pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1728

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1728». Страницы 1а - 7а.

 

    pict    Страница 01a
             
Inwentarż            
  Maiętnosci Rożaneÿ.            
do    Podania    Wielmoznemu            
Jḿsci   Panu   Leonowi   Nowosiel-            
skiemu    Staroscie    Luboszan-            
skiemu   w   Zastawną   prżÿ   Pra-            
  wie posiesiyą przezemnic niżeÿ            
  Specifikowanego   za   Rozkazem            
  Jasnie   Wielmoznego   Jḿsci   Pa-            
  na   Jerzego   Stanisława   Hra-            
  bi     SAPIEHy     Stolnika     WXLʕ            
  Spisany y na dniu {Dwudziestÿm trzecim}            
  Miesiąca    Aprila    1728    w    Roża-            
         neÿ Podanÿ.            
               
             
               

    pict    Страница 02a
           
  Opisanie Pałacu Rożanskie        
         
Pałac Murowany dachowką iuż dawne nakryty.        
Wieża nad Kaplicą dużo Nachylona.        
Wchodząc piersze drzwi dwoiste wielkie, krukow zela-        
znych do Zawias Szesz, a Zawiasa iedna cała drugiey połowa.        
Na wszchody wszedszy wprawo okna dwa bez Ram y Szkła,        
u Ubudwuch po krukew cztery do Zawias i ednego niemasz.        
Daley wgurę idą Paręcze z obu Stron.        
  Wszedszy nagore ku Kaplicy w Sieniach przed pokuiami        
Okien Szesc Ram tylko cztery. Szkła ani kwater niemasz.        
Przed Kaplicą ganek [zapierzony] balasami toczunemi bez        
forty dwoistey ktora przed tym była. Dotey kaplicy pod-        
woie Marmurowe z Herbem Sapieżynskim z Alaba-        
stru y ze trzema gałkami. Drzwi Same dwoiste Stolar-        
skiey roboty nad temiz Podwoiami Abastry powydzie-        
rane, Drzwi z Zamkiem wnętrznym bez klucha na        
czterech Zawiasach zelaznych.        
W Samiey Kaplicy Ołtarz Swycerską robotą z drzewa        
rznięty Sʕ Kazimierza.        
Ławek w niey do Siedzenia Szesc duzych a Mała ied-        
na do Mudlenia [sżę].        
[Posacka] marmurowa cała y na oknach dwuch wiednÿ        
oknie Marmurow Sztuk Osmiu niemasz.        
W teyże kaplicy nadole Okien dwa w drewa opraw-        
nych ze wszytkim całe. W Gorze okien pięc bez Ram        
y Szkła deskami Zabitych.        
Z tey Sieni Idąc wprawo na [Pokoże] Tablica w        
Murze marmurowym z [Wyrazeniem] bytnosci w Rużaney        
Krola Jmʕ Władysława [IIll]1 z Cecyliey Krolowey [in] Rʕ 16442.        
         

    pict    Страница 02b
           
W Prawo idąc do pierszego Pokoiu.        
         
Pokoy pierszy.        
Od Sieni y zeszrezedka Podwoie z kamienia ciosan[ego]        
Drzwi iednostayne dembowe Stolarskiey roboty bez        
Zamku, na zawiasach zelaznych Antaba z [Sięni] y za-        
szczepka ze Szrodku zelazna. [Posacka] marmurowa [u#]        
  ła napanimencie y oknach dwuch. Okna całę dwa ze        
wszytkim całę y okiennice podwoyne na Zawiasach Szesciu.        
Drzwi do drugich pokoiow idąe wlewo y Prawo Podwoie        
z kamienia ciosanego z herbami Sapiezynzkiemi z alabastru        
[Suffitow] wgurze sztuk 4 podarte. Piec zapadły kafle        
dobre nadwa pokoie służący. W prawo idąc Drzwi na Zawia-        
sach całe z Ƶasuwką y Zaszczepka bez zamku.        
         
