pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 

Национальная библиотека Польши

Письма пана Ельского Льву Сапеге:
Из библиотеки поместья Замойских в Варшаве

Варшава

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

Письма Сапегам от комиссаров1, управляющих поместий2 и других подобных лиц или в домашних интересах пишущих 1592-1623. Т.1.

Письмо Льву Сапеге от пана Ельского от 9 января 1596 г.

        Страница 017r
   
                                  Jasnie wielmoznÿ Panie
                                  Panie moi M'sciwÿ.
   
  W dzien nowego liata przÿiachałem do Wilna, abÿm co naprędzei lidzbę 31
  w skarbie uczÿnił, bo mię w drodze wiadomosć zaszła, ze Pan Pisarz Sła-
  węcki, ktorÿ mię zawszę lidzbÿ słucha, do Crakowa wÿjezdza, zastałem
  go na miejscu, ktoremŭ Jeº M: Pan Podskarbi ( list od w'm meº M: Pana,
  s pocałowaniem z rąk moich przÿjąwszÿ ) rozkazał, ze bÿ z Wilna nie odie-
  zdzał, azbÿ pirwei lidzbÿ mię wÿsłuchał, z ktorÿm łacna sprawa bÿła, bo
  wszÿstko sporządzono ÿ gotowo miałem, ÿ iuz lidzbą skutęczną za dwie lie-
  cie przed nim uczÿniłem, ieno na relaciei Pana Podskarbieº została, ÿ tam
  zawad miec niemoze, bo wszÿstko słusznę rzeczÿ kładłem.        Najgor-
  sza lidzba moia Z Horbowicz, w skarbie do tąd o ręwiziei ÿ postano-
  wieniu s poddanemi wiadomosci niemasz, sam niewiedząc, iakobÿm ią za-
  cząc miał, chodziłem do Pana Wilczka Sekrętarza, ktorÿ mi to powiedział
  iż iei teraz czÿnic nie mozęcie, bosmÿ ręwiziei do skarbŭ nieoddali, bÿ-
  smÿ prÿ ÿ oddali, kozacÿ wielką przeszkodę w Horbowiczach uczÿnili [etc].
  wszakoz podalisię okazią do tei lidzbÿ, ÿ wtęm tak w'm swę~ M: Panu
  słuzÿc będą, jako bÿ ad nutum 3 w'm meº M: Pana a zprzÿsługą moią bÿło.
  do tei sprawÿ albo raczei lidzbÿ Horbowickiei teraźnieiszęi kilku kwi-
  tow mi niedostawa, mianowicie Szafarza K·J·M· na 600 w Crakowie
  wziętÿch, Cwitŭ Pana Krupczÿneº na 1000 ktorÿ przÿ Panu Mło-
  dawskim miał bÿc, racz mi ie w'm rozkazac przÿsłac.      Do teº ieszcze
  Cwitŭ Jeº M: Pana Woinÿ pisarza na 1000 ktorÿ wziął z dobr Horbo-
  wickich w roku 1592. przez sługę sweº P. Malchera Grabowskieº, Cwitęk P.
  Grabowskieº iest iz za rozkazaniem Pana sweº wziął, ale ten niepoidzie,
  samei Cwitaciei na tęn 1000 Jeº M Pana Pisarzowęi potrzeba.
  Do tęº M: Panie z lidzbÿ w roku 1592 czÿnionei nie dodałem listow w skarbie ●1
  na co caucia u'm meº M: Pana iest zapieczęcią i z podpisem. Miąnowicie
  listu K·J·M· oicom Jezuitom ●2 na 1000 na budowanie kościoła darowaneº,
   
