pict На главную сайта   Все о Ружанах pict
pict  

Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ»
1762

Мінск

 

Наш адрес: ruzhany@narod.ru

«Inwentarż Maiętnosci Rożaneÿ. 1762». Страницы 1а - 3a.

 

    pict    Страница 01a
             
  {1762}    
? we Szpizarni Okno w drzewo osadzone z Okiennicą na Zawiasach    
  z Kruczkami jedne, Połap y podłoga Tarciczna, z Korytarza na    
  podworze Drzwi na Zawiasach z Klamką y Zasuwą Zelaznemi, do    
  drugiego Zabudowania jako wysey wspomnionego na Korytarz    
  Drzwi na Zawiasach z Zasuwą Zelazną, po prawey stronie Drzwi    
  do Kafenauzowego Pokoju Drzwi na Zawiasach z Klamką y z    
  Zamkim wnętrznym, we Srzodku Pokoy cały na Płotnie błęki-    
  tną w Szachownice malowany, Okien z podwoynemi Okie-    
  nicami na Zawiasach z Kruczkami cztery z Kwaterami udołu,    
  Przy Oknach Firanki [Rasowe] Zielone, Portretow rozny[ch]    
  Ośm, Luster pobielanych Sześć, Stolikow płotnem Klejony[ch]    
  okrytym dwa, a Drzwi mały stolarskiey roboty, Stołkow z po-    
  ręczami Zieloną malowanemi Sześć, Krzesło Czerwoną [skur-]    
  ką obite z poduszko jedne, Zwierciadło jedne, Pieć Zielony,    
  Komin Murowany, na dach wyprowadzony, z Tey Izby obok [do]    
  drugiey Drzwi na Zawiasach z klamką skublem y Probojami, S[cie-]    
  ny Tynkowane, Połap Tarciczny, podłoga z Cegieł ułozona, Pieć    
  Zielony Komin Murowany na dach wyprowadzony, Okien z Okien-    
  nicami na Zawiasach z Kruczkami cztery, Stołkow czerwoną [ma-]    
  lowanych cztery. Naprzeciw Memblowanego Pokoja, Izba [do]    
  ktorey drzwi na Zawiasach z Klamką skublem y Probojami [O-]    
  kno jedne z Okiennicą podwoyną na Zawiasach, Komin z [Pie-]    
  cykiem Murowany na dach wyprowadzony, Podłoga z Cegły, [Po-]    
  łap z Tarcić ułozony, w Tey Drzwi dwoje jedne do [Komory]    
  a drugą do Bokowiey Izby na Zawiasach skublami y Prob[ojami]    
  Okno w drewo [osadzone] jedne, Połap y Podloga Tarcićzną    
  Przegroda z Tarcić na Owies przegrodzona, Piwnica Murowana    
  do ktorey jedne Drzwi na Gorze podwoyne na Zawiasach skublem    
  y Probojami, drugie Drzwi wdole na Zawiasach skublem y Pro-    
  bojami, z tey Izby obok do drugiey Drzwi na Zawiasach skublem    
  y Probojami, Pieć Zielony Komin Murowany na dach wyprowadzony    
  Okien z Okiennicami podwoynemi na Zawiasach z Kruczkami    
  dwie, Połap Tarciczny Podłoga z cegły ułozona, z Izby do stay[ni]    
  Drzwi na Zawiasach z klamką skublem y Probojami, z Sieni [Ko-]    
  rytarzowey Drzwi na podworze na Zawiasach z Zasuwą Zelazna, [do]    
  Stayni Drzwi podwoyne o trzech Zawiasach wielkich [Zelaznych], [dru-]    
  gę Drzwi naprzeciw tych [wylotne] z Zelaznemi [Klamką, Zasuwami]    
  y Krukami    
       