Pokoy drugi.        
[Posacka] marmurowa napanimencie y Oknach cała Okna        
Dwa zewszytkim całe tylko w kwaterze iedney Szyb Dzie-        
wię [***?] nadtłuczone, Zawias całych Szesc z Zaszczepkami.        
Komin z kamienia ciosanego z blachą zelazna wgurze.        
Od Suffitow ktore [Wyiętłe] ramy tylko wgurze zostały        
Pozłociste z Herbami Sapiezynskiemi.        
W Prawo do Trzeciego pokoiu Po dwoie marmurowe Her-        
by z alabastru, tamze natych podwoiach Stuki Alabastrowi.        
         
Pokoy trzeci [rogony]        
Drzwi dwoiste Stolarskiey roboty z [Antabą] y zaszcepkami        
takze zakrętka wgurze, Zelazne Zawiesy cztery        
[Posacka] Marmurowa na panimencie cała, komin Marmu-        
rowy. Herby z alabastru Wydarte.        
Okien trzy Wszystkie w całosci. Okiennice z Zawiasa-        
mi Szesciu u kozdego zelaznemi. W Gurze Suffity całe        
ramy pozłaciste z Lisztwami w koło małowanemi y po-        
złocistemi. Wlewo idąc z pokoiu tego        
Drzwi dwoiste. Podwoie z kamienia ciosanego, Herba-        
mie        
         

    pict    Страница 03a
           
  Sapieżynskiemi z Alabastru, Zamku niemasz, Antaby        
z obu stron y zasowki wgurge y nadole, Zawiasy u drzwi        
cztery całe.        
         
Pokoy Czwarty        
[Posacka] marmurowa na panimencie y [oknach] cała, Okno        
iedno, Szkła niemasz tylko Ramy. Z tego Pokoiu wprawo        
Drzwi Dwoiste Podwoie Marmurowe Zawiasy 4. całe.        
           
Pokoy Piąty        
[Wszestrzy] [alias] Drzwi podwoyne marmurowe z Herbami z ala-        
bastru Komin marmurowy alabastry wydarte. Posacka marmu-        
rowa Na panimęcie y oknach cała Stoł marmurowy na 3        
cięsci [prżetłucżony] Na nogah Dębowyh [Sw]icerskiey roboty        
Szafa Wielka z Drzwiczkami Czterma wgurze wkratke robi-        
onemi na zawiaskach Jedney niedostaie v teyże szafy        
nadole Showanie z Drzwiczkami Czterma zawias tylko ca-        
łych tylko trzy.        
Okien trzy Dwa ze wszytkim cało trzecie bez dwoch kwa-        
ter całych [yinnyh] kwaterah Sżyb 14, niedostaie Zawiasy        
ze wszyskim tyh kwater Okiennice Dwie niecałe Zawiasy        
Jednak całe zewszytkim Piec cały na balaskah [szesciou]        
z kamienia [t]iosanego z tegoż Pokoiu wprawo drzwi [Sw]i-        
cerskie na dwoh zawiasach do po[tr]zebnego pokoiu        
Wtymże pokoiu Suffit Wgorze Krolow Roznych Zwyraz-        
ewiem Ramy złociste w keło [hisztwa] z wyrazeniem [R]oznyh        
miast Ramy [pozłoeisze]        
         
Pokoy Szosty        
Drzwi z Sieni podwoyne Na zawiasah żelaznyh bez Zamku        
zeszrodku Podwoie Kamienia Ciosanego z herbem nawier-        
zhu z alebastru        
Posacka na [panimętie] y oknach marmurowa komin z kam-        
ienia ciosanego alabastrzy wydarte Piec dobry na balasah        
szesciu        
         

    pict    Страница 03b
           
  z kamienia Ciosanego Okien Dwa Kwater całych Siedem.        
Czwartey zewszytkim niemasż. Okiennic choc niecałe zawiasy        
Jednak dokozdego po trzy całe Jedney niedostaie Suffit        
wgurze duzo podarty        
Do pokoiu 4 idąc w tymże Drzwi alias podwoie kamienia        
Ciosanego Herb z alabastru Drwi Dwoiste bez zamku y        
zasczepka żelazna jedna        
         
Pokoy Siodmy        
Wlewo Drzwi do pokoiu [iuż] pisanego od Sieni pierszego Na        
czterech zawiasah dwoiste piec ztamtegeż pokoiu idący        
[połowo] komin z ciosanego kamienia alabastry wydarte        
okna zewszytkim Całe y Okienicnei [6] zawiasah        
Wyhodiąc Drzwi Dwoiste bez Zamku y zasczepka Jedna        
Zawiasy Cztery Całe        
         
