pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarz Rużanski»
1687

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarz Rużanski. 1687». Листы 21 - 25.

 

    pict    Лист 21a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
38 Leon Korol [zięcone*weÿ] Sÿn Ome-                
      lian ÿ Matwieÿ pict pict     2   3 ?
  U tÿch że Korolow na Cżÿnsżu  pict   pict pict         ?
39 Jakim Korol Sÿn slepÿ pict pict pict pict   4     ?
                   
      W teÿ wsi Dÿmow pict 39.                
          A włok pict 22.                
      Z tÿch służałÿch włok 9 po pict 2-15. pict 22 15          
      Cżÿnsżowÿch włok 7. po pict 5. pict 35            
      Kapłunow dziakielnÿch z każdeÿ                
          włoki służałeÿ po 4. cżÿni pict 36.                
      Kurow także po 4. cżÿni pict 36.                
      Jaiec Dziakielnÿch z włoki po 40.                
      Cżÿni Kop pict 6.                
      Owsu Lasowego Sżankow pict 21pict.                
      Cżÿni ta [wies] gotowego grosża                
              pict 57-15.                
  pict                
  Wies Dołki wnieÿ                
    włok pict 15.                
                   
  Cimoch Buracżenia z Prokopem pict   pict          
1 Cimoch Buracżenia Sÿn Michał pict pict     1   1  
wolnÿ Kuprÿan Kosciukiewicż Dachownik pict     pict 1   3  
2 Bracia Zinow Małofieÿ Jozef                
3 Paweł Cżÿrka Sÿn Arciuch ÿ Demian pict pict pict   1   2  
4 Illiasż Kosciucżenia pict pict     1      
5 Jakow Kosciukiewicż Sÿn Ławrÿn Pa-                
      weł ÿ Fiedor pict pict pict       3  

    pict    Лист 21b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
6 Jakow Kosciukiewicż Sÿn Michał                
  Leon ÿ Jeuhien pict pict pict 0 0 2 0 3  
  Wasil Żerebko pict   pict          
  Trochim Sżelest pict   pict          
7 Trochim Pietrasżewicż pict pict            
8 Wasil Żerebko Sÿnÿ Jakow, Ole-                
      xieÿ, Cichon ÿ Marcin pict pict     2 1 4  
wolnÿ Trochim Pietrasżewicż Sadownicżÿ                
9 Brat Kondrasż Sÿn Fiedor pict .   pict 2   2  
10 Prokop Cżÿrka pict pict     2      
wolnÿ Maÿsieÿ Polesżka Ciesla ktorÿ                
11     powinien robic ciesielstwo kiedÿ                
      Dwor każe Sÿn Stefan pict     pict     1 1
12 Danilo Żerebcżenia Sÿnÿ Pilip                
      ÿ Kondrasż pict pict            
13 Iwan Bubnowicż Brat [Lewko] pict pict pict pict   4 1 1  
  Pauluk Cżÿrka pict   pict          
14 Ihnat Bubnowicż Sÿn Andrżeÿ Mat-                
      wieÿ Jasko ÿ Piotr pict pict     1   4 4
15 Melesżko Pasżkiewicż Woÿt Sÿn                
      Charżÿton pict   pict pict 1   1  
wolnÿ Fiedor [Strÿcharz] z Bratem Jeuchi-                
16     mem, Sÿnÿ Mojsieÿ Siemion Hrżÿsko pict   pict pict 1   3  
17 Piotrowa Rÿkunia Blizięska Sÿn                
      Łukasż, wnuk Cimoch pict     pict 1   2  
  Hrÿsżko Ohnik Sÿn Jarmoła                
18     Andrżeÿ ÿ Jakow pict pict pict   1   3  
19 Wasil Żerebcżenia Sÿn Jasko pict pict         1  
20 Sauka Charcżenia Sÿn Hrÿsżko                
      ÿ Iwan pict pict         2  
  Maÿsiej Polesżka Ciesla pict   pict pict        
21 Sidor Nohorodcżenia pict pict pict   2      
wolnÿ Sieluk Nohorodcżewicż Pastuch Sie-                
22     strian [Ospat] pict     pict     1  
wolnÿ Daniło Strżÿcharż Sÿn Hrÿsżko                
23     Siestrian Kupżÿan pict     pict 2   2  
24 Andrżeÿ Cżÿrka pict pict            
  Iwan Sżlachta pict   pict          
25 Andrżeÿ Rusak Sÿn Piotr ÿ                
      Kosciuk pict pict            