    pict    Страница 01b
             
  Krukami podwoy[ne] do tego Skoblami y Probojami Zelaznemi    
  Przegrod po iedney stronie na [Konie] Dwadzieśćia cztery, Z [łoby]    
  po obydwoch stronach z Konca w Konieć y po obydwoch stronach    
  z pomostami y Drabinami, ze Stayni Schody na Gore y Drzwi    
  [przy] Gorze na Zawiasach skoblem y Probojami.    
        Budynek Gotliba Kucharga teraz w tym Roku ze skarbu pobudo-    
  wany, [objniedze] Symona Krawca a z drugiey strony Henryka    
  Stolarza, Gontami Kryty, do ktorego Drzwi do Sieni na Zawia-    
  sach z klamką Zelaznemi, w Sieni Piwnica Kopana drzewem    
  [ocembrowana], z Sieni do Izby Drzwi na Zawiasach z Klamką    
  Zelaznemi, Okien Szyb małych na Zawiasach cztery, Pieć Zielo-    
  ny Komin Z Piecykiem Murowany na dach wyprowadzony, z Izby    
  do Komory Drzwi na Zawiasach z Klamką, Okno jedne, Komin    
  Murowany na dach wyprowadzony, z Komory do Szpizarni Drwi    
  na Zawiasach skublem y Probojami, w tym Zaś skarbowym    
  Budynku do czaśce Zapłacienia Mieszkanie Gotlibowi [pozwołone]    
        Budynek drugi Skarbowy [F]eytowi do czasu w Mieszkanie pozwo-    
  lony, z drzewa Kostkowego budowany, Gontami Kryty, z jezdney stro[ny]    
  Henrycha stolarza a z drugiey Domu skarbowego, do ktorego wchodzą    
  Drzwi do Sieni na Zawiasach z Klamką skublem y Probojami    
  z Sieni do Izby Drzwi na Zawiasach z Klamką Zelaznemi Pie[ć]    
  Zielony, Komin Murowany na dach wyprowadzony. Okien, [w]    
  Ołow oprawnych cztery na Zawiasach z Zaszczepkami, Połap y Po-    
  dłoga Tarciczna z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach skuble[m]    
  y Probojami Zelaznemi Okno jedne w Ołow oprawne, z Komo[ry]    
  do Szpizarni, Drzwi na Zawiasach skublem y Probojami.    
        Budynek teraz nową poztawiony z drzewa Kostkowego bydowa[ny]    
  Gontami Kryty, Słowo w Słowo jak Feyta, y Gotliba w opisa[nię]    
  znayduię się,    
        Dom stary skarbowy po Jankielu [Czernie] Zydzie teraz Majew-    
  skiemu Budowniczemu do Mieszkania pozwolony, do ktorey    
  Wrota podwoyne na biegunach z dwoma [Kunami] Zelaznemi,    
  Sieni Drzwi do Izby na Zawiasach Krukach z Klamką y Probojem    
  Pieć Zielony, Komin z piecykiem Murowany na dach wyprowa-    
  dzony. Okien prostych w drewo osadzonych cztery, z tey do Kom[ory]    
  Drzwi na Zawiasach skoblem y Probojami, w Komorze Drzwi na    
  Podworze dwoje na Zawiasach skublami y Probojami, Okno z Okie-    
  nicą na Zawiasach z Kruczkami jedne, Chlew Dranicami Kryty    
  Dom    
       