Pokoy Osmy        
Alias Sala Wielka Potacka Drewniana Sosnowa drzwi        
zpokoiu Idąc Podwoie z kamienia Ciosanego Herby zala-        
bastru wydarte Okien wtey Izbie Osiem Ramy tylko całe        
kwater zas 40 całych dwie zołuczone a szesciu całe nie-        
masż Okiennic niemasz Piec wielki kafle dobre zwi-        
erzhu zapadły [Belka] alias [f]ram Idacy zdłuż przez        
zale y przez Sien az do Kaplicy prętami zelaznemi        
wielkiemi do krokwi przyię[tly] z gory klamrami 3 kożdy        
przymocowany Stołow Długich dobryh z nogami Dwa        
[zydlow] Długich Cztyry        
Szafa do krędętowego Showania z Drzwiczkami wkrate        
na cztereh zawiasah        
W gorze Szafa alias Mieysce z Dawna        
Nadole koło [krędęsu] balasami opierzone        
         

    pict    Страница 04a
           
  Pokoy Dziewiąty        
Wyhodząc z Izby [Stołowey] Wprawo Drzwi iednostayne nadwoh        
zawiasah Okien niemasż kwatery tylko alias Ram dwie y        
Krukow do Okienic 12 Piec Dobry przez połowe od drugiego        
pokoiw posacka Drewwiana cała
       
       
Pokoy Dziesiąty        
  Drzwi Jednostayne nadwoh Zawiasah z Zasczepko kwater        
alias Ram trzy zkrukami wszyrkiemi po szesc do trzeh okien        
szkła ani kwatery żadney niemasż Piec y komin całe zepso-        
wany posacka Drewniiana cała wprawo dotey pokoih potrze-        
bny bez żadnyh drzwi wlewo        
         
Pokoy Jedynasty        
Drzwi whodząc niemasz Krukow do zawias Dwa Ramy do        
okien trzeh szkła niemasz akienice popsowane kruki Jednak        
po szesc do kozdego okna całe Posacka Drewniana Cała ko-        
min Murowany dla [zomycia] [krędęto**ow] naczynia        
         
Pokoy Dwanasty        
Idąe nazad ku kaplicy Drzwi Jednostayne Na dwoh zawiesah        
zamek popsowany        
Idąc Daley odąc Drzwi dwoie Jednostayne po zawiasach dwoie        
we srzodku posacka drewniana cała Piec cały okien dwa        
Szkła niema Ramy y okienice całe z szescia krukami [7]        
zawiasah z tegez pokoia Ołtarnie drzwi Jednostayne        
na zawiasah dwoh        
Idąc na gore po wshodah w oknah Kraty żadney żelazney        
ani szkła niemasż        
Nadoł zhodząc drugiemi Wshodami okien dwa z kratami        
zelaznemi y krukow 3 do okienic Item ze wshodow na        
doł drzwi połowa na dwoh zawiasah        
         

    pict    Страница 04b
         
  Pokoie Dolne        
         
Polewey Stronie Pałacu        
Do sieni wchodząc Drzwi żelazne z Zamkiem Wielkim        
  y antabami na zawiasah y krukah wielkih 3 okno        
  Szkła niemasż y Ram krata żelazna wielka        
  wlewo        
           
  Pokoy Pierszy        
  Drzwi Jednostayne na zawiasah z klamko y zasczepko        
  okien trzy ze wszystkim całyh z kratami żelaznemi okie-        
  nic niebyło tylko zesrzodka kruk Jeden Piec zielony        
  Dobry        
         
Pokoy drugi3        
Drzwi Jednostayne na Zawiasah z klamko y zaszepko        
okien dwa zewszystkim z kratami żelaznemi do okienic        
zesrzodka krukow 8        
Piec zielony dobry komin z blaho u gorze        
posacka w obudwuh z Cegieł robiona        
w boku pokoih po[tr]zebny Drzwi na zawiasah z Zasczepko        
żelazno        
           
