pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  
 

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarz Rużanski»
1687

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarz Rużanski. 1687». Листы 31 - 34.

 

    pict    Лист 31a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Wies Woroniłowicże                
    w nieÿ włok pict: 24.                
                   
  Na Cerciew Woroniłowska Wolne  pict     5        
  pict                
  Jakub Knÿsżewicż pict pict            
  Łaurÿn Siodlarż Sÿn Maxim pict pict     2 1 1  
  Prokop [Jeutieienia] Sÿn Jozef pict pict     1   1  
  Wasil Minkiewicż Sÿn Prokop pict pict       1    
  Trochim Jeskowiec pict pict       1    
  Omelian Vlasowicz Sÿn Necżÿpor Stefan pict pict     1   2  
  Siemion Rudÿ sięc Hrÿsżko pict pict pict pict   1 1 1  
  Cimoch Jevsienia Sÿn Moÿsiej pict pict pict   1   1  
  Hrÿsżko Sobocieienia pict pict     1      
  Piotr [Tur] Sÿn Kuprÿan pict pict pict   2   1  
  Jakub Zaleski Pasierżb Leon ÿ Zacharko pict pict     1 1 2 2
  Maxim Pianko Dziak Cerkiewnÿ wolnÿ                
      Sÿn Zachar ÿ Roman pict     pict     2  
  Samus Jeuchimienia Sÿn Matuzcÿ pict pict pict   1   1  
  Jasko Jasiukiewicż pict pict pict          
  Owdzieÿ Jeuchimienia Sÿn Hrÿsżko ÿ Jan pict pict pict   2 1 2  
  Siemioncża wdowa Sÿn Fiedor ÿ Mikołaÿ pict pict     2   2 3
  Denis Jeuchimienia Sÿn Kondrat ÿ Jasko pict   pict   2 1 2 4
  Adam Jeuchimienia Sÿn Wasil, Daniło, pict pict     2   2  
  Hrÿsżko Jeuchimienia pict pict     2     4
  Jakub Leoniewicżÿ pict   pict          
  Leus Wasilenia Sÿn Matwieÿ pict pict pict   1   1  
  Hrÿsżko Jeuchimienia pict   pict          
  Adas Jeuchimienia pict   pict          
  Cimoch Mosżko pict   pict          
  Jasko Pianko z Buckową pict   pict          
  Denis Jeuchimienia pict   pict          
  Olexieÿ Tomkiewicż pict   pict          
  Iwan Sozonienia pict   pict          
  Sawoscian Stuk z Arÿwonem pict   pict          
  Olescża Tomkiewicżowa pict   pict          
  Sżostacżÿcha wdowa pict   pict          

    pict    Лист 31b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Ławrÿn Siodlarż pict   pict pict          
  Nester Stuk pict   pict          
  Onikieÿ Kozak pict   pict          
  Auram Sieluk Kowal z Bereznicÿ pict              
  trżÿma na Rżemiesle pict     pict        
  Jerosż [Sozonienia] pict   pict          
  Omelian Vłasowicż pict   pict          
  Jurkewa Siniacżÿcha Sÿn Harasim ÿ                
      Stefan pict pict     2   2  
  Sżostacżÿcha Sÿn Fiedor ÿ Dmitr pict pict pict   2 1 2  
  Adam Tomkiewicż Ziemianin pict   pict          
  Maÿsieÿ Tomkiewicż Sÿn Stefan pict   pict          
  Olexieÿ Tomkiewicż Sÿn Hrÿsżko Pasż-                
      ko ÿ Stefan pict   pict   2 1 3  
  Cimoch Tomkiewicż Sÿn Jasko pict   pict   2 1 1  
  Wasil Radziwił pict pict pict   2      
  Onikieÿ Kozak pict   pict          
  Roman Mularż Sÿn Kondrat ÿ Matwieÿ pict pict pict   2   2  
  Jeuchimowa [Podzkowa] Sÿn Roman wnuk                
      Fiedor pict pict pict   2      
  Samoscian Stuk pict pict pict   2      
  Cimoch Mosżko Sÿn Stefan Heliasż                
      Matwieÿ pict pict pict   1   3  
  Jozef Owdzieienia Sÿn Jeuhen pict pict pict   1   1  
  Januh Rusak Sÿn Onikieÿ ÿ Jasko pict pict pict   2   2  
  Harÿonik Sÿn Klim Stefan Jeuchim pict pict pict   1   3  
  Onikieÿ Kozak Sÿn Stefan ÿ Paweł pict pict   1   2    
  [Kiesciuk] Stuk Sÿn Daniło ÿ Hrÿsżko pict pict     2   2  
  Jerosż Sozonienia Sÿn Stefan ÿ Ułas pict pict     1   2  
  Jakub Leoniewicż Sÿn Tÿmoch Samu-                
      el ÿ Iwan pict pict     2   3  
  Paweł Polesżka Sÿn Andrżeÿ pict pict pict   1   1  
  Jachuta Kirdzienia pict pict            
  Iwan Sozonienia pict pict     1      