    pict    Лист 22a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
26 Marcin Dołkowski pict pict pict   2 1    
wolnÿ 27 Jasko Mularż zięc Marcin pict     pict     1  
28 Auram Żerebko Sÿn Hrÿsżko Trochim pict pict     2 1 2  
29 Stefan Żerebko Sÿn Siemion ÿ Zosim  pict pict     2 1 2  
wolnÿ 30 Iwan Sżachta Sÿn Ułas Janko pict pict   pict 2   2  
31 Jeusieÿ Karpolewicż Sÿnÿ Olexieÿ                
      ÿ Jozef pict pict         2  
wolnÿ Wasil Rÿbak Sÿn Jeusiey Krżÿ-                
32     sko, Siemion ÿ Jozef pict     pict     4  
33 Zacharkowa Wdowa Sÿn Jożef ÿ Ław-                
      rÿn pict pict     1   2  
34 Piotr Pianko Ziemianin z Bratem                
  Krżÿsżtophem pict   pict pict          
35 Fiesko Pianko Ziemianin Sÿn Iwan                
      ÿ Wasil pict   pict pict   2      
36 Krżÿsżtofowa Piankowa pict   pict pict          
37 Iwan Pianko Ziemianin z zięcem                
      Siemionem Sÿn Iwan pict   pict pict          
38 Andrżeÿ Żerebko, Sÿn Omelian Si-                
      dor ÿ Mikita pict pict     2 1 3  
39 Olexieÿ Stuk, [Patierżb] Iwan wnu-                
            cżek Pauluk pict pict pict     2   2  
  Iwan Pianko pict   pict          
  Jan Pianko pict   pict          
                   
              Wseÿ wsi Dÿmow pict 39.                
                  a wlok pict 15.                
      Z tÿch Służałÿch włok pict 5pict po pict 1-15 pict 11            
      Cżÿnsżowÿch Zemianskich: 1pict. po pict 12 pict 18            
      Cżÿnsżowÿch sielskich włok 3pict po pict 5 pict 15 25          
      Owsa Dziakielnego pict 7pict                
      Chmelu Solanek pict 7pict                
      Gęsi Dziakielnÿch pict 7pict                
      Kurow Dziakielnÿch pict 14pict.                
      Jaiec Dziakielnÿch pict Kop: 2 | 26:pict                
      Owsa Lasowego sżankow pict 20:                
      Cżÿni ta [wies] gotowego grosża                
              pict 44-25.                

    pict    Лист 22b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wies Bereznica                
  w nieÿ włok pict 20.                
                   