  Pokoy Trzeci        
Drzwi Jednostayne na Zawiasah z klamko y z zascżepkami        
z obu stron        
Piec zielony dobry Okien dwa dobre ze wszytkim        
z kratami żelaznemi krukow zesrzodku okiennemi Osm        
Drzwi od Sieni z klamko y z Zascżepko Na zawiasah        
Jednostayne        
Ztego Pokoiu Skarbiec        
         
  Skarbiec4        
Drzwi żelazne z Zamkiem Wielkim z klamko y z pro-        
boiem do zamykania na zawiasah wielkih trzeh        
Okien Cztery z okienicami Zelaznemi kozda na krukah        
y zawiasah dwuh wszytkie wcałosci Szkła ani Ram        
niemasż        
         

    pict    Страница 05a
           
  Szafa dembowa z Drzwiczkami wgurze dwuma z kratko że-        
lazow na zawiesah 4 y z klamko nadole do showania z dwiema        
drzwierkami na zawiasah Cztereh krukow w Gurze w murze        
wbityh siedymnascie z tamtąt wyhodząc Drzwi żelazne        
na trzeh krukah y zawiasah z Zamkiem        
       
Polewey Stronie Sien        
         
Drzwi zelazne z Zamkiem wielkim na Zawiasah y krukah        
  trzeh Okno z kraiu żelazno bez Szkła y Ram        
           
  Pokoy Pierszy5        
Pokoy prosto Idąc Drzwi Jednostayne Na Zawiasah y Zla-        
sczepko Okna całe z kratami żelaznemi Piec Dobry        
         
         
z Sieni Wlewo Pokoy Drugi        
Drzwi Jednostayne Na Zawasah z Zascepko zobu Stron        
Okna dwa w drewno oprawione z kratami żelaznemi        
Piec Stary y Szafa        
         
Pokoy Trzeci wlewo        
Drwi Jednostayne na zawiasah z Zasczepkami Okna        
w drzewo Oprawione z kratami żelaznemi do Okienie ze        
Srzodka krukow 3 y Piec Zielony y kominek z blaho wgurze        
         
Pokoy Czwartyz pierwszego w Prawo        
Drzwi Jednostayne Na zawiasah z klamko y [pobożem]. Okien        
dwa u Jednym tylko Rama Jedna Kraty żelazne w obud-        
wyh oknah całe        
Szafa wielka w krate z Czterma Drzwierkami z Zawias-        
kami u gurze y dołu        
Szafa item Stara bez zawias y krukow        
         
Pokoy Piąty [Rógowy] od Zwierzynca        
Drzwi Jednostayne Na Zawiasah z klamko y Zaszczepko        
         

    pict    Страница 05b
           
  Okna w drzewo oprawne bez krat y okienic Piec y komin        
         
Sklepy Dolne [alias] piwnice pod Pałacem        
         
Piorwsze [Piątro]        
       
Sklep Pierszy        
Drzwi Dwoiste żelazne duże Zamek wnętrzny bez klucza        
  z [antabo] Okno Jene z krato żelazno wboku pierzeia        
z oknem krata zelazna Nade drzwiami krata        
zelazna w oknie        
         
Sklep Drugi Wielki        
Drzwi zelazne Jednostayne z Zamkiem Wnentrznym        
bez klucza na zawiasah z Zasczepko z łancuha y antabo        
Okno bez szkła z krato żelazno        
         
Drugie [Piątro]        
         
Sklep Pierwszy        
Drzwi Na zawiasah y krukah zamek wnetrzny Zasczepka        
z proboiem        
         
Sklep Drugi        
Drzwi na zawiasah proboy bez zasczepky        
Sklep Wielky z lodownio proboie 4 z obu stron        
Sklepow bokowyh Dwa beze drzwi dwa do zawias        
kraty w oknah żelazne Z tyh wyhodząz Komorka        
wboku przepierzona drzwi na zawiasah zelaznyh        
         

    pict    Страница 06a
           
  [Piątro] trzecie Ostatnie        
         
Sklep Ostani        
Drzwi na krukah y zawiasah żelaznyg Zasczepka z prob-        
oiem        
       