    pict    Лист 32a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Fiedor Pianko Ziemianin pict   pict   1      
      Jasko Pianko Zemianin                
  Fiesko, Sÿn Michał pict   pict   2 1 2 4
  Dawÿd Pianko Ziemianin z Sÿnem                
      Siemionem pict   pict   1   1  
  Jasko Pianko Sÿn Piotr pict   pict   2   1  
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow pict 45.                
          włok wsżÿstkich pict 24.                
      Wseÿ wsi Służałÿch włok: pict 9pict pict.                
          z każdej po pict 1-15. pict 14 11 2        
      Cżÿnsżowÿch Ziemianskich pict 2.                
          z ktorÿch płaty po pict 12. pict 24            
      Cżÿnsżowÿch Sielskich pict : 8pict pict po pict 5. pict 42 2 4        
      Owsu Dziakielnego pict 9pict pict.                
      Chmielu Solanek pict 9pict pict.                
      Gęsi Dziakielnÿch pict 9pict pict.                
      Kurow Dziakielnÿch pict 19pict.                
      Jaiec Dziakielnÿch pict Kop: 3 / 11pict.                
      Owsu Lasowego Sżankow pict 27pict.                
      Cżÿni ta wies gotowego grosża                
              pict 80 - 13. 6.                

    pict    Лист 32b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Folwark Blizna                
  Wies Blizna włok pict 64.                
                   
  Fiłon Trus pict   pict          
  Roman Niecżaÿ pict   pict          
1 Młÿnarz Zborewski Sÿn Andrżeÿ pict   pict pict   1 1  
2 Roman Niecżaÿ Sÿn Moÿsieÿ pict pict     3   1  
  Iwan Niecżaÿ pict   pict          
  Fiedor Słonimiec pict   pict          
  Kuzma Makarewicż pict   pict          
3 Fiedor Słonimiec pict pict     2      
4 Jerosż Trus Sÿn Sauka ÿ Roman pict pict pict   4 2 2  
5 Hrÿsżko Sopkiewicż Sÿn Prokop pict pict pict   3   1  
6 Jakow Sopkiewicż Sÿn Siemion pict pict pict   2   1  
  Stefan Romancewicż pict   pict          
  Jurko Prżÿmak pict   pict          
  Jakow Sopkiewicż pict   pict          
  U Zÿda Arędarża wolne na karcżmę pict     pict        
7 Fiedor Korolienia Brat Jeuchim Mikołaÿ pict pict pict   1 1 2 1
8 Kowal Hliwa, Sÿn Michał, Protas, Sie-                
      mion, Andreÿ, ÿ Fiedor pict   pict     1 5  
  Cale Pusta Hrÿsżka Sopkiewicża na                
  Dwor siana pict     pict        
  Fiłon Trus pict   pict          
  Harasim Dzieÿko pict   pict          
  Hrÿsżko Sopkiewicż pict   pict          
  Pauluk Romanvewicż pict   pict          
  Hrÿsżko Makarewicż pict   pict          
  Wasil Kusżnierż pict   pict          
  Andrżeÿ Ostrouch pict   pict          
  Demiancża wdowa pict   pict          
8 Konon Pobÿwaÿło Sÿn Zacharko wnuk                
      Kuzma, ÿ Dmitr pict pict pict   2   3  
10 Iasko Rÿbak Sÿn Paweł ÿ Tÿmoch pict pict     2   2  
11 Panas Sżÿło Sÿn Paweł ÿ Tÿmoch pict pict            
12 Hrÿsżko Isaiewicż pict   pict          
  Harasim Pobÿwaÿło pict   pict          