1 do mÿtnei lidzbÿ naliezącÿch, 13
2 Połockim 14
   

        Страница 017v
   
  A z uczÿnienia lidzbÿ w roku 1593 listu K·J·M· na posłanie panu Dziewiałtow-
  skieº goncęm do Moskwÿ i na danie na strawę 500, a panŭ Pawłowi Woł-
  kowi na 150. Także do Moskwÿ goncęm posłane~, racz w'm moi M: pan
  roskazac o tę listÿ się postarac a Caucie 32 swoie oswobodzic, boc niebespieczna
  nieboszczÿkowi 14                    
  one w skarbie miec. Listŭ K·J·M· Panŭ Franciszkowi daneº na iurgielt,
  choc widimus s xiąg wÿiąwszÿ, roskaz w'm przÿsłac ÿ to w Caucÿ w'm dołozono
  Oto wszÿstko proszę w'm sweº M Pana, racz w'm nasz M Pan[***]~ to zliećic, abÿ
  sprawiwszÿ przÿsłał, zebÿm tę caucie oswobodził, ÿ w'm swe~ M Panŭ one vka-
  zał, bo i więcęi qwitow niedostawało, aliem się na te sposobił ÿ mam.
   
Panowie Oziuszowie do Wilna przÿiachali za pisaniem oicow Jezuitow, z ktoręmi P. Borzÿ-
  minski zazlieceniem w'm naszeº M: Pana o kamienicę tractowac miał, ktoreº
  iz na ten czas niemasz, Xiądz Szmigliecki z niemi targował, chciał mię do teº
  powliec, lecz zliecęnia niemaiąc (a co nawiętsza drogosć obaczÿwszÿ) niewstęm-
  powałem się ÿ nic s nim stanowic nie chciałem, i Xiedzŭ Szmiglieckie~ nieradzi-
  łem, abÿ bęz wiadomosći w'm miał co cęrti stanowic, bo oni wprzod 10 po-
  tem 9000 chcieli, a Xiądz Szmigliecki tuszÿ za 7000, ale ÿ to suma
  niemała, bÿ za 5000 puscic chcieli niedrogo bÿ bÿło, alie dac ta[li]
  wielką sumę za ten dom a dwoje tęº przÿłozÿć ieszcze na budowanie a bodai
  niewięcei, nawoli to w'm naszeº M: Pana. O czem Xiądz Szmigliecki dostatę-
  cznie wÿpisuie, ia tÿlko iz w'm swe~ M. Panŭ słuzę, a sprawą w'm własna, choc
  niezlecono, krÿiomką tęn dom ÿ położęnie ieº odmalowawszÿ w'm swe~ M:
  panŭ posÿłam. Będzieli wolia w'm ten dom tak drogi kupic, a w tęm roska-
  zanie w'm meº M: Pana przÿstąmpi, omnem lapidem movebo16, ÿ tak służÿc
  chcę, iako nailepiei będzie mogło bÿc.
   
Patres Beatæ Virginis Mariæ 4 na piaskŭ w Wilnie iŭz sobie takie przÿpisuiąc, darowac
  chcą w'm nasze~ M Panŭ koscioł ·S· Mikołaia murowanÿ in toto17 z ołtarzami,
  ● gotowęmi izewszÿstkim co w kosciele iest, ÿ s placami około teº koscioła, acz
  mieszczanie się pobudowali, alie ze koscielne pliace, zniesć onÿch albo [za]18budo-
  wanie nagrodę iaką uczÿnic. O czem szÿrzei P. Antoni w'm powie, bo
  zemną s nimi rozmawiał o tÿm.
   
z trzema dzwonami13
   

        Страница 018r
   
Miednicę srebrną włoską robic dałem alie tego srebra barzo mało, pienę-
  dzmi od P. Skarbneº wziąwszÿ dac się musi. Naliwka do niei iaka
  ma bÿc od w'm swęº M: Pana formÿ czekam owdzie o to trudno, ÿ to wiem
  ze wniei w'm nie dogodzę, przeto ozraz na nię proszę, robotą się nieomieszka.
  Do tęº w tem się dokładam w'm swęº M: Pana, ieśli wtei miednicÿ ze srod-
  ku rozkaze w'm wę srodku herb Lisawiec, a około ● na cztÿrech miescach
  Hęrbÿ swę rÿsowac, czÿli na dnie samÿm wę srzedzinie wszÿstkie hęrbÿ, al-
  bo li tęz samÿ Lisawiec tÿlko z wiankiem albo ze lwÿ odrÿsowac, czÿli tęz
  goło zadnÿch herbow nie kładąc urobic. Wagę srebra na tę robotę
  miednicÿ włoskiei w'm swe~ M: Panu od Dÿlie złotnika z podpisem, w-
  ziąwszÿ dlia wiadomosci posÿłam, ktorą racz mi w'm roskazac odęsłac.
   