    pict    Страница 02a
             
        Dom stary Dranicami Kryty, do ktorego Sieni Drzwi pro[stę]    
  na biegunach, z Sieni do Izby Drzwi na Zawiasach z Klamką, Pieć    
  Szary, Komin z piecjkiem, z Kamienia Murowanym, Okien prostych    
  cztery, z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach skublem y Probojem, O-    
  kno proste jedne, z Komory do Sieni Drzwi na Zawiasach skublem    
  y Probojami, w Sieni przegrodzenie na Schowanie, przy ktorym    
  Zawiasy skoblem y Probojami    
        Młynek na dwoch Kanałach z pod Pałacu płynacych o jednym    
  Niedzwiatkowym Kole z drzewa Kostkowego budowany, Gontami -    
  Kryty, Do ktorego Wrota podwoyne jedne na Zawiasach skublem    
  y Probojami, we Srzodku zadnego naczynia Mielnickiego niemasz    
  pusty Sam [stoy], przy ktorym teraz nowy dano upust.    
        [Zplyn] na Rzece Rożance w Koncu Ulicy Ostrowskiey o dwoch Ko-    
  łach Niedzwiadkowych z drzewa Kostkowego budowany, Dranicami    
  Kryty, przy Kazdym Kole na Wale po Ryf dwie, Czopow dwa    
  Wrzecion dwie z dwoma na Kazdym Ryfkami spanefką y [Pa-]    
  przycą Zelaznemi.    
        Młyn za Miastem na Rzeca Rożance o dwoch Kołach [Honczy]    
  z drzewa Kostkowego nową pobudowany, Gontami Kryty, do kto-    
  rego Drzwi na Zawiasach z Klamką y Zasuwą zelaznemi, po lewey    
  stronie Wałow wielkiech dwa na ktorych po Ryf cztery, Capow    
  dwa, Wrzeciono z dwoma Ryfami, z Paprzycą panewka, Skrzy-    
  nia z [Pytlem] y Kamieniem Zwierzchnim y spodnim. Drzwi    
  do Izby na Zawiasach z Klamką y Probojem, Okno jedne udołu    
  we dwie Kwatery na Zawiasach z Kruczkami y Okiennicą na Za-    
  wiasach, Komin Murowany na dach wyprowadzony, Pieć Zielony,    
  z Izby do Komory Drzwi na Zawiasach skoblem y Probojami, Okno    
  z Okiennicą jak w pierwszey Izbie, Izba druga do ktorey Drzwi na    
  na Zawiasach, z klamką skublem y Probojami, Komin Murowany    
  na dach wyprowadzony, Połap Tarciczny bez podłogi, Okien dwoje w    
  dołu z Kwaterami na Zawiasach z Kruczkami, z Okiennicami na    
  Zawiasach, z Sieni drzwi wielkę podwoyne na Zawiasach z [Ku-]    
  [no] do Zasuwania, w Izbie y Sieni podłoga y Połap [z tarcić]    
        Karczma Piaskowa z drzewa Kostkowego budowana, Gontami    
  Kryta, do ktorey alias do stayni Wrota podwoyne jedne do w-    
  jazdu drugie do wyiazdu na biegunach, z Sieni do Izby Drzwi na Za-    
  wiasach z Klamką Zelaznemi, Pieć Zielony, Komin z piecykiem Mu-    
  rowany na dach wyprowadzony, Okien prostych z Okiennicami    
  Zasuwanemi    
       

