pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 21а - 22b.

 

    pict    Страница 21a
             
  Powinnosi Chrześćian    
       
      Płata Mieszczan Rozanskich w dawnieyszym była czasie    
  z Placu Zabudowanego Złʕch 3 grʕ 6 z Placu przyiemnego, Mor-    
  gu Oromego Siennego Rezy œ po groszy siedm y puł    
  płacic, teraz Zaś w tym Roku z Udysponowania [Jo] [Pane]    
  z kazdego Placu Zabudowanego po Złʕch trzy grʕ sześć, z Placu    
  przyiemnego, Morgu Oromego Rezy œ po groszy Szesnaśćie    
  y z Włoki tak jak dawniey po Złʕch Sześć płacić do jakiego    
  czasu obowiązani.    
      Lasowego od Konia jednego [a bądz] y Dzieśięcieć Owsa Szanek    
  od Wołow pary [a bądz] y Dziesięcieć Owsa Szanek Miary Tar-    
  gowey tak aby z Szanka Targowego pułtora Dwornego [za]    
  Garcy 72 we Sobie mającego wynosiło.    
      Włok 22 wyrochowanych za Miastem jak Piaskowa Karczma    
  będących jako wyżey pomiędzy gruntami opisanych, ze tylko    
  owe dwa Zmiany znaydująseę, przeto [dystinktim] pod Kazdym    
  Gospodarzem [są] połozone z Kazdey Takowey Włoki po Złʕch    
  cztery z pełna nazawsze do płacenia Mieszczanom    
      Grunta niepłatne, teraz w pustoszy Zapisane, gdyby kto [z **]    
  dzą Pancow uzywać sobie raczył, tedy dla takowego zadnego    
  nieczynisię postanowienia pro[cz] z Dworem ugode.    
      Juryzdyczanie Kośćioła Rozanskiego płacą z Placu, Morgu    
  wszelakiego Rezy œ tak jak dawniey po Złotemu jednemu    
  a z Włoki po Złotych Sześć, a na dozyć uczynienie [Miastcu]    
  y onym w pomocy podymnego z przyłączonym wraz Zega-    
  rowym w [R]ole przy Czynszach płacic z włoki obowiząni po    
  Złotemu jednemu, Ktore potym Zebrane Dwor Rożan-    
  ski na Rate Marcową do Podymnego Mieyskiego oddać będzie    
  w Czasie przyzwoitem obowiązany.    
      Na Łowy czyli raczey Obławy wiele razy Dwor potrzebować bę-    
  dzie tyle razy Miasto przeż Siebie odbywać powinni    
      Do Gwałtow czyli raczey Szarwarkow reparacyi Grobel tak w    
  Mieśćie Rozanie jako y w Papierni, Mieszczanie Rozanscy    
  według dawnych zwyczaiow nalezyć maja, wylączywszy iednak    
  od tey powinnośći Groble y Mosty na Kanałach.    
  Zegarowe    
       

    pict    Страница 21b
             
      Zegarowego z Kursowym Złʕch Dwadsieśćia w rok Za    
  Kustami Kosielnemi oddawać mają    
      Straż Koleyno we dnie y wnocy dla postrzegania Ognia    
  z tych Ludzi, y Innych przypatkowych trafunkow odpra-    
  wiać Miasto obowiązani.    
      Kłoda do mierzenia Zboza wymierzona, Cechem oznayczona    
  a ktoby fałszywą podsławiać wazył się tedy sadowem    
  na takowego zakłada się winy na Dwor Kop Złʕ Dziesięć    
      Do Lasow Mieszczanie na Sam tylko opał z lesakow mają sobie    
  pewnych dni jezdzenia Wolność, to jest wponiedziałek y    
  we Czwartek, a ktoby Zaś Innych zakazanych wazył się    
  Jezdzić y Jeszcze bardziey z drewo Ze pnia śćinać, tedy    
  takowy zaposlakowaniem przeż Lesniczych zapłaci Grzywien    
  na Dwor Kop Złʕ Piętnaśćie y Kare postronkowa odbiesze    
  co się ma rozumieć y o tym ktory by wiedział otakiey Kra-    
  dziezy a niedoniosł Dworowi    
      Ludzie luzni lub zbiegowie jakiego kolwiek podeyrzenia podlegli    
  tak przeż Zydow jako y Mieszczan przechowywani być nie    
  mają ale do Zamku oddawani a na przestepce takowe-    
  go zakazu zasłusznym dowodem na Dwor Zapłaci Grzy-    
  wien Kop Litewskich Piętnaśćie    
      Na Targach jeden drugiego podkupować [y uprz]edzać nie m[oc]    
  ani Targow stanowicz, a tym bardziey zadney nie kupować    
  rzeczy aż do Godziny osmy pod winą załozoną.    
      w Poborach y wszelkich zkladkach Zydzi dwie częsći a Chrześćianie    
  trzecią składać się mają, ale to jednak wszelkich składek    
  Regestra przeż Chrześćian y Zydow sporządzone do approbaty    
  Dworney podane być powinni.    
      Podymne z Dymow Sześćiudziesiąt Złʕ 211 [g] 10 raż na Rate    
  Marcową drugi raż na Rate Septembrową punktualnie    
  do Powiatu Złonimskiego oddawać Mieszczanie mają    
      Czynsze y Owieś Lasowy dwoma Niedzielami przed Juzę tym Mar-    
  cinem według Kalendarza Rzymskiego Miasto co do szeląga    
  wnieść do skarbu powinni y od Kazdego Złotego Solarium po    
  groszu jednym oddawać obligowani, zostawują tylko od tey powinno-    
  śći Owies Lasowy zebez zadnego wpisnego Dwor przyimować ma    
  z Młynow    
       