Pan Cÿz Sekrętarz odiechał do Crakowa, długŭ tęº oddac niemÿśli, alie na daninę K·J·M·
  jako baczę ukazuie, co s tęm czÿnic nauki czekam, alboli tęz racz w'm z nima
  tam o tÿm roskazac rozmowic a iam tez owdzie o tęn dług Jeº M: Pana Pod-
  skarbieº upęwnił.
   
Jeº M: Pan Podskarbi, gdÿm v niego bÿł, powiedział mi, iż Jeº X. M. Pan Woiewo-
  da Wilenski, ziechawszÿ się z sobą na tęi woinie przeciwko kozakom, prosił go
  abÿ mŭ list do w'm meº M: Pana dał na iurgielt 33 Jeº M: Hetmanski za rok [15]9̅5
  zadną miarą Jeº M: Pan Podskarbi tęº uczÿnic niechciał, powiadaiąc iz bÿs prÿ
  gorzei ieszcze niz pirwęi się namię gniewał, bo srogie zakazanie K·J·M·, przÿ
  bÿtnosći iako to w'm naszeº M: Pana, mam, abÿch nie dawał, i tak i listu do
  w'm pisaneº dac niechciał, o czem rÿchło potÿm Jeº M: Pan Woiewoda Wilen-
  ski, do K·J·M· posÿłaiąc więznie kozaki, pisał prosząc, abÿ mŭ iurgielt
  ten bÿł wÿdawanÿ, na co ieszcze responsŭ niema. A lidzba moia na relaciei,
  co na to Jeº M: Pan Podskarbi rzecze, iz się na lidzbie za ten rok [15]95 poło-
  zÿło, niewiem, wszakoz przÿjąc podobno mŭsi.
   
Kniazia Kowelskieº samotrzecieº w gospodzie staręi na strawie zostawiłem na cwierć,
  przÿszłą, taniei blizŭ nie dostałem, a gdzie Pan Woiewodzie Witepski stoi
  trochę daliei i drożei ieszcze, wszakoz często v siebie w gospodzie invicem19
  bÿwaią, ÿ niezmiernie się miłuią iak dwoie gołąbiąt całuią się.
   
Lisawca13
   

        Страница 018v
   
Patręs niwczÿm się woli w'm meº M: Pana niesprzeciwiąia, kazeszli w'm, radzi
  go do w'm puszczą, alie tęraz w tę resolucią trudno, przÿdzie czekac liata
  wszakoz to powiadaią, ÿz w Colegium dziecię vsum wzięło, ÿ uczÿsię godzin swÿch
  pęwnÿch, a przÿ dworzę tak pilno uczÿć się niemozę i non suo modo et non
  suo tempore20. Co iednak wszÿstko pod wolią w'm meº M: Pana puszczaią, będzieli
  na to wolia w'm meº M: Pana do siebie wziąc, iabÿm go z sobą, kiedÿ droga
  sanna stanie, a zimna gwałtowne ominą, przÿwioz. Jesli tęz na naukach
  po stare~ owdzie go zostawic, racz mi w'm oznaimic, zebÿm gospodę upewnił
  na dalszÿ czas. Dosłaniec owdzie gospodÿ 10 kop taniei alie wę troi na
  sob daliei. A tam dziecię na strawie prawie się dobrze ma, niewiedząc ni
  o praczce, ni o drwach do izbÿ, ani o swiecach do nauk.
   