    pict    Лист 33a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
  Cale pusta na dwor siana pict     pict pict        
  Demian Isaiewicż pict   pict          
13 Młÿnarż [Koędzik] pict   pict pict 3 2   3?
14 Żdan Jurkiewicż [***] *20 pict pict pict   2      
15 Żdan Korobanowicż Sÿn Hrÿsżko                
      ÿ Iwan pict pict     2   2  
16 Anton Trus Sÿn Kuprÿan pict pict            
17 Filon Trus, zięc Lukasż sÿn Ste-                
      fan, wnuk Kondrat pict pict pict   4   3  
18 Marcin Legatka pict pict pict         4
19 Stefan Kusżnierż Sÿn Wasil Tÿmoch pict pict         2  
  pict                
  Bohdah Strÿżka pict   pict          
  Haurÿło [Sżukało] pict   pict          
20 Jan Stanisżiewski Ziemianin pict   pict   3 2   1
  Kuzma Makarewicż pict   pict          
21 Harasim Pobÿwaÿło Sÿn Paweł Olexieÿ                
      ÿ Mikita pict pict pict   2 1 3  
  Cale pusta na dwor siana pict     pict        
  Ian Stanisżewski pict   pict          
  Tenże Staniszewski drugie włok pict   pict          
22 Michał Romancewicż Sÿn Chalimon                
      ÿ Andrżeÿ pict pict pict       2  
23 Jerżÿ Marusżewski Ziemianin pict   pict   2 1    
  Piskunowskie włoki Puste oddane za                
      wolą Jḿsc Dobrodzieia Panu Tÿsżÿ z Sża-                
      nożęciami pict     3        
  Cale Pusta na dwor kosżona  pict     pict        
24 Jan Dąbrowski Ziemianin Sÿn                
      Gabrÿel za Prawem Jḿsci pict     1 2 1 1 3
  Pusta cale nadwor siana pict     pict        
  Stefan Żdanowicż pict   pict          
  Jan Kurÿłowicż pict   pict          
  Stefan Żdanowicż pict   pict          
  Jan Kurÿłowicż pict   pict          
25 Marcin Makarewicż Ziemanin                
      Sÿn Samuel pict   pict          
26 Wasil Bogacki Sÿn Paweł Iwan pict pict pict   1   2  

    pict    Лист 33b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
27 Jan Macÿna Sÿn Michał pict   pict   2 1 1  
28 Jakub Makarewicż Sÿn Samuel pict   pict   2   1  
29 Jakow Wasilewicż Sÿn Fiedor ÿ Cichon pict pict pict   1   2  
wolnÿ Mikołaÿ Kaminski Cale wpuscie  pict     2        
  Siemion Harmanowicż pict   pict          
  [Chużeder] Słomimiec pict   pict          
  Jerofi Trus pict   pict          
  Fiedor Kołacewicż pict   pict          
  Ihnat Fiedziukiewicż pict   pict          
  Ihnat Romancewicż pict   pict          
  Pusta Cale na dwor kosżona [***] *21 pict     pict        
  Maxim Makarewicż pict   pict          
  Jan Macÿna pict   pict          
  Jasko Spodarec pict   pict          
  Stefan Kurÿłowicż pict   pict          
  Jakow Wasilewicż pict   pict          
  Jerżÿ Marasżewski pict   pict          
  Iwan Lincevicż pict   pict          
30 Kondrat Baÿkiewicż Ziemianin Sÿnÿ                
      Jakow ÿ Stefan pict   1   2   2  
31 Andrżeÿ Kurÿłowicż Ziemianin pict   pict   4 2    
32 Stefan Żdanowicż Ziemianin Sÿn [Hrÿsz] pict   pict   2 2 1  
33 Macieÿ Racewicż Ziemianin Sÿn Stefan pict   pict   1   1  
  Andrżeÿ Kurÿłowicż pict   pict          
34 Stefan Kurÿłowicż Ziemianin Sÿn Jan                
      ÿ Jerżÿ pict   pict   2   2  
35 Siemion Harmanowicż Sÿn Roman pict pict pict   2   1  
36 Fiłon Harmanowicż Sÿn Fiedor pict pict     2   1  
37 Hrÿsżko Tatarÿnowicż Sÿn Moÿsieÿ pict pict pict   2 1 1  
  Filon Harmanowicż pict   pict          
38 Hrÿsżko Makarewicż Ziemianin                
      Panas Jan ÿ Fiedor pict   pict pict   2 1 3  
  Iakub Makarewicż pict   pict pict          
  Siemion Harmanowicż pict   pict          
  Jan Macÿna pict   pict          
  Marcin Makarewicż pict   pict pict          
39 Siła Abramowicż Sÿn Jan ÿ Sidor pict   pict   2 1 2  
  Panas Abramowicż pict   pict          