wolnÿ Auram Sieluk Kowal Dwornÿ [*]                
1 Rżemiesłe, Sÿn Jasko ÿ Sebestÿan                
      wnucżek Hrÿsżko pict     pict     3 1
2 Sielukowa Stara Sÿn Jozef pict   pict       1  
3 Jeuchim Cżÿcżÿkało Sÿnÿ Leon                
      ÿ Jarmoła pict pict     1   2  
4 Simeon Cżÿcżÿkało Sÿn Łukian                
  Dmitr Hrÿsżko ÿ Andrżeÿ pict pict     2   4 2
5 Kuzma Sżewiel Sÿn Piotr ÿ Kuzma                
      wnucżek Ihnat ÿ [Arżÿwon] pict pict     4 2 4 9
6 Iwan Lewcżenia Sÿn Fiedor pict pict     2   1  
wolnÿ Iwan Lewcżenia grabarż Sÿn Ła-                
7     zar, Demid, Jarosż pict   pict pict 1   3  
8 Panas Dulski Sÿn Wichtor pict pict     1   1  
9 Cimoch Haÿducżenia Sÿn Iwan An-                
      drżeÿ ÿ Fiesko pict pict pict pict   1   3 1
wolnÿ Onisko Strżelec Sÿn Hrÿsżko, Jan                
10 Wasil ÿ Michał pict     pict     4 10
11 Karpieÿ Prokopowicż Sÿn Wasil                
      Iwan Harasim Illuta pict pict     2 1 4  
12 Haurÿło Prokopowicż pict pict     2 1 1 2
13 Okuła Prokopowicż Sÿn Sauka Ostap                
      Leon pict pict     2   3  
14 Illuta Nicżÿporowicż Sÿn Wasil pict pict         1 1
15 Fiedor Wasilewicż Sÿn Iwan pict pict     1   1  
16 Harkawa wdowa zięc Harasim pict pict pict     2 1 1 2
17 Jurko Wasilewicż pict pict     2     1
18 Żdan Wasilewicż z zięciem pict pict     2   2 3
19 Sidor Wasilewicż Sÿn Jasko ÿ Hrÿsżko pict pict     1   2  
20 Jeichen Wasilewicż Sÿn Demian                
      Łukasż ÿ Andrżeÿ pict pict     1   3  
21 Łaurÿn Wasilewicż pict pict            
22 Kuzma Sżewiel pict pict            
23 Andrżeÿ Lewcżenia Sÿn Haurÿło                
      Matwieÿ Jasko ÿ Hrÿsżko pict pict     2   4 1
wolnÿ Wasil Prokopienia Sadownicżÿ Sÿn                
24 Sierhieÿ Jozef ÿ Olexieÿ pict   pict pict 2 1 3  
25 Żdan Zubienia Sÿn Iwan Andrżeÿ                
      Chwiedos Charuta pict pict     4 2 4 12

    pict    Лист 23a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
26 Arÿon Zubienia Sÿn Niecżÿpor pict pict     1   1  
27 Jakub Prÿmak pict pict     2      
28 Wasil Kowsżownik Sÿn Samusko pict pict     1   1  
  Borÿs Soroka pict   pict          
  Demian Kakareka Ziemianin pict   pict          
29 Łaurÿn Derniakiewicż Sÿn Stefan ÿ                
      Hrÿsżko [***] *13 pict ? ?   1   2  
30 Makar Sżÿmanowicż Sÿn Jozef pict pict     1   1  
31 Jeuchim Prokopowicż Sÿn Fiedor pict pict     2 1 1  
  Żdan Zubienia pict   pict          
32 Trochim Cżÿcżÿkało pict pict            
33 Melesżko [Wawzełka] Sÿnow dwa pict pict         2  
34 Haurÿlcża wdowa pict pict         2  
35 Siemion Małasżewich Sÿn Leon pict pict     2   1  
wolnÿ Karpieÿ Małasżewich Kowal na rżemiesle pict     pict        
36 wolnÿ Siemion Jowżÿcż Sadownicżÿ z Bratem                
37 wolnÿ     Demianem, Sÿnÿ Kornieÿ Haurÿło                
      Stefan ÿ Daniło pict   pict pict     5  
wolnÿ Fiesko Markiewicż Lesnicżÿ z Bratem                
38     Jakowem pict   pict pict     1  
39 Iwan [Strok] zięc Łazar wnuk Bohdan pict pict     2 2 2  
40 Demian Kakareka Ziemienin pict   pict          
wolnÿ Jerosż Cżÿcżÿkało Dachownik Sÿnÿ                
41     Olexieÿ, Daniło, Jozef, Jan ÿ Samuel pict     pict 2   5  
42 Panes Cżÿrba Sÿn Jasko pict pict     2   1 2
43 Siemion Paschucienia Sÿn Omelian pict pict         1  
wolnÿ Michał [Dzidko] Grabarż Sÿnÿ Fiedor                
44     Ochrem ÿ Roman pict     pict 2   3 2
45 Wasil Sżeÿna Sÿn Piotr, Radziuk Siemion pict pict     2   3  
46 Paweł Sierhieiewicż Sÿn Iwan Mikołaÿ                
      ÿ Ławrÿn pict pict     2   3  
47 Wasil Harasimowicż Sÿn Jeusieÿ pict pict     1   1  
48 Demian Harasimowicż Sÿn Kuprÿan pict pict         1  
wolnÿ Jan Rudominski Zemianin Masżta-                
49     leri [Jmsci] Dobredzieia pict     pict        
50 Zachar Kakareka Sÿn Jeusieÿ, Mikolaÿ pict pict     4   2  
51 Fiedor Kakareka Sÿn Ławrÿn ÿ Olexiej pict pict            
52 Wichtor Cżÿrka Zięc Maxim wnuki                
      Hrÿsżko Jasko ÿ Fiedor pict pict pict   4 2 4 15
53 Fiedor Sżewielenia pict pict            