W kaplicÿ zamkowęi 57 w'm naszeº M: Pana z łaski Bozei porządek nadobnÿ, prawie patres
  osobliwi w niei, i nabozenstwo nadobnie idzie, singulis diebus sacrum21 spie-
  wane, o czem P. Pisarz Sławęcki w'm me~ M: Panŭ da sprawę, mnie sprzełai
  a one~ na każdÿ dzien tam bÿwac trafia się. Zwierzchŭ miedzią pobiiąc
  poczeto, liecz wątpię abÿ dokonali ią, bo za niepogodami wielkiemi, rzemie-
  snicÿ się wÿmawiaią, ÿ na gurę dlia wiatrow zbÿtnich isć pobiiac nie chcą
  az prawie prosbą i grozbą przÿmuszeni czÿnią, teraz od murŭ koscielneº po-
  biiac począto. Ja intęrim P. Skarbneº napominam, abÿ konczÿć kazał
  poniewaz pieniądze pęwne na to naznaczone są.
   
P. Jan Sapieha ktorÿ w Angielsztacie iest, pisał do Paniei Matki swęi prosząc abÿ
  ciało oicowskie uczciwie pochowane bÿło, a one~ na wÿkupienie się 2̅0̅0
  [***]22 posłała. Jeº M: Pan Sędzia Trocki frasował się barzo, nie wiedząc
  co bÿ w tęm bÿło, dałem Jeº M: sprawę, co w tÿm iest, ÿ tako się vCon-
  tentował starŭszek. Cursora tęº do nieº odprawili, ÿ pieniądzÿ cos posłac mieli
  a tęº sobie zÿczą abÿ rÿchlei na dworze w'm, anizeli na naukach wÿzwolo-
  nÿch czas trawiącęº widzieli. Pozÿtki nauki ieº gdziebÿ się ieno vczÿc
  chciał, ÿ w'm meº M: Pana ku dobre~ iego tam zadanie ÿ posłanie swÿm
  kosztem opowiadałem, Za to panŭ Bogŭ ÿ w'm swe~ M: panŭ dziękuią,
  alie przedsię radniei bÿ go na dworze w'm obecnÿm anizeli tam widzieli.
   

        Страница 019r
   
Xiądz Szmigliecki ządał mie zebÿch mu 20 dał, imieniem w'm naszeº M:
  Pana, od Pana Skarbneº wziąwszÿ, nadrŭkowanie xiązęk od niego wÿda-
  nÿch, iakim sposobęm zastawÿ isć maią [alifi] się uwarowac 8, ktorÿch brac
  ÿ dac nie smiałem, azbÿch pierwei od w'm Swe~ M: Pana roskazanie miał. Tę
  xiązki radbÿ w'm nasze~ M: Panŭ przÿpisał, bÿ się ieno oto w'm frasowac
  nie raczÿł, roskazeszli w'm dac, racz mi w'm moi M: Pan oznaimic.
   
We dworze za zboręm mniszkom nadanÿm od w'm naszeº M: Pana, buduie się, a co
  się przÿbudowało ÿ co vbÿło, namaliowawszÿ w'm me~ M: Panŭ posÿłam
  na tÿm murkŭ v wrot bÿłÿch od zborŭ, prawie się cudnie pobudowało, pi-
  wnicę, spizarnie cudne na dolie, na nich izb 4, Cęl .2. Na wierzchŭ
  na tÿm cęl 2̅2 tarcicami przegrodzÿwane dostateczne, szerokosć mie-
  dzÿ cęlami wzdłuz dosic wielka ÿ prawie nadobnie gotuie się, ÿ teraz
  około nich robią. Murem ÿ dosic wÿsokim poczęto otaczac, począwszÿ
  od kamienicÿ tęi od zborŭ az do domkŭ gospodarskieº iuz mur gotowÿ,
  takze do koscioła Barnadÿnskieº idąc gdzie stainie stali począwszÿ od
  kowalia węgłu izbÿ az do samei bramÿ na zarzecze idąc mŭr cudnie
  zrobionÿ stoi, przez rok na zimę dali Pan Bog mieszkanie mniszkom obie-
  cuią w tęm dworze. Przÿtÿm siebie sameº ÿ nainizsze słuzbÿ moie, iako
  naipilniei zalecam do M: łaski w'm meº M: Pana. Z Wilna 9 dnia Ja-
  nŭarÿ Rº 1596.
   