    pict    Лист 34a
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
40 Iwan Lincewicż Ziemianin Sÿn Łaurÿn                
      Paweł ÿ Jan pict   1   3 2 3 ?
  Jasko Hrÿpowski z Sitką Abramowicżem pict   pict          
41 Jasko Hrÿpowski Sÿn Danilo ÿ Andrżeÿ pict pict pict     1 2  
42 Haurÿło Rÿmarowicż Sÿn Moÿsieÿ ÿ Hrÿsżko pict pict pict   4 2 2 12
43 Iwan Strÿżka pict pict            
44 Dorofieÿ Łazarowicż zięc Michał pict pict pict   2 1 1  
45 Bohdan Strÿżka Sÿn Andrżeÿ ÿ Arciem pict pict     1   2  
46 Jakub Giec Sÿn Pilip pict pict pict   1   1  
  Andrżeÿ Sżecko pict   pict          
  Iwan Lincewicż pict   pict          
  Harasim Pobÿwaÿło pict   pict          
  Haurÿło Rÿmarowicż pict   pict          
  Żdan Romancewicż pict   pict pict          
  Jasko Polesżak pict   pict pict          
  Młÿnarż Krędzik pict   pict          
  Nester Bucisż pict   pict          
47 Andrżeÿ [Sżedcko] Sÿn Michał pict pict pict   2 1 1  
48 Danileża wdowa Sÿn Hawrÿło, wnucżki                
      Maxim, Roman, ÿ Andrżeÿ pict pict pict   2   3 2
49 Parfien Koroban, Sÿn Iwan, Wasil, Fie-                
      dor, Jakub, Dmitr, Kurÿian, Ziemianin pict   1pict   3 1 6 15
50 Demianowa Isaiewicżowa Sÿn Iwan pict pict pict   3 1 1  
51 Jasko Polesżak Sÿn Olexieÿ ÿ Andrżeÿ pict pict     2   2  
52 Fiedor Sżÿcenia pict pict            
53 Harasim Sżÿcenia pict pict            
54 Pawluk Nesterowicż Sÿn Ochrem pict pict pict       1  
  Panas ÿ Harasim Sżÿceniata pict   pict          
55 Kuprÿan Hołowka Sÿn Iasko pict pict pict pict   2 1 1 1
  Parfien Koroban pict   pict          
  [Seÿbutowska] cale wpuscie       pict        
56 Kornieÿ Marcinowicż Sÿn Piotr pict pict pict pict       1 2
57 Fiedor Kołacewicż Sÿn Roman ÿ Illuta pict pict pict   3   2  
58 Jasko Prÿmak Sÿn Jasko, Jakim, ÿ Hrÿsżko pict pict pict   2   3  
59 Kuzma Makarewicż Sÿn Fiedor                
      Iwan, Sżwagier Stefan pict pict pict   4 1 3  

    pict    Лист 34b
pictpict   pict pict pict pict pict pict pict pict
60 Olexieÿ Zaleski Sÿn Siemion pict pict pict       1  
61 Stefan Leoniewicż Sÿn Trochim pict pict pict       1  
62 Nester Bucisż Sÿn Andrżeÿ, Tÿmoch                
      Fiedor Marcin pict pict pict   2   4  
63 Andrżeÿ Ostrouch Sÿn Astap Piotr                
      ÿ Jeuchim pict pict pict   2   3  
64 Kornieiowa wdowa Sÿn Astap Ra-                
      dziwon, Matwiej ÿ Fiedor pict pict pict   2   4  
65 Wasil Zukiewicż pict pict            
66 Ihnat Romancewicż zięc Wasil ÿ                
      Sÿn Kurÿan pict pict pict   3   2  
67 Pawluk Romancewicż Sÿn Andrżej pict pict pict   2   1  
68 Stefan Romancewicż Sÿn Wasil Jeuchim pict pict pict   2   2  
69 Harasim Dzieÿko pict pict            
70 Jakim [Lichacż] pict pict            
71 Ihnat Fiedziukiewicż Sÿn Kurÿło, Siła                
      Roman, Maÿsiej, Paweł, Hrÿhorÿ ÿ                
      Jakow pict pict pict   2   7  
  Ihnat Mancewicż pict   pict          
72 Iwan Niecżaÿ Sÿn Jakow pict pict            
  Roman Niecżaÿ pict   pict          
  Kuprÿan Hołowka pict   pict          
  Haurÿło Rÿmarowicż pict   pict          
  Karnieÿ Polesżka pict   pict          
                   
      Wseÿ wsi Dÿmow pict 72.                
      A Włok wsżÿskich pict 64.                
      Wseÿ wsi włok Służałÿch 13pict. po pict 1-20. pict 21 28 2 pict        
      Włok Cżÿnsżowÿch pict 41 pict pict. po pict 8. pict 334 20          
      Owsu Dziakielnego daią Gęcżką Krole-                
          wiecką z włoku pict 1. ktorÿch Cżÿni pict 13pict.                
          ana Wicęskie Gecżki rachuicęccżÿ pict 8:2pict.                
      Żÿta Dziakielnego także pict 8.2pict.                
      Gęsi Dziakielnÿch pict 13.pict.                
      Kurow dziakielnÿch pict 26.pict.                
      Jaiec dziakielnÿch Kop: 4 - 23pict.                
      Cżÿni ta wies gotowego grosża                
                pict 356 - 18. 2pict.                
  [***] *22                

Яндекс.Метрика