    pict    Лист 23b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
54 Iwan Makarewicż Sÿn Ułas Iwan                
      Żdan ÿ Macieÿ pict pict     2 1 4  
55 Michał Żucżok Sÿnÿ Piotr Wasil ÿ                
      drugi Piotr pict pict         3  
wolnÿ Borÿs Soroka Sadowniecżÿ Sÿn Fiedor                
56     wnucżki Jasko, Tomasż ÿ Olexieÿ pict     pict 2   4  
57 Arÿwon Parchuta Sÿn Jakim pict pict     2   1  
58 Charÿton Baiewicż Sÿn Jeuchim                
      Wasil Baiewicż Sÿnÿ Omelian pict pict         1  
59 Cimoch, Leon ÿ Prokop pict pict     1   4  
  Michał Dzidko pict   pict          
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow pict 59                
          a włok pict 20                
      Wseÿ wsi Służałÿch włok 13pict pict                
          z każdeÿ po pict 1-20 pict 22 29 4pict        
      Cżÿnsżowÿch włok pict 2pict pict po pict 5 pict 14 11 2        
      Owsu Dziakielnego [becżeli] : 13pict pict                
      Chmielu Solanek pict 13pict pict                
      Gęsi Dziakielnÿch pict 13pict pict                
      Kurew dziakielnÿch : 27pictpict                
      Jaiec Dziakielnÿch: Kop: 4/35                
      Owsu Lasowego Sżankow 33                
      Cżÿni ta wies gotowego                
              grosża - pict 37 - 10 - 6pict                

    pict    Лист 24a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wies Baÿki włok : 22.                
                   