  W'm meº M: Pana                
   
  Namniesze Pacholę12         
   
  J. Jelskÿ 15                 
   

        Страница 019v
   
  {1569 Sapieha}
   
                      [Jasnie Wielm]ozne~ Panŭ Jeº M'sci
                             [Pan]owi naiwÿszemŭ Wº[XaLitt]
                              [#####] Panŭ me~ M'sciwemŭ
   
  {P Jelski}
   

Письмо Льву Сапеге от пана Ельского от 3 января 1621 г.

        Страница 143r
   
                                  Jasnie Wielmoznÿ ÿ Miłosciwÿ Panie
                                  Panie moi Miłosciwÿ
   
Po odiachaniu w'm, Pana meº Miłosciweº, Z Rozanei na Sęim, nia zaraz lidz-
  bÿ słuchałem Vrzednikow, alię obwięsciwszÿ im, abÿ gotowali, samęm do do~
  odbiegał, vspa[kaiąc] [priuatki] me, iakobÿm nia odrÿwaiącÿ sie, posługom zlic-
  conÿm wÿdołał, Jakoz w Zelwi, W Jeziernicÿ, w Szÿdłowicach, wÿslu-
  chałem lidzbÿ Za rok 1619 spieniąznÿch prowęntow, A za rok 1617 18 ÿ
  1619 Z gumien, Teraz P. Sadowskieº ÿ Tarasowicza słucham, Za rok 1618
  ÿ 1619, wnich trudnosci za[b]ÿwam, wi[ch]ąc reges[t]ra pp Vrzędnikow niezgo-
  dno 2 spizarnÿm, a fundamentu sameº domacac sie niemoge bez regestrow
  [starÿch], ktore po[wi]adaia[c], oddane bÿc, po lidzbie do Skarbu, ● więc wÿmawia-
  ia sie rokami obięcia vrządow nierownęmi, alię to wszÿstko do swęº pun-
  [*]ku przÿdzie, skoro regestra stare będą, [Wumłocie] gumien iako mi nare-
  gestrze podali, na ich więrze przestawałem, probowac niemiałem czeº, a ni
  obory doizrzec, a ni sciwunem, pa[stu]rem, porachowac
Po [lidzbie] [tęi], re[sz]tÿ zboz w gumnach niemałe zostali, więć wszÿste[k] uro-
  dzai roku 1620, przedłuzÿ[lieie] ta ich lidzba za rok 1620 do roku, to
  [zresztÿ], ÿ zednŭ vrodzaiow, iuz czÿnie bedą, mnie się zda, abyę w'm moi
  Miłosciwÿ Pan, raczÿł roskazac napisac do nich, abÿ za ten 2̅0 rok lidz-
  bę Zaraz czÿnili, sa otÿm odemnie przes[*]zezeni, ÿ od noweº liata lidzby
  swe na nowe zachÿnali, Proba snadna, Obora zawarta, ÿ o [Defalca]-
  ciach pewna wiadomosć bÿ bÿła, [zaswiąza] wszÿstko czÿniąc
Rzemiesnikom [jurgieltnikom] dosic [v]czÿniwsz wszÿstkim, rok takze od
  noweº liata poczac, To bÿ [***] iuz ani pp Vradnicÿ, ani Spizarnÿ
  ani rzemiesnicÿ Z iŭrgieltnikami, meblączili ÿ słuchiaczowi lidzbÿ nie za-
  trudniali. Co ia podruzsadek w'm Pana meº Miłosciwaº puszczam.
  [A]iz vrzadnikow wszÿstkich lidzb, ÿ powierzonÿch sobie spraw od w'm meº
  Miłosciweº Pana to tąd nięskonczÿłem nie moia wina, na moiei czutosci
  pilnosci nie nieschodzi, alie Satis cito, si bene 7 ÿ oto się zewszech miar
  staram, abÿ [vimÿ] ÿ szkodÿ wewszÿstkim niebÿło, Oddawam przÿtÿm [z-]
  nizone słuzbÿ moię, ako napilnięi do Miłosciwei łaski w'm Pana sweº
  Miłosciweº Z Rozanei 3 Janŭarÿ Rº 1621
   
