pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Seweryn Wysłouch

 

Dawne drogi Polesia
Ze studjów nad historją gospodarczą Polesia w XVI—XVIII w.


Odbitka z „Ateneum Wileńskiego" rocznik XII, 1937 r.
Wilno 1937

Назад Оглавление  
 

Uwagi autora.

 

1) Kutrzeba St., Handel Krakowa, Rozpr. Ak. Umiej, t. 44, str. 6.

2) Ibid., str. 7.

3) Rutkowski J., Zarys gospodarczych dziejów Polski w czasach przedrozbiorowych, Poznań 1923, str. 75.

4) Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI st., Poznań 1928, t. I, str. 197.

5) Archeogr. Sborn. Dok., t. I, str. 81.

6) Rybarski R., op. cit., t. I, str. 305.

7) Wysłouch S., Posługi komunikacyjne w miastach W. Ks. Litewskiego na prawie magdeburskiem do poł. XVI w., Wilno 1936, str. 13—51.

8) Russkaja Istoricz. Biblij., ŁXXX, str. 219.

9) Wysłouch S., Rozwój granic i terytorjum powiatu kobryńskiego do poł. XVI w., Wilno 1930, str. 119.

10) Wysłouch S., Dobra szereszewskie, Wilno 1932, str. 46.

11) Lewicki St., Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich, Kraków 1906.

12) Dąbrowski J., Z rozważań nad genezą problemu czarnomorskiego, Pamiętnik VI Pow. Zjazdu Hist. Pol., Lwów 1936, t. II, str. 334; Por.: Zajączkowski St., Wołyń pod panowaniem Litwy, Równe 1931, Rocz. Wołyński, t. II, str. 17.

13) Archiwum Państwowe w Wilnie, nr. 3810 (Akta Komisji Skarbowej).

14) Ibid., str. 38 v.

15) Ibid., str. 38.

16) Ibid., str. 42.

17) Ibid., str. 42.

18) Ibid., str. 42.

19) Ibid., str. 34.

20) Ibid., str. 35 v.

21) Ibid., str. 35 v.

22) Ibid., str. 21.

23) Ibid., str. 22 v — 23.

24) Ibid., str. 20 v.

25) Ibid., str. 20 v.

26) Archiwum Państwowe w Wilnie, nr. 11382.

27) Archiwum Państwowe w Wilnie, nr 3180, str. 36.

28) Ibid., str. 37 v.

29) Ibid., str. 135—135 v.

30) Ibid., str. 134 v.

31) Ibid., str. 134.

32) Ibid., str. 90 v.—91.

33) Ibid., str. 135 v.

34) Ibid., str. 84.

35) Ibid., str. 79.

36) Ibid., str. 91

37) Ibid., str. 92 v

38) Ibid., str. 79.

39) Ibid , str. 85 v.

40) Ibid., str. 84.

41) Ibid., str. 87 v.

42) Ibid., str. 88.

43) Ibid., str. 43.

44) Ibid., str. 37.

45) Ibid., str. 37 v.

46) Ibid., str. 42 v.

47) Ibid., str. 42 v.

48) Ibid., str. 40.

49) Dziennik Handlowy, Warszawa 1786, cz. VII i VIII, str. 401.

50) Archiwum Państwowe w Wilnie, nr. 3180, str. 41.

51) Ibid., str. 41.

52) Ibid., str. 40 v.

53) Ibid., str. 41.

54) Ibid., str. 41 V.

55) Ibid., str. 41 v.

56) Dz. Handl., 1786, cz. VII i VIII, str. 403.

57) Ibid., str. 394.

58) Ibid., str. 396.

59) Ibid., str. 397.

60) Ibid., str. 398—401.

61) Ibid., cz. XI i XII, str. 559.

62) Ibid.

63) Ibid., 1788, cz. IX, str. 687—689.

64) Ibid., 1787, cz. V, str. 291-295.

65) Ibid., 1786, cz. VII i VIII, str. 394.

66) Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski, t. II, str. 62—63; Rutkowski J., Zarys gospodarczych dziejów Polski, str. 199—200.

67) Dz. Handl., 1788, cz. VII i VIII, str. 524.

68) Ibid., 1788, cz. IV, str. 427-430.

69) Niezbrzycki J., Polesie, opis wojskowo-geograficzny i studium terenu, Warszawa 1930, str. 245—246.

70) Literaturę dotyczącą osadnictwa na Polesiu zebrał i zestawił: Orda J. Geneza Pińska, Ks. Pam. Koła Hist. U. S. B., Wilno 1933.