wolne Za Prawem Pod Cżerncami z poddanÿm pict     2        
1 Fiedor Nosowicż Sÿnÿ Prokop, Wasil                
  Jakow ÿ Jewsieÿ pict pict pict          
wolnÿ Łukasż Kowoÿta Bednarż pict     pict 2 1 4  
2 Haurÿło Baran Sÿn Heliasż Dmitr                
3     ÿ Roman pict pict           3
4 Łaurÿn Baran Lesnicżÿ Sÿnÿ De-                
      mian ÿ Roman pict   pict pict 1   2  
5 Roman Baran Sÿn Wasil pict pict     2   1  
6 Kondrat Baran Sÿn Iwan pict pict         1  
7 Sauka Baran pict pict     2     2
8 Fiedorowa wdowa Sÿn Prokop pict pict     1   1  
9 Olescża Hołowieÿkowa Sÿn Wasil pict pict pict       1  
  Stefan Puchnarewicż pict   pict          
  Demian Ostrouch Ziemianin pict   pict          
  Michał Ostrouch Ziemianin Sÿnÿ                
      Dmitr ÿ Stefan pict   pict   2 1 2  
10 Stefan Cżebieraka Sÿn Ławrÿn pict pict pict   2 1 1 6
11 Fiedor Kuniec Sÿnÿ Mikołaÿ Andrżeÿ                
      ÿ Jasko pict pict     2 1 3  
12 Jakow Murawka Sÿn Fiedor zięc                
      Iwan  pict pict     2   2  
  Haurus Kulhawienia pict   pict          
13 Michał Rusak pict pict            
  Łukasż Kowoÿta pict   pict          
14 Jasko Kołacewicż Sÿn Michał                
      ÿ Mikołaÿ pict pict         3  
wolnÿ 15 Ostap Kołacewicż Bednarż Sÿn Jozef pict     pict 2 1 1  
16 Haurus Kołacewicż Bednarż Sÿn Siemen pict   pict pict 2 1 1  
17 Anton Chorowiec zięc Iwan Sÿn Hrÿsżko pict pict     2   2  
18 Jasko Sżabunia Sÿn Jakim ÿ Hrÿsżko pict pict     3 1 2  
19 Hrÿsżko Sżpak Sÿn Maxim ÿ Wasil pict pict     1   2  
  Pawluk Kazka pict   pict          
  Jasko Sżabunia pict   pict          
20 Harasim [Słauk] Sÿn Marcin ÿ Jozef pict pict     2   1  
21 Jakuta Kakareka Sÿn Omelian pict pict       1 2  
22 Wasil Żÿżka Sÿn Omelian pict pict         1 3
23 Wasił Łapcewicż  pict pict pict   2     ?

    pict    Лист 24b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
wolnÿ Simeon Predko Woÿt Sÿnÿ Kondrat                
26     Samus ÿ Paweł pict     pict     3  
27 Hrÿsżko Predko pict pict pict          
  Kondrat Baran pict   pict          
28 Andrżeÿ Illucienia Sÿn Jozef ÿ Wasil pict pict pict   1   2  
29 Fiedor Żeguc Sÿn Jasko Michał ÿ                
      Jeuchim  pict pict pict   2   3  
30 Leosż Słauk Połaznik Sÿn [Matys]                
  ÿ Michaÿło pict   pict pict 2   2  
31 Jasko Słauk Brat Iwan Sÿn Stefan pict pict pict   2   2  
  Sidor Hołowieÿko pict   pict          
  Siemion Hołowieÿko pict   pict          
  Fiedor Kuniec pict   pict          
  Sidor Kazka pict   pict          
wolnÿ Maxim Kołacż Połaznik zięc Hrÿsż-                
32     ko Sÿn Andrżeÿ ÿ Jakub pict     pict 4 2 3  
wolnÿ Iwan Welentowicż Ciwun Blizięski Sÿn                 
33     Andrżeÿ pict   pict pict pict 2 1 1  
34 Iwan Kurÿan pict pict            
35 Hrÿsżko Kazka Sÿn Jasko pict pict pict   2 1 1  
  Iwan Mancżÿk pict   pict          
  Siemion Hołowieÿko pict   pict          
wolnÿ 36 Sidor Hołowieÿko Stolari Dwornÿ pict     pict 2 1    
37 Pauluk Kazka                
38 Jakow Kazka pict pict            
39 Sidor Kazka Sÿn Fiedor Jurko                
  wnuk Hrÿsżko pict pict *14   4 2 3  
40 Stefan Puchnarewicż Ciwun Odÿcowski pict     pict        
41 Iwan Puchnarewicż Sÿn Stefan Jan pict pict     2 1 2  
42 Wasil Puchnarewicż Sÿn Demian                
  Iwan Kuprÿan Jasko wnuk Jasko pict pict     2 1 5  
43 Fiedor Puchnarewicż zięc Marko                
  Sÿn Wasil, Dmitr, wnuk Moÿsieÿ pict pict     2   4  
44 Fiedor Mancewicż Piwowar Dwornÿ                
      Sÿn Marcin, wnuk Iwan ÿ Jan pict     pict        
45 Jeuchim Mancżÿk                
  Michał Mancżÿk zięc Wasil pict   pict   2 1 1  
46 Jermoła Mancżÿk, Sÿn Oles, Iwan,                
47     Michał, Łaurÿn, Pauluk, Hrÿsżko                
48     Jasko Cimoch pict pict pict   4 1 8  