Budynki Drewniane        
         
  Budynek od sadu predtym Sadowniczego bez drzwi        
y Okien zdawna Izbami y komorami dwuma Salka        
na wierzhu        
Browar z [Osiecio] Stary Całe y Opadły        
Szpiehlerz o dwoh piątrah Stary Drzwi nadole        
wielkie Dwoiste z antabo y zasczepko na Zawiasah        
żelaznyh Na gurze Drzwi na zawiasah z Zasczepko y        
Proboiem        
Brama z turmami Jedna pusta druga z drzwiami        
na zawiasah Sala na gorze pusta Wrota wielkie        
dwoiste Cwiehami żelaznemi [bite] klamka wielka        
do zamknienia Wgorze klamry dwie żelazne        
         
Budynek wielkie przy bramie        
         
Izba piersza        
         
Drzwi na zawiasah z klamko do zamykania z Zascżepko        
zesrzodku y antabo        
Szafa ze trzema Drzwiczkami na zawiaskah        
Okien Sztery Całe w drzewo oprawione Z okienicami        
na zawiasah Komin z blaho y Piec stary ławy dwie        
komora drzwi na zawiasah z klamko Okien dwie        
w drzewo oprawione z okienikami komin z blaho piec        
stary Drzwi do sieni na zawiasah y z Zascżepko        
         

    pict    Страница 06b
           
  [Alkierz] drzwi na zawiasah Zamek wnętrzny z klamko        
okien trzy w Drewo oprawne z okienicami na zawiasah        
Szafa z drzwierkami dwuma na zawiaskah z klamkami do        
zamknieneia        
Szafa Druga z trzema Drzwiczkami y z klamkami na zawiaskah        
Stoł marmurowy [ztłuczony] na nogah Balasowyh Stola-        
rskiey roboty        
Drugi stoł w Izbie okrągły dobry na gurze Sala drzwi        
na zawiasah W sieni komora do showania y okienic 4        
  na zawiasah wboku Drzwi na zawiasah        
Izba przeż sien przeciwna Drzwi dwoie na zawiasah        
z klamko Jedna y zasczepkami dwuma Okien dwa        
w drzewo piec y komin Stary        
Z tey Izby Sien        
Drzwi z podworza na zawiasah żelaznyh wboku Izba        
z pieco Okno w drewo oprawne Kwatery niedostaie        
Jedney Drzwi do tego zawiasy z klamko do zamknien-        
cia zascepka ze Srzodka        
Druga sien bez drzwi okno Jedno w drzewie        
wboku Kuhęka z oknem y z kominem wyniesionym tam        
ze y komora okno Jedne w drewo opracione drzwi na zawia-        
sah        
Z teyte sieni daley Izba duza piec stara z kominem        
Okien w drewo oprawnyh kwater 3 niedostaie        
Drzwi na zawiasah z klamko do zamkniencia        
wboku do Komory kuhienney drzwi na zawiasah        
z klamko do zamkniencia Na [dzieczincu]        
Kuhnia z kominem wielkim murowanym        
Drzwi [pier**sze] na zawiasah piekarnia z piecem        
         

    pict    Страница 07a
           
  I kominem Okna trzy w drewo oprawione Drzwi na za-        
wiasah        
W boku spizarnia drzwi na zawiasah bez okna alias        
Skła        
Brama od pola cale opadła Sala na wierzhu        
Staynia mała stara [Urzędnicza] z klamką y proboiem        
Staynia wielka Dluga z Masztarnio Wrot wielkih        
Dwoistyh troie bez zawias mieszkanie Nadole y gurge        
Parkan nowy w koło ydący od Budynkow y pałacu        
  ku podworzow całey Strony niemasz az do szpiehlerza        
Od Szpichlerzu palisada stara y podparta [mieyscami],        
idzie aż do stayni wzdłuż.        
       6          
Młynow w Miescie Rożaneÿ do Arendy nalezących        
[podaie] sżę trzy Dwa nowe po koł dwoie a ieden Sta-        
ry zerwany, takze koł dwa, Spustu nowego potrzeba        
Oczym Dwor Rużanski Staranie miec ma. [Porusen]        
Wyniezionych gotowych do Zamku Zestaieszę        
Staw Wielki ieden, Sadzawek dwie, Item w ogradzię        
Sadzawek Dwie.        
         

Яндекс.Метрика