71) Hruszewskyj M., Istoria Ukrainy — Rusy, Lwów, 1905, t. II. s. 371.

72) Barsow N., Oczerki russkoj istoriczeskoj geografii, War. 1885, str. 21; Linniczenko L., Wzaimnyja otnoszenja Rusi i Polszi do poł. XIV st., Kijów 1884, str. 184—185; Hruszewskij M., Oczerk istorii kijewskoj ziemli ot smierti Jarosława do końca XIV st., Kijów 1891, str. 386; Hruszewskij A. S., Ocz. ist. tur.-pińsk. kniaź. X—XIII w., Kijów 1901, passim.

73) Hruszewskij A. S., op. cit. str. 15.

74) Ibid.

75) Ibid., str. 39.

76) Orda J., Op. cit., str. 2

77) Wysłouch S., Dobra szereszewskie, str. 41—43.

78) Bierszadsklj S. A., Rus.-Jewr. Arch., Petersburg 1882, t.I, str. 90.

79) Koczy L., Handel Poznania do poł. XVI w., Poznań 1930, str. 50.

80) Baliński M. i Lipiński T., Starożytna Polska, Warszawa 1886, t. III, str. 243.

81) Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI st., t. I, str 202.

82) Archeogr. Sborn. Dok., t. III i IV.

83) Hruszewskyj M., Ist. Ukr. Rusy, t. VI, str. 50 i 53.

84) Piscowaja Knigi Pinskawo Starostwa, Wilno 1874, t. I, str. 60, 62, 74, 76, 80, 84, 88, 186.

85) Kutrzeba St. Historja Ustroju Polski, t. I, str. 130.

86) Arcb. Główn. Akt. Dawn. w Warszawie, Metr. Lit., L. 206, str. 234.

87) Kutrzeba St. i Duda Fr., Regestra Thelonei Aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, Kraków 1915, str. 31, 47, 224, 366, 422, 427, 431.

88) Arch. Główn. Akt Dawn. w Warszawie, Metr. Lit., L. 212, str. 796.

89) Ibid., L. 213, str. 19, 39—40.

90) Rybarski R., Handel i polityka handlowa Polski w XVI st., t. II, str. 814—315.

91) Akty Wil. Arch. Kom, t. XVIII, str. 5-7 i 10—11.

92) Ibid., str. 19.

93) Ibid., str. 17—18.

94) Opis. Dok. Wil. Centr. Arch., t X, str 247 i 255

95) Archeogr. Sborn. Dok., t. IV.

96) Akty Lit.-Rus. Gos., wyp. I, str. 229—230

97) Akty Wil. Arch. Kom., t. XXVIII, str. 132; Por : Hruszewskyj M, Istorija Ukrainy Rusy, t. VI, str. 182—191.

98) Ibid., t. XIV, str. 551.

99) Rutkowski J., Op. cit., str. 203.

100) Kutrzeba St. i Duda Fr., Regestra thelonei, str XXXVI.

101) Rybarski R., Op. cit., t. II, str 334.

102) Akty Wit. Aieh. Kom., t. XXXV, str. 340—410.

103) Kutrzeba St., Handel i przemysł do r. 1793, w pracy zbiór.: Gdańsk, r 1928, str. 150

104) Ibid., str. 149; Por.: Cellarius An., Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lituaniae Omniumque regionum juri Polonico subjectorum novissima descriptio, Amstelodami 1659, str. 293—294, 297.

105) Hruszewskij A. S., Ocz. ist. tur.-pinsk. kniaź. X—-XIII w., str. 18.

106) Połn. Sobr. Rus. Let., t. II, str. 181—182.

107) Ibid., str. 182, 188, 201—202.

108) Ibid., str. 200.

109) Ibid., str. 187.

110) Wysłouch S., Dobra szereszewskie, str. 33—58.

111) Połn Sobr. Rus. Let., t. II, str. 226.

112) Halecki O., Dzieje unii Jagiellońskiej, t. I, str. 47.

113) Rulikowski E., Dawne drogi i szlaki na prawym brzegu Dniepru i ich znaczenie historyczne, Warszawa 1878, Ateneum, R. III, str. 522; Jabłonowski A., Handel Ukrainy, Warszawa 1910, Pisma, t. II, str. 258—260.

114) Akty Zap. Ros., t. II, str. 34.

115) Arch. Jugo-Zap. Ros., cz. VII, t. I, str. 587—588.

116) Ibid., cz. IV, t. I, str. 3.

117) Akty Zap. Ros., t. II, str, 34.

118) Arch. Jugo-Zap. Ros., cz. VII, t. I, str. 622.