  W'm Pana meº Miłosciwego                
   
  Nanizszÿ sługa                
   
  J. Jelskÿ 15            
   
Gurniewiczowÿch za rok 1614 1̅5 ÿ 1616
  sluchania spizarnęº takze P. Sla[uci]nÿch
  ÿ P Podborskięº regestrow
   

        Страница 144v
   
  [Jasnie Wielmo]zne~ Panŭ Jeº Mosci                  
  [Panŭ Canclie]rzowi   Wº:X: Litº                       
  [Staroscie] Mohilowskieº [etc.]                    
  Pa~ moie~ Miło-                  
  sciwemu                  
   
  {Pan Jelski z rozaney 3 Janu-
  ary odpisano}
   

Письмо Льву Сапеге от пана Ельского от 12 января 1621 г.

        Страница 147r
   
  JAsnie Wielmoznÿ
  ÿ Mł'sciwÿ Panie
   
Vmÿsliłem bÿł, lidzbÿ gruntownie Panow Vrzednikow wÿsłuchawszÿ,
  owszÿstkim w'm swe~ Mł'sciwe~ Panu Przÿ relacÿ sprawe dac, ktora, na
  ten czas iz gruntowna nie iest, bo za rok 1620, zaden s nich ieszcze nie
  czÿnił, za[cz]ÿm iak wielie zboz w snopiach, [**]zarnie, przynich iest, wia-
  domosci niemam, Powÿsłuchaniu, ktora zaraz zacznę, bÿliebÿm z
  spizarnÿm skonczÿł, do wszÿstkich ziachawszÿ, spieszno wÿsłucham,
  ÿ do w'm sweº Mł'sciweº Pana zrelacią przÿbÿć nie omieszkam
  Resztÿ z lidzb Panow vrzadnikow Ilicza, Pankratowicza, Vłasa,
  wÿpisawszÿ przes Pana Cę[tne]ra w'm swe~ Mł'sciwe~ Pa~ Posÿlam,
  Wsprawach od w'm Pana meº Mł'sciweº powierzonÿch, postempui[ęc] da
  Bog, wiarnie, iakobÿm nie od sługe a[lie] przÿsługe od w'm sweº Ml'sciweº
  pana odnoisł Przÿtÿm Pana Boga prosze abym odobrÿm zdrowiu
  w'm naszeº Mł'sciweº Pana wszÿstko pocieszne słÿszał Z Roza-
  nei Janŭarŭ 12 dnia Rº 1621
   
  W'm Pana moieº Mł'sciweº                
   
  Nanizszÿ sługa                
   
  J. Jelskÿ 15            
   

        Страница 148v
   
  [Jasnie Wi]elmozne~ a me~ wiel-                  
  [####] Panŭ Jeº Ml'sci Pa~                   
  [### Cancler]zowi Wº:Xº: Litº                   
  [etc.]                  
   
  {Pan Jelski}
   

Письмо Льву Сапеге от пана Ельского от 16 января 1621 г.