    pict    Страница 22a
             
      Z Młynow trzy Miarki na Arendarza a Cwarta na Mielnik[a]    
  rownie y z Folusza trzy grosze na Arendarza a [czwarty] na Miel-    
  nika iść powinno, dla czego y do reparcyi Zelaz czyli Nowy##    
  sporządzenia Czwartym groszem Młynarz do Arendarza [przy-]    
  kładać się powinien, y Owszem obligacya Młynarza aby w    
  nalezytem porządku trzymał Młyny.    
      Młynarze mająć poddozorem trzy Młyny Kazdy po dwa Koła ma-    
  iący, iako tą w Mieśćie Rozaney Młyn jeden Za miastem a    
  drugi w Koncu Ulicy Ostrowskiey, a Trzeci w Papierni, od Ka-    
  zdego Koła obligowani do Roku ukarmeć nalezycie [Wieprzą#]    
  ze Dworu sobie danego, a za nieukarmienie od Kazdego    
  Koła po Złʕch Piętnaśćie groszy Sześć Zapłacić powinni.    
      Lesniczych dwoch Mieście Rozaney będacych jeden do    
  pilnośći Gaiu Bliznienskiego a drugi do Gaiu Jundziłowskie[go]    
  wyznaczonych bez zadney nadgrody obowiązani    
      Domow Gruntow Zaden Mieszczanin tak Chrześćian jako y    
  Zyd przedawać czyli Zastawiać w cudze strone pod [suwą] K##    
  rą niema się wazyć, y ktoby takowy Kupował Grunt lub    
  Dom, pieniądze dane tracic powinien, procz po między [sobo#]    
  takowego handlu ile złozująć się do dawnego Zwyczaiu n#    
  zabrania sie.    
      [Warucę] się yło Mieszczanom Rozanskim aby sadow Zadnych **    
  pomiędzy Sobą nie [czynili] ale Dwor za sprwiedliwość znali    
     
  Powinność Zydow    
       
      Plata Zydow Rozanskich w dawnym była Czasie rowna    
  z Mieszczanami jednak ktorzy w Samym {mieszkali} Mieście alias w    
  Rynku powśęcey wnosili płaty teraz z wyrazney woli [Jo]    
  Pani tak z placow Zabudowanych jako y przyiemnych [So-]    
  [wity] od Mieszczan w tym Roku wniesli czynsz.    
      Owies Lasowy rownie jak y od Mieszczan od Kazdego Konia na-    
  lezy oddac do Dworu Szanek jeden Targowy    
  Podymne    
       

    pict    Страница 22b
             
      Podymne z Dymow 133 na jednę y drugą Rate do Powiatu    
  Słonimskiego nieczekająć exekucyi punktualnie oddawać mają    
      Kursowego y Zegarowego Złʕch Czterydzieśćie do Kościoła Rozan-    
  skiego za Kwitami Kośćielnemi co Rok oddawać mają    
      Złotych Trzysta Szesdziesiąt z Folwarku Połonskiego zdięte a na    
  Kahał Rozanski do płacenia corocznego Kośćiolowi Rozan-    
  skiemu włozone, a na dosyć uczynienie **alnia się tenze    
  Kahał od wszelkiego Szarwarku y Podwod na Zawsze.    
      Czynsze y owies Lasowy, dwoma Niedzielami przed [Juzę tym]    
  Marcinem podług Kałendarza Rzymskiego rowno z Mieszcza-    
  nami oddawac powinni znalezącym od Kazdego Złotego wszis***    
      Na Szkole, Osm Domkow pod Szpital, Kładziszcze, mają Pra-    
  wą danne y teraz od [Jo Pane] aprobowane, z Uwolnieniem    
  płacenia Czynszu y Inney Daniny    
      {Lasowe Poniewasz w Miescie Rozaney do Skarbu    
  nie regularnie było ustanowione *z wiele czyniło    
  zguby dla jednych tych tylko ktorzy [uproz] [mieli]    
  a [powszcihnie] bez drew [Kowy obeysi] się nie moze    
  y dla tego Lasowego wielu o Uprząz nie starali-    
  się owszą krz**elst** wiele Czynili, Zaczym w tych    
  czas postanawiasz aby kozdy Gospodarz z Dymu    
  [Kurzącego] na Rok przy Czynszu płacił po zł dwa    
  tak zydzi jako chrzescianić ub*stwo Zydzi nie ma    
  ** *** Nalezty* Gospodarstwa po rewize po Złotemu    
  jednemu, naznaczas** Tym Sposoba Ke*dy będwi    
  *** Okomi upręz    
  Podwod Kahał Rozanski na pozytki y potreby Dwo-    
  ru pod Zadnya Protexta dawac nie powinien będzić    
  przez do*d*ych Szarwarkow [milczek] ma Miey-    
  skich.}    
       

Яндекс.Метрика