119) Ibid., cz. VIII, t. V, str. 60—61.

120) Ibid., cz. VII, t. I, str. 622.

121) Arch. Państw, w Wilnie, nr. 3180.

122) Wysłouch S., Posługi komunikacyjne w miastach W. Ks. Litewskiego, passim.

123) Akty Zap. Ros., t. I, str. 145.

124) Rus. Ist. Biblj., t. XX, str. 635-637.

125) Arch. XX. Sanguszków, Lwów 1887, t. I, str. 1.

126) Downar-Zapolskij M., Iz istorii litowsko-polskoj bor’by za Wołyń, Kijów 1896, str. 11.

127) Rew. Puszcz i Pier. Zwier., str. 6.

128) Arch. XX. Sang., t. IV, str. 355.

129) Piscowaja Kniga Pinskago i Kleckago Kniażestw, Wilno 1884, str. 59, 97, 100, 102, 127, 128, 316.

130) Rew. Puszcz i Pier. Zwier, str. 20—21

131) Akty Wil. Arch. Kom., t. XXII, str. 258.

132) Pisc. Kn. Pinsk. i Kłeck. Kniaź., str. 11, 286, 816, 44, 410, 450, 440, 446, 451, 502, 520, 518, 534, 535, 537, 538 i inne.

133) Pisc. Kn. Pinsk. Star., t. I, str. 296 i 306.

134) Rew. Puszcz i Pier. Zwier., str. 8, 14, 115.

135) Hruszewskij A. S., Ocz. ist. tur.-pinsk. kn. XIV—XVI w., Priłożenja, str. 26—28.

136) Niezbrzycki J., Polesie, Warszawa 1930, str. 185.

137) Wysłouch S., Rozm. gr. i ter. pow. kobr., str. 110—114.

138) Źródła Dziejowe, t. X, str. 64—65.

139) Rew. Puszcz i Pier. Zwier., str. 315.

140) Hruszewskij A. S., Ocz. ist tur.-pinsk. kn, XIV—XVI w., Priłożenja, str. 51—54.

141) Rew. Puszcz i Pier. Zwier., str. 9.

142) Hruszewskij A. S., Op. cit, str. 47—48, 49—50, 109.

143) R.I.B., t. XX, str. 635-637.

144) Wysłouch S., Dobra szereszewskie, str. 33—58.

145) Rewieńska W., Bereza Kartuska, wybrane rozdziały z antropogeografji miasteczka, Wilno 1934, str. 16—28; Rozanów M., Powiat prużański, szkic historyczny, Prużana 1935, str. 101—117.

146) Literaturę przedmiotu zebrał i krytycznie omówił Hruszewskyj M., Istorija Ukrainy-Rusy, t. VI. Dodatki 1 i 2, str. 601—609.

147) Górka Ol., Zagadnienie czarnomorskie w polityce polskiego średniowiecza. Część I (1359—1450), Warszawa 1933. Przegląd Hist., t. 30, str. 370—371 i in.

148) Dąbrowski J., Z rozważań nad genezą problemu czarnomorskiego, Pamiętnik VI Powsz. Zjazdu Hist. Pol., Lwów 1936, t. II, str. 336.

149) Ibid., str. 334.

150) Ibid., str. 74.

151) Antonowicz W. B., Kijew, jewo sud’ba i znaczenije s XIV po XVI st., Monografii po istorii zapadnoj i jngo-zapadnoj Rossii, Kijów 1885, t. I, str. 253—255; Hruszewskyj M., Ist. Ukr. Rusy, t. VI, str. 58—59; Jaroszewicz J., Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji, Wilno 1844, t. II, str. 92— 96; Korzon T., Historya handlu w zarysie, Warszawa 1914, str. 103; Prochaska A., Dzieje Witolda w. księcia Litwy, Wilno 1914, str. 355—356; Baranowski I. T., Rzut oka na znaczenie Dniepru, Warszawa 1916, Przeg. Hist., t. XX, str. 274—275; Rulikowski E., Dawne drogi i szlaki, Ateneum, t. III, str. 514—516; Pfitzner J., Grossfürst Witold von Litauen, Praga 1930, str. 150—153 i inni.

152) Rozow, Ukraiński Hramoti, Kijów 1928, t. I, str. 2.

153) Akta Grodz. i Ziem., t. III, nr. 30, str. 59—60.

154) Bibliot. Warsz., 1853, t. III, str. 573—574.