        Страница 149r
   
                 JAsnie Wielmoznÿ
                 ÿ Mł'sciwÿ Panie
   
Niedla zadnÿch prÿwatnÿch potrzeb moich, a ni tez zanieczułoscią ÿ nie-
  dbałoscią w Rozanei tak długo mieszkam, alie zabiegaiąc rzeczom, abÿs
  w'm moi Mł'sciwÿ Pan, zaprętkim a nie dobrÿm słuchaniem shkodÿ niemiał
  bo P. Sadowskieº lidzbÿ słuchaiac, iako w zastarzałą od roku 1618, pilno
  w nię wgliądac, [e]xquisit[ą] probowac, ato niemaleº czasu potrzebuie, za,
  wielkim mno[st]węm Cwitow vzamiasniczÿch. sktorÿch namnieisza cedulka
  vęrÿficowac zno[s]ic ÿ zregestrami computowac musza, zaczÿm słuszne przÿ-
  mowac, niesłuszne odrzu[s]ac, przÿchodzi mi, ato nie[zs]krzÿwda vrzednicza
  bo sprawiędliwie, alie spozÿtkiem w'm meº Mł'sciweº Pana. Przÿ tÿm pro-
  sic Pana bedę, abÿm ich co [napręchei], adobrzo wÿsłuchawszÿ do v-
  slugi w'm Pana moieº Mł'sciweº bezomieszkania przÿbÿł, A teraz vnizone
  sluzbÿ moie iako napilniei do Mł'sciwei łaski w'm Pana meº Mł'sciweº
  oddawam Z Rozanei 16 Januarÿ Rº 1621
   
  W'm Pana moieº Mł'sciweº                
   
  Nanizszÿ sługa                
   
  J. Jelskÿ 15            
   

        Страница 150v
   
  JAsnie Wielmozne~ a me~ wielcę                  
  Mił'sciwe~ Panŭ Jeº Mł'sci Panŭ                   
  Canclierzowi Wº:Xº: Litº                   
  Brzesckie~ Mohilowskie~                   
  [etc.] staroscie                  
   
  {P. Jelski}
   

Письмо Льву Сапеге от пана Ельского от 21 марта 1621 г.

        Страница 159r
   
                                  Jasnie Wielmoznÿ
                                  ÿ Miłosciwÿ Panie
   
    Według roskazania w'm meº Miłosciweº Pana plac w rÿnkŭ przed Cerkwią gdie ko-
  scioł starÿ stał ogliądałem ÿ [iu]żęm on w targŭ stał chcąc ieszcze co więcei nad
  30 wÿciągnąc, w tÿm Swieszczennik Rozanski ozwawszÿ się powiediał mi, iz
  ma obietnice Miłosciwą w'm naszeº Miłosciweº Pana na ten plac, Zatrzÿmałem
  się [st]ÿm na resolucią, a Swieszczennik tez tam do w'm meº Miłosciweº Pana [*****]
  . P. Andrzeikowicza5 przesłuchawszÿ sprawÿ nakazalismÿ mieszczanom odwod za
  4 osob ktorÿm wine dano. przÿsiegą, iz go niebÿli nie grabili, zmowÿ
  nazdrowie ieº nie czÿnili, ÿ przÿczinÿ nie dali Apelował Pan Andrzeiko-
  wicz do w'm naszeº Miłosciweº Pana, dopuszczona mu iest, rok stanowienia
  się w Brzesciu Litewskim z Aprilię determinowali, mieszczanom zas
  bądz wszÿstkim 4 bądz iednei dlia wÿsłuchania dekretu przÿbÿc nawolą
  dalismÿ,
   
    JA iuz pęwnie da pan Bog Z Rozanei do Berezÿ [iutro] w dzien ponie-
  działkowÿ wÿiezdzam [Lagatka] [cieskię] z sobą biorz, ÿ nie mieszkaiąc
  z Berezÿ wÿprawi[ę], W Maracowszczÿnie bÿdło z łaski Bo-
  zei zdrowę iednei krowie wrzod spodkolana wÿpadł ta iest [ch]ora
  in[sze] zdrowę cielią sie Siana dla owieczek dostac pan Babin-
  ski nie mozą a snieg zginąc [niechce], ieslibÿ w Bludnie albo w Berę-
  zie bÿło, roskazałbÿm zastac
   
    Oddawam sie przÿtÿm pilnie z słuzbami memi naniz[sz]emi w Miłosciwa
  łaską w'm meº Miłosciweº pana Z Rozanei 21 Marca Roku 1621
   
  W'm meº Miłosciweº Pana                    
  nanizszÿ sługa                    
   
  J. Jelskÿ 15                  
   

        Страница 160v
   
          Jasnię Wielmozne~ a moie~ wielcę Mi{łosciwemŭ}
          Jeº Mo'sci Pa~ Canclierzo-
          wi Wº:Xº:Litº: [etc.]
   