    pict    Страница 02b
             
  Zasuwanemi cztery, Stołow dlugich dwa, Drzwi dwoje, do Komory    
  iedne a drugę na Podworze na Zawiasach z Klamkami, skublami    
  y Probojami, w Komorze Okno prostego szkła jedne, Piwnica Ko-    
  pana, Dachem Dranicznym pokryta do ktorey Drzwi proste na bie-    
  gunach, Chlew na Bydlo z drzewa Kostkowego wybudowany, Słomą    
  Kryty do ktorego Wrot dwoje na biegunach, Browar z drzewa    
  Kostkowego budowany, Dranicami Kryty, do ktorego Wrota na biegu-    
  nach, w nim Piecow Murowanych trzy, Studnia z Zurawiem ocembro-    
  wana y z Rynno do spuszczania wody.    
        Tartak na Rzece Zelwie z drzewa Kostkowego beż Scian w Krzyzownice    
  budowany, Gontami Kryty, przy ktorym Koło wielkę Polesne na-    
  zwane z palcami do Ciagnienia Piły, na ktorym Ryf wielkich Sześć    
  y capow dwa, na Kole wozowym Ryf mnieyszych siedm, y capow    
  dwa, na Kole Szalonym Ryf Sześć y capow dwa, na Kole wo-    
  dzianym Ryf cztery y capow dwa, [Swornikow] jedynaśćie Piła po-    
  dłuzna jedna, Pijakow dwa, Młotek jeden, Napilnik jeden, [Klucz] do    
  Piły jeden, Swornikow w polesnym Kole pięć, Pielznia wielka y Mała    
  z Sześćią Ryfkami y czterema Capami    
        [Folusz] na teyże Rzece co y Tartak z drzewa Kostkowego budowany, Gonta-    
  mi Kryty, o dwoch Kołach, do ktorego drzwi na biegunach, z Zasuwą    
  drewnianą, Koło Foluszne z Tołkaczami czterema y Korytem na    
  ktorym Ryf duże y capow dwa, Koło drugie do Kamieni z dwoma    
  Ryfami y z dwoma capami ze wszystkim zruynowane    
        Młyn na teyże Rzece o dwoch Kołach Honczych z drzewa Kostkowego    
  bydowany, Gontami Kryty, do ktorego wchodząc Mostkem z dy-    
  low ułozonym Wrota poiedyncze na biegunach z Zamkim dre-    
  wnianym, na Wałach dwoch przy Kołach będących na Kazdym    
  Ryf wielkich trzy, Capow dwa Wrzeciona, z Paprzycą, z Panewką    
  y dwoma Ryfkami. Upust tak przy Młynie jako Tartaku    
  y Foluszu nalezycie dobry.    
        Kromow w Rynku starym pod iednym Gontami pokrytem, da-    
  chem z drzewa Kostkowego Zabudowanych Dwanaśćie, roznemi    
  Towarami y Kramarszczyzną załozonych, przy ktorym Kazdym    
  Kromie Okiennic podwoynych na doł y w Gore się otwieraiących na    
  Zawiasach skoblach dwoch z Probojami Zelaznemi dwanaśćie    
  z Ktorych do roku płacą od jednego po Talarow Bitych cztery, po-    
  łowe przy Racie Nowoletniey a drugą połowe przy Racie Swięto-    
  janskiey podług Kalendarza Rzymskiego.    
  Kloda    
       
       

    pict    Страница 03a
             
        Kloda w Rynku samym między czterema słupami    
  z dachem Gontami pokrytym, Ktora ma w Sobie Miare    
  Nową z Powiatu Słonimskiego wydana.    
        Most na Kanale ku Miastu od Pałacu z poręczami z obu    
  stron y Balaskami toczonemi Zieloną malowanemi    
  akomodowany.    
        Cegielnia w ktorey Szopa wielka do wyrabiania Cegły, w koło    
  jednym Szarem Dranicami a reszte Słomą Kryta, Pieć    
  do wypalenia Cegły z dachem Dranicami Krytym, Szopa    
  na Złozenie Cegły z drzewa Krąglakow budowana, Słomą    
  Kryta, do ktorey Drzwi na biegunach skublem y Probojami    
        Grobla poczowszy od Pałacu aż do Folwarku Krystyam-    
  pola nazwanego Kosztem Znacznym usypana, z Obu stron    
  Rowami okopana, na ktorey Mostew z poręczami dwa no-    
  wą wyreparowanych.    
        Cerkiew Drewniana pod Tyłutem Swiętych Apostołow Pio-    
  tra y Pawła załozona, do ktorey Fonduszem nadano    
  we wsi Mołoczkach Chlopow osiadłych Osm y gruntu Włocz-    
  nego całych włok miare swoją wy[n]oszących dwie y [Cwierći]    
  trzy, we Wsi Baykach Chłopow Osiadłych Sześć y grunt[ow]    
  Włok miare Swoją wy[n]oszących dwie y Cwierci dwie, Pod    
  samym Zaś Folwarkim gruntu Szmat, Staw y Młyn jako    
  y po Lesie rozne Szmaty gruntu zdawna do Cerkwi [Rożan-]    
  ski nalezące.    
        Cerkiew Nową w tym Roku przeż [Jo] Panią Murować Zache[to]    
  ktorey dopiero Fundamenta rowno z Zemia wyrownały    
  się.    
        Cerkiew trzecia pod Wsią Baykami drewniana z grunt[u]    
  stara y rozwalona, Teraz przy Cerkwi [Jih] Mść Xięza Ba-    
  zylianie przesydują, ktorych od [prescens] [piąciu] Znay-    
  duję się    
  pict    
  Przemiar    
       

 

Яндекс.Метрика