155) Pomija całkowicie kwestję handlu W. Ks. Litewskiego z południem: Koczy L., Handel Litwy przed połową XVII w., Pam. VI Powsz. Zjazdu Hist. Pol., Lwów

156) Wysłouch S., Posługi komunikacyjne, str. 28—38.

157) Pamiatniki Dipłomaticz. Snoszenij Mosk. Gos. s. Polsko-Litowsk., t. I. Sbornik Imp. Rus. Istor. Obszcz., t. 35, Petersburg 1882, str. 222.

158) Daniłowicz I., Skarbiec Diplomatów, Wilno 1860, nr. 2096, s. 246.

159) Pam. Dipl. Sn. Mosk. Goss. Polsko-Lit., t. I, str. 245.

160) Akta Grodz, i Ziem., t. III, nr. 30, str. 59—60.

161) Ibid., t. VII, str. 200—201.

162) Ibid., str. 229.

163) Ibid., str. 238.

164) Hruszewskyj M., Ist. Ukr. Rusy, t. VI, str, 48; Jabłonowski A., Podole u schyłku w. XV, Pisma, t. IV, str. 378.

165) Arch. Jugo-Zap. Ros., cz. V, t. I, str. 24.

166) Hruszewskyj M., Ist. Ukr. Rusy, t. VI, str. 48.

167) Akty Już. i Zap. Ros., t. I, nr. 92.

168) Michalonis Lituani, De moribus tartarorum, lituanorum et moschorum, Basileae 1615, str. 35.

169) Arch. Jugo-Zap. Ros., cz. VII, t. I, str. 82.

170) Ibid, str. 96.

171) Ibid., str. 112.

172) Biblioteka inostrannych pisatelej o Rossii, Petersburg 1836, t.I, s. 135.

173) Karamzin N. M., Istorija gos. rossijskawo, Petersburg 1842, t. VI, Primeczanija, str. 29.

174) Arch. Jugo-Zap. Ros., cz. VIII, t. V, str. 9—18.

175) Bierszadskij S. A., Rus.-Jewr. Arch., t. II, str. 20.

176) Charewiczowa Ł., Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925, str. 59; Dubiecki M., Kaffa, osada genueńska i jej stosunek do Polski w XV w., Obrazy i studja hist., serja II, Warszawa 1899, str. 31; Kutrzeba St., Handel Polski ze Wschodem, Przegląd Polski, Rocz. XXXVII, str. 496, R. XXXVIII, str. 533 i inne; Kutrzeba St., Handel Krakowa w wiekach średnich, Kraków 1903; Rozpr. Akad. Um., t. 44, str. 114; Panaitescu P. P., La route commerciale de Pologne a la mer Noire an moyen âge., Bukareszt 1934, str. 22. Odbitka z Revista Istorica Romana, vol. 3, fasc. 2—3.

177) R.I.B., t. XX, str. 635—637.

178) Bierszadskij S. A., Rus.-Jewr. Arch., t. I, str. 90.

179) Akty Lit.-Rus. Gos., str. 90, nr. 64.

180) Pam. Dipl. Snosz. Mosk. Gos. s Pol.-Lit., t. I, str. 6—12.

181) Ibid., str. 21—33.

182) R.I.B., t. XXX, str. 79.

183) Downar-Zapolskij M., Gos. Choz., Priłożenje, str. 86—87.

184) Jabłonowski A., Handel Ukrainy w XVI w., Pisma, t. 2, s. 268.

185) Akty Już. i Zap. Ros., t. I, str. 92

186) Hruszewskij A. S., Ocz. ist. tur.-pinsk. kn. XIV—XVI w., Priłoźenje, nr. 39, str. 49—50.

187) Bierszadskij A. S., Rus.-Jewr. Arch., t. I, str. 121.

188) Downar-Zapolskij M., Gos. Choz., str.482—485.

189) Archeogr. Sborn. Dok., t. VI, str. 213—214.

190) Bierszadskij S. A., Rus.-Jewr. Arch., t. I, str. 43—44.

191) Ibid., str. 38—39.

192) Ibid., str. 42—43.

193) Ibid., str. 48—49.

194) Downar-Zapolskij M., Gos. choz., str. 559.

195) Akty Lit.-Rus. Gos., wyp. I, str. 81—82.

196) Ibid., str. 90.

197) Ibid., str. 82—83.

198) Downar-Zapolskij M., Gos. choz., str. 562.

199) Akty Wil. Arch. Kom., t. XXXIV, str. 75.

200) Korzon T., Historja handlu, str 220.

201) Korzon T., Wewn. dzieje Polski, t. II, str. 53—54 i 118—120.

 

 
Назад Оглавление  
 

Яндекс.Метрика