  {Pan Jelski 21 marca}
   

Письмо Льву Сапеге от пана Ельского от 01 января 1622 г.

        Страница 171r
   
                                  JAsnie Wielmoznÿ Panie
                                  Panie moi Miłosciwÿ
   
P. Mszalski dosic nie czÿniwszÿ do Skarbu w'm naszeº M: Pana Za Gorzałki Cwart 2670
  rozdanei Błudzienskim poddanÿm, ktorei pokazał tam dawszÿ 7 po 3 polskich, ÿ a
  [quauitÿ] Cwart 72 po 6 polskich, zaktora przÿchodic ma Kop 106/48 Jz poddani
  ieszcze bÿli nienÿdali tei gorzałki, suspendenato 9 sie to az do ted, Za ktore nie P. Mszal-
  skie~, alie P. Słotwinskie~ pieniądze wÿbirac poruczÿłem. Doteº Vÿ[liu]szki Zÿda w
  Malczu Za soli 43 po 4, S ktorÿch do Pawełka nagrabarke iakobÿ dac miał
  Kop 40, a przÿ Zÿdie Kop 37, wczÿm iz sie z soba nie zniesli, ÿ vs[tnie] Zÿd prze[dę] mna
  nieprÿznał, a Pawłowi abÿ dac [miano] [Cwrtu] nie zostało resztÿ tÿlko Pienią[dzÿ]
  do satisfactÿ. Nadto wiecei przÿ Pa~ M[sz]alskim niezostalo resztÿ tÿlko Pieniądzÿ
  Kop 5 / 33 / 4 A w Gumiennei liczbie Zyta 20 naimie P. Mszalskieº [naoblig]
  danÿch. Wÿnszÿch rachunkach swÿch ÿ słusznie wÿrachował sie. Jednak
  rąla[*]ÿ Zliczbÿ tęi ieº niedawałem, ale owszem oblig prawnÿ odnieº na to co ie,
  A[cz]e do Skarbu w'm naszeº M Pana niedo[sz]ło wziałem, czeº sie ÿ on sam niezbraniał
  maiac dobra wolia wewszÿstkim sie vsprawiedliwic, Teraz sam do w'm naszeº M
  Pana w potrzebach swÿch iedzie ÿ prosił [m]ie wprzÿczÿnie, daiacÿ sprawe ze go Mie-
  szczanie Pruzanscÿ Za woita miec chca, a obrawszÿ, [*]pisanie sprozbami swemi do w'm na-
  szeº M: Pana dac mieli nato samo pogliadaiąc ze iest sługa w'm, Zaktorÿm ÿ ia
  sam iako o[rzacz] słu[sz]ną prosic wa[sz]esie, niech Pana Boga prosi, o dlugo dobra
  zdrowie ÿ fortunne powodzenie w'm naszeº M Pana Zdomow[stw]em swÿm do Zy-
  wota swąº. Prez P. Ilicza ktory wewtorek przÿ[szł]ÿ do Warszawÿ wÿiezdza
  [Pieniądzÿ] co bÿć moze, Jowszÿstkim podostatku wÿpisawszÿ posÿłam A teraz
  siebie sameº ÿ vnizone słuzbÿ moie iako napilniei oddawam do M łaski w'm na-
  szeº M Pana Z Rozanei 1 Janŭarÿ Rº 1622
   
  W'm swęº Miłosciweº Pana                    
  nanizszÿ                     
  sługa                    
   
  J. Jelskÿ 15                  
   

        Страница 172v
   
          JAsnię Wielmozne~ Panu a Panu Jeº Mo'sci
          Pa~ Kanclerzowi Wº:Xº:Litº: Brześckie~
          Mohilewskie~ [etc.] Staroscie Pa~ me~
          Miłosciwe~ oddac
          przÿnale[z]i
   
  {P. Jelski 1 Januarÿ [**]}
   

 

Примечания

 

Яндекс.Метрика