    pict    Лист 25a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Fiedor Kołacewicż Sÿn [Semen], Oles pict pict     2   2  
49 Jarmoła Kołacewicż Sÿn Panas Fiedor pict pict       1 2  
50 Andrieiowa wdowa zięc Illiasż wnu-                
      cżek Jakub pict pict     2   2  
51 Marcin Kołacewicż Sÿn Piotr, Fiedor,                
      Kurÿło ÿ Jakow pict pict pict   4 1 4 1
52 Iwan Kołacewicż Sÿn Fiedor Wasil pict pict     2   2  
53 Olesko Kołacewicż Sÿn Jasko Hrÿsż-                
      ko ÿ Sidor pict pict     2   3  
54 Fiedor Pupieÿko Sÿn Kondrat                
  ÿ Iwan pict pict pict   2 1 3  
55 Iwan Maneżÿk Sÿn Jeuchim Siemion pict pict pict   1 1 2  
  Jasko Kołacewicż pict   pict          
  Ostap Kołacewicż pict   pict          
wolna Pod Cerkwią Mołocżkowską za Prawem pict     1        
wolna Za Prawem Sawickiego włoka  pict     1        
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow pict 55                
      włok z Cżernieckimi - pict 22                
                   
      Wseÿ wsi Służałÿch włok 9pict po pict 3 pict 27 11 1        
      Cżÿnsżowÿch włok pict 7pict pict po pict 5 pict 39   11 2      
      Owsa Dziakielnego pict 9pict                
      Chmielu Solanek pict 9pict                
      Gęsi Dziakielnÿch pict 9pict                
      Kurew Dziakielnÿch : 18pict                
      Jaiec Kop: pict 3 - 2pict                
      Owsa Lasowego Sżankow pict 38pict                
      Cżÿni ta wies gotowego grosża                
             pict 66 - 22 - 3                
1 [***] *15                
2 [***]                
3 [***]                
4 [***]                
5 [***]                

    pict    Лист 25b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wies Mołocżki włok : 6.                
                   
1 Mikołaÿ Dawÿdzięko Sÿn Leon ÿ Jan pict pict     2 1 2 1
wolnÿ Fiedor Dawÿdzięko Połaznik pict   pict pict 2 1   6
2 Hrÿsżko Dawÿdzięko  pict   pict          
  Ohieÿ Sarnakowicż pict   pict          
  Iwan Puchnarewicż pict   pict          
  Z Pustÿch włoh Andrÿasowskich za                
      Pole ÿ Sianożęci cała wies maię zapła-                
      cic ÿ powinni będą pict   2          
  Krasnasielcÿ Ziemianie.                
3 Benedÿkt Krasnosielec pict   pict       1  
4 Jasko Krasnosielec pict   pict   2   2  
5 Michał Mancewicż pict   pict   2 1    
6 Piotr Krasnosielec pict   pict     1    
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow pict 6                
          włok pict 6                
      Wseÿ wsi Służałÿch włok pict                
          z ktorej ze wsżÿstkim płatÿ pict 2            
      Cżÿnsżowÿch Ziemianskich włok 2                
          z ktorÿch płaty po pict 12 pict 24            
      Cżÿnsżowÿch Sielskich włok 3pict po                
          złotÿch pict 5. pict 17 15          
      Owsu Lasowego Sżankow pict 5                
      Cżÿni ta wies gotowego grosża                
              pict 43 - 15                

Яндекс.Метрика