kazdey Włoki po Morgow 2 p 13 Summa czyni Włoka Morgow    
  11 przetow 44.    
      Sianozęci ( procz tey w ponad Rzeko w Kawałkach ) maja w Zasiekach y    
  w [Klucznym] wroczyszcu do Kazdey Włoki po Morgow 1 p 80 a to do Kazdego    
  Połetku [po tyle masię] rozumieć    
  Grunta    

    pict    Страница 27a
             
  Grunta Wsi Ogrodnikow            Włok 1pict          
       
      Poletek Pierwszy Krayny zwany, jednym bokim od Połetku Wsi    
  Zapola, a drugim do Siedzibnego, Koncem jednym do Rzeki Zelwy    
  a drugim do Sznurowych Wsi Połonska Włoka Morgow 8 do niego    
  Przydatek w Struzie do Kazdey Włoki po Morgow 4 czyni Włoka    
  Morgow 12.    
      Poletek drugi Siedzibny Koncami do tey Granicy co y Pierwszy przypie-    
  raiący, jednym bokim od Poletku pierwszego Kraynego a drugim    
  do Poletku trzeciego Włoka Morgow 8, do niego przydatek za Borem    
  pod granicą Zieleniewicką do Kazdey Wloki Morgow 4 czyni Włoka    
  Morgow Dwanaśćie Zupełnie.    
      Poletek Trzęci Zaha[*]kowszczyzna, Koncami do tey śćiany w pierwszy    
  y drugi, Bokiem jednym od Siedzibnego a drugim od Dwornego    
  gruntu, Włoka Morgow 8, do niego Przydatek w Łuzkach do Kazdey    
  Włoki po Morgow 4 czyni Włoka Morgow 12.    
      Sianozęci do Poletku jednego ( procz tego w naprzeciw Kazdego Swego    
  Poletku do Rzeki Zelwy przypieraiącego po kawałku trzymaią )    
  mają do tego w Zasiekach y w Klecznym pod Rzeką Zelwą do Ka-    
  zdey Włoki po Morgu jednym y prętow 84.    
     
  Grunta Wsi Połonska            Wʕ 25pict          
       
      Poletek Siedzibny iednym Koncem do Luzkow Pola Dwornego a    
  drugim w Olszyne do Błota, bokim jednym do Sceany Wsiuw    
  Zapola y Ogrodnikow a drugim do Poletku tey że Wsi, Włoka Mor-    
  gow 9 p 180.    
      Poletek Kropiwa zwany, Koncem do tey granicy co y pierwszy, Bokim    
  jednym do Siedzibnego a drugim do Naddatkow swoich, Włoka ma    
  Morgow 9 p 180, do niego Przydatek obok do Kazdey Włoki po Morgow    
  2 p 120 czyni Włoka Morgow 12.    
      Poletek Zukowszczyzna jednym Koncem do Olszyny co y pierwszy a dru-    
  gim do śćiany Sławatyckiey [JP] Grabowskiego, jednym bokim do    
  Wsi Ulasewicz a drugim do Dwornego Sieczszcze zwanego    
  Włoka Morgow 9 po 180, do niego przydatek [Podemchem] do Kazdey    
  Włoki Morg 1 p 100 czyni Włoka Morgow 10 p 280    
  Sianozęci    
       

    pict    Страница 27b
             
      Sianozęci w Samym Koncu Dwornych Sianozęci do Kazdey Włoki    
  po Morgow cztery    
       
  Grunta Wsi Kulan            Wʕ 10          
       
      Poletek Łozkow Zwany jednym Koncem do Jedliny, a drugim    
  do Poletku Dwornego Dworzyszcze zwanego, jednym bokim do    
  Naddatkow wsi Połonska a drugim do Poletku swego Kropiwa    
  zwanego Włoka Morgow 9 p 180, do niego przydatek za Gorami    
  do Kazdey Włoki po Morgow 2 p 200 czyni Włoka Morgow 11 po 80    
      Poletek Siedzibny jednym bokim od Łozkow a drugim do Po-    
  letku swego trzeciego Komarywskiego, Koncem jednym do Jedliny    
  a drugim do Sciany Sławatyckiecy Morgow 10.    
      Poletek Trzeci Komaryski zwany, jednym Koncem do Jedliny a    
  drugim do Sławatyckiey granicy, jednym bokim do Siedzibnego    
  a drugim do Poletku Dwornego Hołowisk zwanego Włoka Mor-    
  gow 9 p 180, do niego przydatek w Popławach do Kazdey Włoki    
  po Morgow 2 p 200 czyni Włoka Morgow 11 p 80.    
      Sianozęci do Kazdego Poletku ta Wieś ma Za Jedlino po nad Rzekę    
  Zelwe do Kazdey Włoki po Morgu jednym prętow Dwadzieśćia    
     
      Morgi Wʕsi Ulasewicz pod Siedzibo       pict  
       
  Michałko Ułasko   1pict  
  Olexiey Korzeczka   1  
  Jasko Ułazko   1pict  
  Jasko Chrapowicki   1  
  Michałko Chrapowiki   1  
  Maxym Korzezka   1pict  
  Sciepan Ułasko   1pict  
  Jozop Ułasko   1pict  
  Jasko Koszeczka     pict  
  Siemion Małachwiey   1pict  
  Wasil Małachwiey   1pict  
  Tomasz Małachwiey   1  
  Jasko Małachwiey     pict  
  Andrzey Małachwiey   1  
  =========================  
  Summa       16pict  
       

    pict    Страница 28a
             
      Morgi Zamchem prosto Ługu       pict  
  Transport       16pict  
z Kulan Gromada    
  Jasko Sakuta   2  
  Mirko Kunica   1  
  Onisko Kunica   1  
z Ułasewicz Gromada    
  Tomasz Małachwiey   2  
  Olexiey Korzeczka   1  
  Maxym Korzeczka   1  
  Jasko Korzeczka   1  
  Michałko Chrapowicki   1  
  Jasko Chrapowicki   1  
  Sciepan Ułasko     pict  
  Josop Ułasko     pict  
  Andrzey Małachwiey   2  
       
Morgi Orome w Łasach podemchem    
       
z Ułasewicz Gromada    
  Jasko Korzeczka     pict  
  Josop Ułasko     pict  
  Maxym Korzeczka     pict  
  Jasko Ułasko     pict  
  Jasko Chrapowicki   1pict  
  Michałko Chrapowicki   1pict  
  Olexiey Korzeczka     pict  
  Michałko Ułasko     pict  
  Siemion Małachwiey     pict  
  Wasil Małachwiey     pict  
  Jasko Małachwiey     pict  
  Andrzey Małachwiey     pict  
  Tomasz Małachwiey     pict  
z Połonska Gromada    
  Lawryn Chimacz     pict  
       
Morgi Orome w Czeremczycach    
       
z Połonska Gromada    
  Michałko Harbacz   1  
  =========================  
  Summa       36pict  
       

    pict    Страница 28b
             
Dalsze Morgi w Czeremczycach    
  Transport       36pict  
z Połonska Gromada    
  Pawluk Rybaczok   1  
  Andrzey Dubina   1  
  Ichnatowa Jarmakowa   1  
  Pawluk Czyzyk   1  
  Siemion Jarmusz   1  
  Wasil Jarmusz   1  
  Chwedor Chamacz   1  
  Pawluk Szewczyk   1  
       
Morgi Orome w Łuzkach    
       
z Połonska Gromada    
  Demian Lewonczyk   1  
  Zmitruk Czyzyk   1  
  =========================  
  Suma Morgow Oromych płatnych       46pict  
  Imte pod Wsia Kulanami                   40  
  =========================  
  Summa       86pict  
       
Morgi Sienne płatne po Mielniku
z Tartaku
   
       
Gromada Połonska    
  Michałko Holub       pict
  Zacharko Mular       pict
  Jasko Mular       pict
  Josap Roszczynka       pict
     
Jasko Sakuta ze Wsi Kulan Za Ciemre          
w Włośći Krystyampolskię Majaca           1pict
Po Mielniku Oromych Morgow 20 Sienny i [Efcit]         26
  =========================  
  Suma z Morgow Oronę       112pict
  Granica

    pict    Страница 29a
             
Granica Maiętnośći Połonska
             
      Poczowshy niegdy od Papierni a teraz Młynami, Foluszem, Tar-    
  takem Zabudowaney, biorąc Rzekę Zelwe od wszhodu Słonca przeż    
  puł Granice dzieląco aż nią do Brodu stahosło zwanego na    
  pułćwierci mile odległego przyszedłszy, iedne grunta Mieyskie    
  y Szeypiackie po lewey a po prawey stronie Połonską zostawsyą-    
  się. Od Brodu y owszem onego nawprost przeszedszy nazwa-    
  ne, dzielącą aż do Kopca po lewey stronie będącego jeden Gay    
  Zieleniewiecki po lewey a po prawey Gay Połonski Budy zwany    
  od Kopca porzuciwszy drogę w Lewą do Zieleniewicz, a potym    
  nastaje drugą śćianą toz samą aż do Gośćinca z Zieleniewicz    
  do Ułasowicz idącego, jedne grunta po lewey Wsi Mieńczakow-    
  ki a po prawey naddatki Wsi Kulan, Tą drogą ku Połonsku    
  na dwie Karczmy iedney [JP] Owsianego Postolego Wołkowyskiego    
  drugiey Połonskiey aż do Kopca na dziesięć Krokow od Gościnca bę-    
  dącego, od Kopca porzuciwszy Gożćińieć Sćianką nieznaczną po    
  nad sam Gay Karpiłowszczyzna zwany aż do Gośćinca z Ułasewicz    
  do Kulan idącego, jedne grunta po lewey Ułasewicz, a drugę po    
  prawey Kulanskie od Gośćinca [Krzyzowego] przeż poletek Sława-    
  tycki aż do pięty gruntow, od tey nawprost wzdłusz Sławatyc-    
  kich gruntow śćianką aż do Pięty Pieczukowskiey, od tey na    
  staje prosto a potym skosa na staje, prosto śćiana przeż ro-    
  znych Ich Mśći grunta y Krzyzowe gożćince aż do Rzeki Zelwy    
  Rzeka Zelwa do tego przychodze mieysca z Kont porzątek    
  poczotsię granicy w naymnieyszym punkcie od [Wiekow] nig-    
  dy niekostrującey    
  pict    
       

 

Яндекс.Метрика